Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Diagnostika poškození okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit pravděpodobnou příčinu nebo původce poškození okrasných rostlin a odlišit příznaky poškození rostlin abiotickými faktory od poškození způsobeného biotickými faktory na předložených vzorcích a odůvodnit své stanovisko Praktické předvedení
b Vyhodnotit vliv biotických a abiotických faktorů na zdravotní stav porostu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody ochrany rostlin, jejich účinnost, souvislosti a možnosti použití Ústní ověření
b Vysvětlit princip integrované ochrany rostlin a uvést faktory limitující její využívání v současných podmínkách Ústní ověření
c Navrhnout soubor preventivních opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení
d Navrhnout přímá opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v daných podmínkách při respektování zásad integrované ochrany rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria pro posouzení účinnosti ochranného opatření Ústní ověření
b Vymezit faktory ovlivňující účinnost a kvalitu provedení ochranných opatření Ústní ověření
c Na základě údajů v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin posoudit účinnost provedené aplikace Praktické předvedení
d Vysvětlit principy antirezistentní strategie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace legislativy při ochraně okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zákonná omezení používání přípravků na ochranu rostlin sledující primárně ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zdůvodnit v této souvislosti omezování použití účinných látek v seznamu povolených přípravků Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy integrovaná produkce rostlin a integrovaná ochrana rostlin Ústní ověření
c Vytvořit návrh evidence o použití přípravků na ochranu rostlin Praktické předvedení
d Vysvětlit formu i způsob vedení evidence o použití přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Charakteristika nejvýznamnějších skupin původců chorob, poruch a poškození rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat virózy a choroby způsobené viroidy – popsat původce, jejich rozmnožování a šíření, způsoby infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
b Charakterizovat bakteriózy – popsat původce, jejich rozmnožování a šíření, způsoby infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
c Charakterizovat fytoplazmózy – popsat původce, jejich rozmnožování a šíření, způsoby infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
d Charakterizovat mykózy ze skupiny houbám podobné organizmy – Oomycota, tedy pravé plísně, popsat původce, jejich rozmnožování a šíření, způsoby infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
e Charakterizovat mykózy ze skupiny houby, objasnit základní rozdělení, popsat původce, jejich rozmnožování a šíření, způsoby infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
f Charakterizovat listové skvrnitosti – popsat jejich původce, způsoby rozmnožování, šíření a infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
g Charakterizovat padlí – popsat jejich původce, způsoby rozmnožování, šíření a infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
h Charakterizovat rzi – popsat jejich původce, způsoby rozmnožování, šíření a infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
i Charakterizovat půdní patogeny – popsat nejvýznamnější původce, způsoby rozmnožování, šíření a infekce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
j Charakterizovat poruchy – popsat nejvýznamnější příčiny, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
k Charakterizovat poškození a poranění – popsat nejvýznamnější příčiny a původce, příznaky, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Charakteristika nejvýznamnějších skupin živočišných škůdců, jejich škodlivosti a vývoje na rostlinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat skupinu měkkýši – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
b Charakterizovat skupinu hlístice, především háďátka – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
c Charakterizovat skupinu členovci bez roztočů a hmyzu – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
d Charakterizovat skupinu roztoči – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
e Charakterizovat skupinu hmyz s proměnou dokonalou – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
f Charakterizovat skupinu hmyz s proměnou nedokonalou – popsat obecně jejich vývoj, škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
g Charakterizovat skupinu obratlovci zejména ptáky a savce – popsat obecně jejich škodlivost a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
h Vysvětlit na vlastním vybraném příkladu nebezpečnost škůdců v roli přenašečů škodlivých organizmů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Charakteristika plevelů jako škodlivých organizmů a plevelů v roli jejich hostitelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat škodlivost jednoletých plevelů a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
b Charakterizovat škodlivost vytrvalých plevelů a způsoby ochrany proti nim Písemné ověření
c Vysvětlit nebezpečnost plevelů v roli hostitelů škodlivých organizmů a uvést alespoň tři příklady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Používání informačních zdrojů v oblasti ochrany rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést alespoň tři příklady informačních zdrojů v oblasti ochrany rostlin a vysvětlit a názorně předvést vlastní způsoby jejich využívání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat konkrétní údaje k řešení zadaného problému v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, popřípadě v Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prezentování a obhajoba projektu v oblasti ochrany okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup tvorby předloženého vlastního projektu integrované ochrany okrasných rostlin pro konkrétní zadanou kulturu a podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat a obhájit navržený projekt včetně jeho ekonomického zhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Laboratorní diagnostika při ochraně rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit preparát pro mikroskopování a vyhodnotit nalezený objekt Praktické předvedení
b Navrhnout vhodnou metodu izolace patogena či živočišného škůdce s využitím kultivace Praktické předvedení
c Navrhnout vhodnou metodu determinace patogena či živočišného škůdce Praktické předvedení
d Uvést a determinovat hlavní mikroskopické poznávací znaky nejvýznamnějších patogenů a živočišných škůdců Praktické předvedení
e Vyhodnotit výsledky kultivačního pokusu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
8

Posouzení ekonomické efektivnosti zásahu při ochraně rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit na zadaném příkladu efektivitu ochrany rostlin v souvislosti s náklady na ošetření Praktické předvedení
b Na základě zadaných podmínek předpovědět rizika poškození zadané kultury Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Určování původců a příčin poškození rostlin a plevelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat původce a příčiny symptomů na předložených vzorcích nebo sbírkových položkách rostlin Praktické předvedení
b Identifikovat nejdůležitější plevele na předložených vzorcích nebo sbírkových položkách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky prokáže odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin třetího stupně v souladu s platným zněním zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, nebo předloží osvědčení o získání profesní kvalifikace 41-060-R Zemědělský poradce / zemědělská poradkyně pro ochranu rostlin. Odborná způsobilost je řešena zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění v hlavě IX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY.

 

V kompetenci Diagnostika poškození okrasných rostlin bude v kritériu ad a) uchazeči předloženo 8–10 položek ze skupiny okrasných rostlin. Seznam vypsaný níže ve vazbě na kompetenci Určení původců a příčin poškození rostlin a plevelů není pro tuto kompetenci zcela závazný, je tedy doporučeným seznamem, který je vhodné v této kompetenci využít a doplnit jej v případě nově se vyskytujících nebezpečných patogenů. Předloženou položkou může být také fotografie.

 

Kompetence Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organizmů při respektování zásad integrované ochrany bude zaměřena na okrasné rostliny. Předmětem zkoušky jsou i viry a viroidy, které zařazujeme mezi mikroorganismy.

V kritériu b) se faktory limitující používání integrované ochrany rostlin zaměří právě na vymezenou oblast okrasných rostlin.

V kritériu c) a v kritériu d) bude uchazeč navrhovat preventivní opatření a přímá opatření k regulaci zadaných škodlivých organizmů v porostu okrasných rostlin v souladu s obecnými zásadami integrované ochrany rostlin v souladu s vyhláškou č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin a se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění.

 

Při plnění této kompetence nebude opomenuto charakterizovat způsoby a limity ochrany rostlin a prevence pomocí bioagens a jiných biologických metod ochrany rostlin.

 

V kompetenci Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření, v kritériu d) si uchazeč vybere příklad z oblasti ochrany okrasných rostlin, na kterém vysvětlí principy antirezistentní strategie. Zkoušející v případě pochybností může doplňujícími otázkami dále ověřit toto kritérium i na dalším příkladu.

 

V kompetenci Aplikace legislativy při produkci okrasných rostlin v kritériu a) se jedná hlavně o souvislosti vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění. Dále je třeba využít a vysvětlit použití Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

V kritériu ad c) se vytvoří návrh evidence o použití přípravků v elektronické nebo i ručně psané podobě vzhledem k zadané reálné situaci v praxi. Uchazeč zvolí konkrétní aplikaci přípravku, pro kterou návrh evidence vytvoří. Způsob vedení evidence se nachází v obecně platných předpisech, např. ve vyhlášce č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin v platném znění, a rovněž i na webových stránkách ÚKZÚZ.

 

V kompetenci Charakteristika nejvýznamnějších skupin živočišných škůdců, jejich škodlivosti a vývoje jsou vymezeny skupiny škůdců s podobnou charakteristikou.

 

Pro kompetenci Prezentování a obhajoba projektu v oblasti ochrany okrasných rostlin bude uchazeči zadáno téma projektu nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky. Rozsah práce je minimálně 10 stran textu. Práce zhodnotí ochranu zadané kultury komplexně včetně výchozích podmínek, použitých technologií, rizik, biologické i integrované ochrany. Zadaná kultura bude z oblasti okrasných rostlin.

 

V kompetenci Laboratorní diagnostika při ochraně rostlin zmíněného patogena či škůdce vždy určí zkoušející, v kritériu a) zkoušející dodá vhodný materiál na přípravu preparátu, v kritériu d) uchazeč konkrétně uvede, podle čeho pozná, o jaký typ škodlivého činitele se jedná (například hlavní rozlišovací znaky u padlí, rzí, plísní, housenek, housenic, apod.). V kritériu e) uchazeči bude předložen, za účelem pořádané zkoušky, s předstihem založený kultivační pokus i s popisem postupu a účelu jeho založení a uchazeč vyhodnotí jeho výsledky.

 

V kompetenci Posouzení ekonomické efektivnosti zásahu při ochraně rostlin bude využito Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ a zadanými podmínkami se vedle polohy myslí zejména průběh a vývoj počasí. Zadané příklady a kultury budou vždy z oblasti okrasných rostlin.

 

V kompetenci Určení původců a příčin poškození rostlin a plevelů bude uchazeči předloženo 35 položek, z toho 5 plevelů. Sbírkovou položkou může být i fotografie. Uchazeč určí alespoň 70 % předložených položek. Minimálně 90 % zkoušených položek bude vybráno z následujícího seznamu:

 

Seznam vybraných názvů chorob, poruch, poškození,živočišných škůdců a plevelů

je vytvořen dle publikací:

Kůdela et al. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin. vyd. 1., ČAZV Praha, 271 s.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/kvetiny-a-zive-rostliny/metodicka-prirucka-ochrany-okrasnych.html

http://eagri.cz/public/web/file/440129/Metodika_ochrany_verejne_zelene_pred_skodlivymi_organismy_rostlin___publikace_NAP_2015.pdf

plevele: BioLib.cz

 

dřeviny obecně - Fe-deficientní chloróza magnolie, Mg-deficientní mezižilková skvrnitost listů, poškození listů dřevin posypovými solemi

růže: Fe-deficientní mezižilková chloróza růže, bakteriální nádorovitost růže, černá listová skvrnitost na růže, padlí růže, rzivost růže, šedá hniloba a tečkovitost květů růže, sfacelomová listová skvrnitost růže (antraknóza růže), pidikřísek šípkový, kyjatka růžová, pilatky (p.drobná, p. listová, p. růžová, p. dřeňová, p. prýtová)

pěnišník, azalka: exobazidiová ouškovitost azalky, padlí pěnišníku, fytoftorová hniloba kořenů a bází rostlin pěnišníku, listové skvrnitosti pěnišníku,síťnatka pěnišníková,sítinovka pěnišníková,kyjatka azalková

jírovec: hnědá listová skvrnitost listů jírovce

padlí jírovce

bakteriální slizotoková nekróza jírovce, klíněnka jírovcová

šeřík: fytoftorová hniloba šeřík, padlí šeříku, listová skvrnitost šeříku

stříbřitost listů šeříku, vlnovník šeříkový, vzpřímenka šeříková

hlohyně: strupovitost bohyně, klíněnka hlohyňová

zimostráz: cylindrokladiová skvrnitost listů a odumírání výhonů zimostrázu, volutelová spála a odumírní větví chřadnutí zimostrázu (Volutella buxi), rzivost zimostrázu, mera zimostrázová, bejlomorka zimostrázová

mahonie: padlí mahonie, rzivost mahonie, listová skvrnitost mahonie

skalník: bakteriální spála skalníku, sviluška ovocná, puklice švestková

brslen: padlí brslenu, listové skvrnitosti brslenu, předivka brslenová, červec javorový

ptačí zob: padlí, listová skvrnitost

zimolez: padlí, listové skvrnitosti, mšice

buk: antraknóza buku, padlí buku

stromovnice buková, červec bukový, bejlomorka buková

dub: hnědnutí listů dubu, padlí dubu

platan: antraknóza platanu, korová nekróza platanu, síťnatka platanová, klíněnka platanová

jasan: chřadnutí a odumírání jasanu, padlí jasanu, vlnovník jasanový

vrba: antraknóza vrby, černá skvrnitost listů vrby, padlí, rzivost vrby,vlnovník vrbový

lípa: skvrnitost listů lípy, vlnovníci, pilatka lipová, klíněnka lipová

javor: černá skvrnitost listů javoru, padlí, vlnovník

jilm: grafióza jilmu, vlnatka hladká

bříza: čarověník břízy, padlí břízy

katalpa: verticiliové vadnutí katalpy

plamének: antraknóza plaménku

dřištál: rzivost dřišťálu

borovice: červená sypavka borovice, sypavka borovice, hnědá pruhovitost borovice, zasychání a odumírání výhonů borovice, rez vejmutovková, korovnice, lýkohub, lýkožrout, klikoroh

smrk: sypavka smrku, odumírání pupenů smrku, rzivost jehličí smrku, lýkožrouti, sviluška smrková, korovnice zelená, k. smrková, pilatka smrková

jalovec: odumírání výhonů jalovce, rzivost jalovce, molovka jalovcová, štítenka jalovcová

zerav: odumírání výhonů zeravu, molovka zeravová, štítenka jalovcová

tis: odumírání výhonů tisu

modřín: merie modřínová, rzivost modřínů, korovnice pupenová, zelená, pouzdrovníček modřínový, obaleč modřínový, třásněnka modřínová

 

květiny – padání klíčních rostlin, Impatiens necrotic spot virus na okrasných rostlinách, Tomato spotted wilt virus na okrasných rostlinách, Fe-deficientní žloutnutí listů petunie, černá listová skvrnitost čemeřice, fusariové vadnutí hvozdíku, rzivost hvozdíku, ramulariová listová skvrnitost primule, šedá hniloba bramboříku, fusariové vadnutí bramboříku, padlí begonie, šedá hniloba begonie, vlhkostní korkovitost pelargonie, rzivost muškátu, rzivost fuchsie, rzivost pivoňky, kladosporiová listová skvrnitost pivoňky, septorios listová skvrnitost pivoňky, padlí plamenky, listová skvrnitost plamenky, rzivost hledíku, plíseň hledíku, rzivost zvonku, rzivost sedmikrásky, šedá hniloba sedmikrásky, fusariové vadnutí astry, fusariové vadnutí hvězdnice, padlí hvězdnice, fytoplazmová žloutenka třapatky, bakteriální skvrnitost listů a květů ostálky, alternariová skvrnitost ostálky,virová mozaika jiřinky, šedá hniloba jiřinky, snětivost jiřinky, padlí jiřinky, bílá rzivost chryzantémy, hnědá rzivost chryzantémy, fusariové vadnutí chryzantémy, černá spála chryzantémy, septoriová listová skvrnitost a tvrdá hniloba hlíz mečíku, fuzariová hniloba hlíz a vadnutí mečíku, virová pestrokvětost tulipánu, šedá hniloba tulipánu, hniloba oddenků kosatce, listová skvrnitost kosatce, fusariová kořenová hniloba orchidejí, bakteriální měkká hniloba orchidejí

 

další (polyfágní): svilušky, třásněnky, molice, mšice, červci (červci, puklice, štítenky), lalokonosec rýhovaný, drátovci, vrtalky

 

plevele: bažanka roční, bér zelený, bršlice kozí noha, heřmánkovec nevonný, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, hořčice rolní, ježatka kuří noha, jitrocel kopinatý, jitrocel prostřední, jitrocel větší, kokoška pastuší tobolka, kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka, kostival lékařský, křen selský, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, lilek černý, lipnice roční, máta rolní, merlík ssp., mléč drsný, mléč rolní, mléč zelinný, mochna husí, mochna plazivá, opletka obecná, pelyněk černobýl, penízek rolní, pěťour malokvětý, pcháč oset, pampeliška lékařská, popenec obecný, pryskyřník plazivý, pryšec chvojka, pryšec kolovratec, přeslička rolní, ptačinec prostřední, pýr plazivý, truskavec ptačí, rozrazil perský, rukev obecná, řebříček obecný, sedmikráska obecná, sléz přehlížený, starček obecný, svízel přítula, svlačec rolní, škarda dvouletá, šrucha zelná, šťovík kadeřavý, šťovík menší, šťovík tupolistý, tetlucha kozí pysk, turanka kanadská, violka rolní, vlaštovičník větší, vrbovka malokvětá, zemědým lékařský, zvonek řepkovitý

(aktuální názvy plevelů jsou nyní v souladu s www.BioLib.cz a doporučuje se při zkoušce akceptovat případné změny názvů rostlin uveřejněné na těchto veřejně přístupných webových stránkách)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

AGRO CS, a.s.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Česká zahradnická akademie Mělník