Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komunikace při styku s klienty a zákazníky tiskových zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít od zadavatele poptávku zakázky - úplné a technologicky správně formulované parametry zakázky pro tisk manuálu, navrhnout nejvhodnější technologický postup výroby manuálu a zapsat jej do výrobního příkazu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku manuálu podle zadání:
knižní blok včetně obálky, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), formát A5,
rozsah 8 stran, formát tiskového archu SRA3, papír 150 g/m² křída lesk, dokončující zpracování - vazba V1, tisk na produkčních jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích do formátu B2
Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh inkoustů či tonerů a jejich pořadí pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích do formátu A2 (B2) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady včetně imprimovaných barevných nátisků či barevných předloh pro tisk manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování manuálu a aplikovat je při přípravě jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů do formátu A2 (B2) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a zkontrolovat datový soubor vyřazeného tiskového archu pro aplikaci v digitálním tisku, provést kontrolu nebo opravu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat, provést kontrolu pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, inkoustů či tonerů na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít potiskovaný materiál pro tisk, převzít příslušné inkousty či tonery při produkci procesního čtyřbarvotisku a případně dalších přímých barev, na základě specifikace výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava a seřízení jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků produkčního digitálního tiskového stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku manuálu podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit mechanické části podavačů potiskovaného materiálu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje s ohledem na druh a plošnou hmotnost potiskovaného archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku manuálu Praktické předvedení
c Provést automatické nastavení všech funkčních celků stroje, provést barevnou kalibraci podle standardů ČSN ISO 12647/2 s využitím tiskového testu Praktické předvedení a ústní ověření
d Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků digitálního stroje pro bezchybnou tiskovou produkci manuálu podle zadání Praktické předvedení
e Provést kontrolu zabarvení tiskového archu kolorimetrickým měřením nebo vizuálním porovnáním na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku (manuálu) podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku při tisku manuálu, provést korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku (manuálu), provést korekci zabarvení podle dané specifikace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Odložit z vytištěného nákladu postupně 10 bezchybně vytištěných výtisků manuálu pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uzavřít tiskový proces ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných archů manuálu podle údajů ve výrobním příkazu a předat vytištěný náklad k dokončovacímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu pro jedno a vícebarvové digitální produkční tiskové stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - shodně jako u PK Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-jedno-a-vicebarv#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality digitálního tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Parametry a metody měření,

ČSN ISO 12 647-2 Ofset, kolorimetrické parametry tisku,

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat,

a další normy digitálního tisku v aktuální verzi.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací

a provádění běžných výpočtů.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MR MEDIA, s. r. o.

Společnost tisku, z. s. při ČSVTS

Josef Sedláček-SPRINT SERVIS

Astron studio CZ a. s.