Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik vedoucí výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s normami a technickými podklady pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí informačních technologií Praktické předvedení
c Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat výrobní způsoby pro stanovenou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování operativních plánů kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit měsíční plán výroby pro dílny kožedělného provozu s důrazem kladeným na návaznost jednotlivých úseků výroby Praktické předvedení
b Sestavit operativní plán výroby vedoucí k odstranění vzniklého zpoždění v plnění daného úkolu kožedělné dílny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Řízení kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zhotovení výrobku v konkrétní kožedělné výrobě pro předložený vzorek Ústní ověření
b Provést kontrolu včasného dodání polotovarů a materiálů podle plánu pro zhotovení kožedělného výrobku Praktické předvedení
c Sestavit denní plán pro jednotlivé dílny kožedělného výrobního provozu s přihlédnutím k termínu splnění zakázky, předvést zadání úkolů podřízeným Praktické předvedení a ústní ověření
d Přidělit pracovní úkoly zaměstnancům tak, aby byla zabezpečena jejich vytíženost a zajištěn plynulý chod kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a zkoordinovat obsazení pracovních míst v rámci celého kožedělného provozu tak, aby pracovní síly byly optimálně vytíženy a nedocházelo k prostojům Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout optimální uspořádání výrobních zařízení pro danou kožedělnou technologii s využitím minimální pracovní plochy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozvrhnout optimální využití strojního vybavení pro konkrétní kožedělnou výrobu v rámci provozní strategie, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat termín dodávky polotovarů pro konkrétní kožedělnou výrobu s přihlédnutím k vypracovanému operativnímu plánu a termínu splnění výrobního úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit hlavní suroviny nebo materiál ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, posoudit jejich kvalitu, v případě vad určit jejich využití ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkoordinovat a navrhnout obsazení pracovních míst v rámci celého provozu tak, aby nedocházelo k časovým prostojům během výroby kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit postup práce výroby zadaného kožedělného výrobku a popsat koordinaci výroby v rámci celého výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžné plnění výkonnostních norem u jednotlivých pracovních operací v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat plnění operativního plánu kožedělné výroby, při zjištění nedostatků definovat příčinu vzniklého problému a navrhnout opatření k odstranění tohoto problému Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s měsíčním výrobním plánem, v případě zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést techniky motivace pracovního týmu ke splnění operativního výrobního plánu v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat strojní vybavení pro příslušnou kožedělnou výrobu včetně výrobního zařízení Ústní ověření
b Navrhnout pro daný technologický úsek kožedělné výroby strojní sestavu s ohledem na denní produkci, výkonové normy a prostorové možnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu záznamů technické evidence strojů daného kožedělného provozu o provádění generálních oprav a servisní údržbě strojů, výsledky vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout generální opravu strojů pro konkrétní kožedělnou výrobu s ohledem na zajištění výrobních plánů a dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
e Zkontrolovat u vybraného stroje kožedělné výroby provádění běžné údržby a čištění, výsledek vyhodnotit, v případě potřeby projednat s pracovníkem nápravu Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout doplnění stávající sestavy strojů pro kožedělnou výrobu o technické novinky na trhu, vypracovat jejich seznam Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro konkrétní výrobek ve výrobním procesu, v rámci modelové situace, včetně dodržování zásad BOZP a PO, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným zjištěným nedostatkům a navrhnout zajištění nápravy Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně provedeného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a při modelové situaci provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady a příčiny jejich vzniku na předloženém nekvalitním výrobku, které vedly k snížené kvalitě, provést jejich rozbor a stanovit další použití výrobku Praktické předvedení
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných kvalitativních nedostatků na předloženém výrobku, prokázat argumentační schopnosti při projednání návrhů změn s podřízenými Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy k reklamačnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor příčin nesplnění plánu, navrhnout opatření k nápravě, seznámit podřízené s řešením problému Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout organizační řešení problému v kožedělné výrobě vzniklého nepřítomností zaměstnance Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsazení pracovních míst na modelové situaci v rámci vybraného výrobního kožedělného provozu, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout operativní opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého v důsledku poruchy strojního vybavení v kožedělné výrobě Praktické předvedení
e Vypracovat harmonogram pro zavedení materiálových novinek do provozu kožedělné výroby, zdůvodnit jejich přednosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technickou dokumentaci s ohledem na danou kožedělnou výrobu a navrhnout marketingovou kampaň vycházející z technických podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu a specifikovat jejich přednosti, které lze využít v obchodní činnosti Ústní ověření
c Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech a normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů podle kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí výroby kožedělných výrobků.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b); Řízení kožedělné výroby pro kritéria hodnocení c) a d); Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritéria hodnocení a), c), d); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritérium hodnocení e); Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritérium hodnocení b), Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a) a c); jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřované kompetence.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), d); Sestavování operativních plánů kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a) a b); Řízení kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c) a d); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby, pro kritéria hodnocení a), b) a c); Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritéria hodnocení a) a b); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritéria a), b), c) a d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e) a f); Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a) a b); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d) a e); Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) a c); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritéria hodnocení a), b) a c) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d); Řízení kožedělné výroby pro kritérium hodnocení a); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a) a b) počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky); u odborné kompetence Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) počet materiálových vzorků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Řízení kožedělné výroby pro kritérium hodnocení b); provedení kontroly kožedělných polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků); u odborné kompetence Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritérium hodnocení a) naplánovat dodávku polotovarů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 polotovarů); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritérium hodnocení c) dohledání materiálových novinek (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 typů materiálů) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby, pro kritérium hodnocení c) kontrolu záznamů technické evidence strojů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 záznamů), typy strojů budou určeny podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Profesní kvalifikace 32-044-R Samostatný kožařský technik / samostatná kožařská technička vedoucí výroby a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v kožedělné výrobě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost vybavená výpočetní technikou s nainstalovaným kancelářským SW a tiskárnou, s připojením na internet, pro přípravu písemných podkladů a pro provedení ústní zkoušky, papír, tužky, tabule
 • Reálné pracoviště kožedělného provozu vybavené plochým vysekávacím strojem nebo zařízením pro vykrajování nebo vyřezávání dílců, jednojehlovým šicím strojem, sloupovým šicím strojem a pracovním stolem s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům
 • Normy pro kožedělný průmysl
 • Normy kvality pro kožedělný průmysl
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace) pro kožedělnou výrobu
 • Předpisy BOZP
 • Výrobní tiskopisy (plány výroby, formuláře pro výrobní záznamy)
 • Evidence a záznamy generálních a servisních oprav strojů pro kožedělnou výrobu
 • Složka pro vedení technické dokumentace pro kožedělnou výrobu
 • Vzorky kožedělných výrobků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky)
 • Vzorky kožedělných výrobků s výrobními vadami (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky)
 • Vzorky polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)
 • Modelové situace v počtu 1 modelová situace pro kritéria hodnocení, u kterých je modelová situace uvedena

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín