Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a obsah norem, technických a výtvarných podkladů pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob Ústní ověření
b Určit podle předloženého vzorku, které materiály jsou použity pro dekorování vánoční ozdoby, uvést technologický postup malby dekoru na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předložené výrobní dokumentace o technologickém postupu malby dekoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce, příprava materiálu, nástrojů a pomůcek pro dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a pomůcky pro malbu dekoru ke třem předloženým vzorkům a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat organizaci pracoviště v malířské dílně Ústní ověření
c Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v malířské dílně, zdůvodnit používání ochranných pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční dekorování vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii malby vánočních ozdob na dvou předložených vzorcích (jeden z kategorie volných tvarů a jeden z kategorie foukaných do forem) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést malbu dvou předložených vzorků po deseti kusech (jeden z kategorie volných tvarů a jeden z kategorie foukaných do forem) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola kvality a balení skleněných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu kvality vánočních ozdob u tří předložených vzorků a popsat chyby a drobné nedostatky u těchto vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodné odstranění chyb a drobných nedostatků na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné balení hotových vánočních ozdob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenenych-vanocn#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku výroby skleněných vánočních ozdob.

Autorizovaná osoba připraví nabídku pěti různě dekorovaných druhů vánočních ozdob a výrobní dokumentaci a umožní uchazeči se s tímto seznámit

v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ní seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti a dovednosti o postupech při malbě dekoru skleněných vánočních ozdob.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotovených výrobků, estetická stránka výrobků a manuální zručnost, dále se posuzuje hospodárné využití všech surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Ozdoba CZ, s r. o., Dvůr Králové

Preciosa Ornela, a. s., Desná

Preciosa Beauty, s r. o., Jablonec nad Nisou