Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku na opravu a seřízení obuvnického stroje, vyhodnotit složitost provedení na základě vstupních informací Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit návrh kalkulace ceny prováděné opravy a seřízení obuvnického stroje s přihlédnutím k ceně náhradních dílů a k náročnosti provedení s využitím informačních technologií Praktické předvedení
c Předat opravený a seřízený obuvnický stroj zákazníkovi, předvést a odzkoušet nově nastavené parametry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah technické dokumentace pro obuvnické stroje Ústní ověření
b Vyhledat technické parametry pro konkrétní obuvnický stroj s využitím informačních technologií Praktické předvedení
c Předvést orientaci v technické dokumentaci pro konkrétní obuvnický stroj, základní údaje popsat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat schéma pracovního ústrojí podle technické dokumentace pro konkrétní obuvnický stroj Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat v technické dokumentaci názvy a čísla náhradních dílů konkrétního obuvnického stroje, systém vyhledávání popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace znalostí konstrukce a funkce obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení a funkci konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat funkci počítačově řízené jednotky konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob seřízení konkrétního obuvnického stroje nastavením parametrů na počítačově řízené jednotce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat činnost pracovního ústrojí konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat bezpečnostní prvky konkrétního obuvnického stroje, vysvětlit nutnost jejich používání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika poruch obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odzkoušet chod obuvnického stroje a komplexně diagnostikovat poruchu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit, zda se jedná o mechanickou poruchu obuvnického stroje vlivem vadné součástky nebo zda závada vyžaduje pouze seřízení Praktické předvedení
c Posoudit, zda nastavené parametry a seřízení obuvnického stroje odpovídají dané technologii, zpracovávanému materiálu a požadované kvalitě provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů a náhradních dílů pro opravu obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup opravy a seřízení obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit volbu měřicího přístroje a nástroje potřebného pro provedení opravy a seřízení obuvnického stroje s ohledem na bezpečnost práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zdůvodnit volbu náhradních dílů potřebných pro odstranění závady obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění údržby a seřízení obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní údaje softwarového vybavení, ovládacího panelu a údajů na displeji konkrétního obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit příslušný program na konkrétním obuvnickém stroji pro danou pracovní operaci, použitý materiál a požadované parametry podle technické dokumentace pro daný vzor obuvi s ohledem na výslednou kvalitu provedení pracovní operace Praktické předvedení
c Diagnostikovat odchylku v seřízení obuvnického stroje způsobující nekvalitní provedení pracovní operace, provést přenastavení naprogramovaných parametrů, postup editování programu popsat Praktické předvedení a ústní ověření
d Odzkoušet a předvést chod nově seřízeného obuvnického stroje Praktické předvedení
e Provést základní údržbu konkrétního obuvnického stroje podle návodu k obsluze pro příslušný stroj, jednotlivé úkony popsat Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést mazání konkrétního obuvnického stroje, popsat systém centrálního mazání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění oprav a výměny náhradních dílů obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit počítačově řízenou jednotku k obuvnickému stroji, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést proškolení obsluhy obuvnického stroje o základním nastavení parametrů na počítačově řízené jednotce obuvnického stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit nefunkční obuvnický stroj demontáží vadných dílů a jejich výměnou za nové s následným seřízením Praktické předvedení
d Vyměnit příslušenství obuvnického stroje za náhradní díly, které odpovídají změněné výrobní technologii a technické dokumentaci pro nový vzor Praktické předvedení
e Odzkoušet správnost funkce opraveného obuvnického stroje, podle potřeby doopravit drobné odchylky od požadovaného výkonu Praktické předvedení
f Předvést montáž bezpečnostních prvků obuvnického stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit jejich používání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů Ústní ověření
b Zvolit obuvnické stroje pro servisní prohlídky a generální opravu na základě evidence servisních prohlídek a generálních oprav Praktické předvedení
c Posoudit stupeň celkového opotřebení a funkční způsobilost obuvnického stroje s ohledem na jeho optimální a bezpečný provoz Praktické předvedení
d Posoudit softwarové vybavení obuvnického stroje, případně navrhnout jeho modernizaci Praktické předvedení
e Doporučit opatření pro další používání obuvnického stroje s ohledem na jeho bezpečný provoz, softwarové vybavení, plnění výkonových norem a kvalitu práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém vedení záznamů o uskutečněných servisních prohlídkách a generálních opravách obuvnických strojů, zdůvodnit nutnost provádění Ústní ověření
b Provést záznam o uskutečněné servisní prohlídce obuvnického stroje, popsat postup (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést záznam o provedené generální opravě obuvnického stroje, popsat údaje v záznamu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-serizovac-obrabe#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při opravách a seřizování obuvnických strojů.

 

Uchazeč bude veškeré kroky oprav, seřízení a nastavení poloautomatických, automatických a počítačově/programově řízených obuvnických strojů provádět pouze na strojích, které budou přepnuty do servisního nebo nastavovacího modu, tj. v souladu s předpisy BOZP. Uvést obuvnický stroj do běžného režimu je možné pouze pro odzkoušení provedené opravy, seřízení a prověření nastavení požadovaných parametrů.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat na reálném pracovišti obuvnické dílny při opravách a seřizování poloautomatických, automatických a počítačově/programově řízených obuvnických strojů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k samostatnému a komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu. Dále se sleduje správné určení poruchy obuvnického stroje, správná volba náhradních dílů, pracovních postupů, nářadí a zařízení pro opravy a seřízení obuvnických strojů, kvalita provedení pracovní operace, správná obsluha obuvnických strojů a jednání se zákazníkem. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Odborné kompetence budou ověřovány na třech typech obuvnických strojů: poloautomatických, automatických a počítačově/programově řízených obuvnických strojích. Autorizovaná osoba zajistí pro splnění kritérií hodnocení 1 obuvnický stroj s počítačově řízenou jednotkou, 1 stroj s vadou pracovního ústrojí, 1 stroj s vadnou součástkou, 1 stroj s chybným nastavením softwarových parametrů, 1 stroj vyžadující nové seřízení ústrojí, případně přenastavení parametrů podle změny vzoru a materiálu, 1 stroj se softwarovým vybavením. Z těchto strojů bude zvolen 1 stroj pro opravu, 1 stroj pro seřízení, 1 stroj pro servisní prohlídku a 1 stroj pro provedení dílčí opravy v rámci generální opravy podle zadání autorizované osoby.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (obuvnických strojů, které jsou k dispozici), připraví technické podklady (návody k obsluze a údržbě), zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 14 dnů) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojního vybavení, technickými podklady a přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), c); Provádění oprav a výměny náhradních dílů obuvnických strojů pro kritérium hodnocení b), c); Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c) modelové situace (v počtu 1 modelová situace pro každé uvedené kritérium hodnocení) v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů pro kritérium hodnocení e) počet vyhledávaných náhradních dílů (v minimálním počtu 2 - maximálně 3 náhradní díly).

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborné kompetence Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritérium hodnocení b) počet evidenčních záznamů obuvnických strojů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 záznamů), typy obuvnických strojů budou určeny podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu, technologie výroby obuvi a podle aktuálního výrobního vybavení firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Příjem zakázek na opravu a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Orientace v technické dokumentaci obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c), d), e); Aplikace znalostí konstrukce a funkce obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Diagnostika poruch obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, nástrojů a náhradních dílů pro opravu obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c); Provádění údržby a seřízení obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e), f); Provádění oprav a výměny náhradních dílů obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e), f); Provádění servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení c), d), e); Vedení záznamů o výsledcích servisních prohlídek a generálních oprav obuvnických strojů pro kritéria hodnocení b), c) typ obuvnického stroje (poloautomatický, automatický, počítačově/programově řízený), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu, technologie výroby obuvi a podle aktuálního výrobního vybavení firmy.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie,Trnava