Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést relevantní právní předpisy k určené výrobkové komoditě Ústní ověření
b Popsat obecně účel norem Ústní ověření
c Vyjmenovat jednotlivé druhy norem v předmětné výrobkové komoditě Ústní ověření
d Vyhledat příslušné normy pro konkrétní výrobek odpovídající určené výrobkové komoditě Praktické předvedení
e Pracovat s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti) Praktické předvedení
f Číst v předložené technické dokumentaci vztahující se k určené výrobkové komoditě (výkresová i textová část) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a posouzení správnosti technické dokumentace a záznamů pro procesy posuzování shody/ stálosti vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést postupy nezbytné k řízení technické dokumentace a popsat záznamy z procesů posuzování shody / stálosti vlastností Ústní ověření
b Roztřídit a označit předložené dokumenty a záznamy z procesu posuzování shody / stálosti vlastností relevantní pro příslušnou výrobkovou komoditu Praktické předvedení
c Posoudit věcnou a formální správnost předložených záznamů z procesu posuzování shody / stálosti vlastností relevantní pro příslušnou výrobkovou komoditu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní části dokumentu „analýza rizik“ Písemné ověření
b Vypracovat koncept „analýzy rizik“ k zadanému typu výrobku Praktické ověření
c Vysvětlit pojem „zbytková rizika“ a uvést způsoby jejich vhodné prezentace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba návodu k používání dle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat příslušné „návody k používání“, případně alternativní dokumenty vymezené platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat a popsat jednotlivé části "návodu k používání" Ústní ověření
c Zvolit příslušný druh "návodu k používání" podle zadaného typu výrobku
a účelu jeho využití
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhu štítku CE

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech upravujících označení CE (uvést relevantní právní předpisy, grafickou podobu a závazné parametry označení CE) Ústní ověření
b Vytvořit návrh štítku CE zadaného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba s vyhlášením zkoušky určí výrobkovou komoditu, na kterou bude zkouška zaměřena, na základě čehož dojde ke konkretizaci zadání u zkoušky podle jednotlivých kompetencí, včetně kritérií hodnocení.

 

Na základě určení výrobkové komodity autorizovanou osobou je uchazeč u zkoušky schopen vymezit právní předpisy vztahujících se k posuzování shody dané výrobkové komodity, a tím pak určit konkrétní dokumenty jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Týká se veškerých kompetencí tohoto standardu.

 

Termíny uvedené v kritériích hodnocení v uvozovkách („ “) jsou popisné a jejich konkrétní (právně určený) název vyplývá z právních předpisů podle příslušné výrobkové komodity.

 

Poznámka k textu kritérií – Termínem „posuzování shody“ se zároveň rozumí i „posuzování stálosti vlastností" výrobků, pokud příslušný právní předpis, vztahující se ke konkrétní výrobkové komoditě, vyžaduje tento typ posuzování.

 

Pro splnění kritérií hodnocení, která jsou složena z několika požadavků, je zapotřebí, aby uchazeč splnil veškeré požadavky tohoto kritéria.

 

Poznámka ke kritériu hodnocení „Práce s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti“ vztahující se ke kompetenci „Orientace v právních předpisech, normách

a technické dokumentaci “: „typem“ normy se rozumí norma harmonizovaná, určená nebo národní v platném znění.

 

Maximální počet uchazečů v rámci jedné zkoušky dané profesní kvalifikace nesmí přesáhnout počet 8 uchazečů pro jednu výrobkovou komoditu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek.

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením a alespoň 5 let praxe v oblasti posuzování shody.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces, včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • PC s přístupem k internetu
  • Právní a normativní předpisy vztahující se k oblasti posuzování shody / stálosti vlastností v elektronické podobě
  • Přístup k systému databáze norem ÚNMZ
  • Technická dokumentace vztahující se k výrobkové komoditě zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho účastníka (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha - TZÚS Praha, s. p.

Český institut pro akreditaci

SELEX PROmotion GROUP, a. s.