Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prezentování a propagace podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ukázku (příklad) dotazování spokojenosti zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Řešit stížnosti a připomínky hostů (na základě simulované situace) Praktické předvedení
c Sledovat hodnocení a reputační marketing – tripadvisor, booking, hotelcheck atd. Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření na základě vyhodnocování reviews Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést možnosti propagace provozu, crossmarketing, crossselling a up-selling Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení agendy ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do knihy hostů a výkazu cizinecké policie Praktické předvedení
b Popsat základní podklady potřebné pro mzdovou agendu (smluvní podmínky, výkaz práce) Ústní ověření
c Popsat přípravu a průběh inventarizačního procesu na recepci (systém inventarizace z pohledu dlouhodobého, krátkodobého a spotřebního majetku) Ústní ověření
d Popsat princip kontroly vykazovaných tržeb, nastavení kontrolních mechanismů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit účel provozního řádu ubytovacího zařízení a způsob seznámení klienta s provozním řádem Ústní ověření
f Uvést povinnosti při kontrole provozovny státními orgány (ČOI, cizinecká policie) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní složky a parametry rozpočtu ubytovacího zařízení, způsob jeho vyhodnocování Ústní ověření
b Popsat základní členění a způsob vyhodnocení nákladů ubytovacího úseku Ústní ověření
c Vysvětlit rozdělení klientů do odpovídajících segmentů pro ubytovací zařízení (dle charakteru cestování, národností, typu pobytu) Ústní ověření
d Vyhodnotit stávající cenovou politiku a uvést návrhy k zefektivnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a přijímání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady řízení pohovorů a jejich adekvátní vyhodnocení Ústní ověření
b Popsat strukturu odměňování jednotlivých zaměstnanců Ústní ověření
c Představit příklady a formy školení zaměstnanců, tréningové programy (on the job, off the job, cross trénink) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení pracovníků a organizace činností k zabezpečení plynulého provozu ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy práce při check-in Ústní ověření
b Popsat postupy práce při check-out Ústní ověření
c Popsat postupy tvorby rezervace Ústní ověření
d Uvést náplň práce concierge, a to jako samostatné pozice nebo jako úkoly pro recepční Ústní ověření
e Charakterizovat práci, normy a rozdělení směn pro pokojské (pobyty, odjezdy) Ústní ověření
f Provést kontrolu uklizeného pokoje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad osobní hygieny, zásad ochrany životního prostředí, BOZP a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu sanitačního řádu Ústní ověření
b Uvést zásady osobní hygieny a hygieny práce v průběhu pracovních činností Ústní ověření
c Vysvětlit pravidla plnění směrnic PO a BOZP Ústní ověření
d Vysvětlit podstatu a činnosti požárních hlídek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování práce v provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat náplň práce zaměstnanců Ústní ověření
b Popsat zásady řízení pracovní doby zaměstnanců a plánování směn Ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu vykonané práce podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Způsob seznámení uchazeče s pracovištěm a uvedenými požadavky je v kompetenci autorizované osoby.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Uchazeči bude zadáno splnění konkrétních činností a úkolů, které si autorizovaná osoba předem připraví a rozpracuje na základě daných kritérií.

Autorizovaná osoba připraví modelové situace pro prozkoušení jednotlivých kritérií, která budou simulovat skutečný provoz (report odbydlených nocí, celkové tržby, evidence uklizených pokojů, nájezdové a odjezdové rezervace, stornované rezervace apod.)

Hodnocení bude zaměřeno jak na proces, tak na výsledek.

Ke standardní písemné dokumentaci náleží finanční a obchodní uzávěrky, obchodní plán, mzdové výkazy, tiskopisy nutné k evidenci hostů.

Ověřování bude provedeno v ubytovacím zařízení vzhledem k povaze zkoušky.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

 

Ověřování kompetencí:

Kompetence "Vedení agendy ubytovacího zařízení" - kritérium d)

  • Popsat princip kontroly vykazovaných tržeb, nastavení kontrolních mechanismů - ověřování bude zahrnovat vysvětlení práce se systémem EET.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace hotelů a restaurací ČR

HOTELTIME, a. s.

ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

In Catering Ltd.