Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník scénické a krojové obuvi
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a výdej zakázek pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem zakázky pro zhotovení krojové obuvi, navrhnout zákazníkovi způsob provedení s ohledem na tradice a příslušný kroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit kalkulaci ceny zhotovované krojové obuvi podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času ke zhotovení Praktické předvedení
c Zaevidovat přijatou zakázku na zhotovení krojové obuvi, včetně vytvoření popisu obuvi Praktické předvedení
d Provést výdej zhotovené krojové obuvi s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem, vystavit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v základních normách pro výrobu obuvi, předvést dohledání zadaného údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat základní dílce předložené krojové obuvi, popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a úprava obuvnických kopyt pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodná kopyta pro výrobu konkrétní krojové obuvi s ohledem na tvar obuvi, střih svršku a výšku podpatku Praktické předvedení
b Vyjmenovat a popsat možnosti úprav obuvnických kopyt Ústní ověření
c Předvést úpravu kopyt pro výrobu krojové obuvi pomocí usňových náložek, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh modelu krojové obuvi podle požadavků zákazníka s přihlédnutím k místním tradicím a příslušnému kroji Praktické předvedení
b Popsat způsob zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní krojovou obuv Ústní ověření
c Popsat způsob konstrukce spodkových součástí a dílců pro konkrétní model krojové obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení konkrétní krojové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat a charakterizovat předložené obuvnické materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat z předložených vzorků vhodný materiál pro zhotovení konkrétní krojové obuvi, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit stroje, zařízení a nástroje potřebné pro zhotovení konkrétní krojové obuvi, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu obuvnických polotovarů pro výrobu konkrétní krojové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů na předložených vzorcích, navrhnout jejich použití na konkrétní dílce krojové obuvi s ohledem na výslednou kvalitu a vzhled výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality zhotovené krojové obuvi, posoudit případné vady a stanovit způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování dílců krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykrojit ručně podle předložených šablon vrchové dílce krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykrojit ručně podle předložených šablon podšívkové dílce krojové obuvi Praktické předvedení
c Zhotovit základní spodkové dílce pro konkrétní krojovou obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování svršku krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové dílce krojové obuvi, zdůvodnit účel práce, popsat jednotlivé druhy kosení Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit vrchové dílce krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Spojit podšívkové dílce krojové obuvi Praktické předvedení
d Spojit podšívkový komplet se sestavou vrchových dílců krojové obuvi Praktické předvedení
e Vyjmenovat komponenty používané k uzavírání svršku krojové obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spodkové zpracování krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit a vytvarovat patní část krojové obuvi opatkem, vysvětlit účel pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Ustředit a přichytit svršek na kopyto, provést vlastní napínání svršku krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit styčné plochy napínací záložky a podešve podle zvolené technologie, spojit napnutý svršek s podešví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzhledu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pracovní operace používané při úpravě a dokončování krojové obuvi, popsat jejich účel Ústní ověření
b Upravit vnitřní část krojové obuvi Praktické předvedení
c Provést konečnou úpravu vzhledu hotové krojové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-scenicke-a-krojov#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti spojené s výrobou krojové obuvi.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při výrobě krojové obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení pracovních operací, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Příjem a výdej zakázek na výrobu krojové obuvi pro kritéria hodnocení a) a d) modelové situace (v počtu 1 modelová situace pro každé kritérium hodnocení) v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v normách pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení a) k dohledání údaje (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 údaje) v návaznosti na ověřovanou odbornou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Příprava a úprava obuvnických kopyt pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení c) k upravení jeden pár obuvnických kopyt v návaznosti na ověřovanou odbornou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Volba pracovního postupu, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu krojové obuvi pro kritéria hodnocení b) a c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi pro kritéria hodnocení a) a b) počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků).

 

Autorizovaná osoba zadá k rozboru u odborných kompetencí Orientace v normách pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení b); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi pro kritérium hodnocení c) vzorek krojové obuvi (v počtu 1 pár).

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a) a b) typ stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní technologie výroby a druhu zhotovované krojové obuvi.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Zhotovování dílců krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c); Zhotovování svršku krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b), c) a d); Spodkové zpracování krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c); Úprava vzhledu krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c) pracovní činnosti na 1 páru krojové obuvi v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání obuvník nebo výrobce obuvi nebo výrobce kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-047-H Obuvník pro krojovou obuv a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost vybavená výpočetní technikou pro přípravu písemných podkladů (v rámci praktického předvedení) a ústní části zkoušky
 • Obuvnická dílna s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály pro zhotovení krojové obuvi
 • Pracovní stůl
 • Kosící stroj
 • Obuvnické šicí stroje
 • Obuvnické spodkové stroje, obuvnický stojan
 • Modelářský krájecí nožík, šablony, podložka
 • Obuvnická kopyta (v minimálním počtu 5 párů)
 • Ruční obuvnické nářadí (dírkáče, rozražeče, nůžky, obuvnická kladívka, kleště, štětce)
 • Materiály - usně, další vrchový, podšívkový, ztužovací a spodkový materiál, textilní materiál, obuvnické polotovary, nitě, ozdoby, uzavírací prostředky, kování (v množství potřebném pro zhotovení 1 páru konkrétní krojové obuvi)
 • Lepidla, spojovací materiál, úpravářské prostředky
 • Vzorky obuvnických materiálů a polotovarů (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků)
 • Vzorek hotové krojové obuvi (v minimálním počtu 1 pár)
 • Obuvnické normy
 • Ceníky materiálů
 • Tiskopis pro výpočet kalkulace
 • Tiskopis (sešit) pro zaevidování zakázky
 • Modelové situace v počtu minimálně 1 modelová situace pro každé uvedené kritérium hodnocení

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava