Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kráječ kožešinových a usňových dílců
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se zadanou technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z předložených kožešin a textilií vhodný materiál pro zhotovení určeného kožešinového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení určeného kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení předloženého kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, kožešin a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku a vyhodnotit případné materiálové vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krájení, napínání a sesazování kožešin a usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat znalost pravidel a zásad při zjišťování tělesných rozměrů pro zhotovení střihů, zjistit základní rozměry pro zhotovení střihů na postavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykrojit a opracovat jednotlivé díly kožešinových výrobků krájecím nožem tak, aby je bylo možné sesadit do tvaru daného střihu s ohledem na BOZP Praktické předvedení
c Provést sesazování a přesazování kožešinových dílů podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu výkroje, vadné dílce vytřídit Praktické předvedení
b Zkompletovat vykrojené dílce v kožedělné výrobě Praktické předvedení
c Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést konečnou kontrolu kvality v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/krajec-kozesinovych-a-usn#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešinových a usňových výrobků.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí dílny pro výrobu kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie.

 

Autorizovaná osoba určí druh výrobku (a jeho parametry), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a podle aktuálního výrobního porgramu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě; Krájení, napínání a sesazování kožešin a usní druh materiálu (kožešina, useň), který se bude při zkoušce používat.

 

U odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení a) autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (kráječ kožešinových a usňových dílců) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě, kritéria hodnocení a), b), c), d) autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria hodnocení počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a podle aktuálního výrobního programu firmy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic Scholl, Střední škola, s. r. o., Zlín