Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Prokázat znalost struktury, tvaru a funkce jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Prokázat znalost nejdůležitějších svalů a svalových skupin z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné a ústní ověření
b Popsat princip kyfotického držení těla a uvést nejefektivnější postupy vedoucí k zlepšení optimálního držení těla Písemné a ústní ověření
c Popsat princip lordotického držení těla a uvést nejčastější nejefektivnější postupy vedoucí k zlepšení optimálního držení těla Písemné a ústní ověření
d Popsat princip skoliotického držení těla a uvést nejčastější postupy vedoucí k zlepšení vedoucí k optimálnímu držení těla Písemné a ústní ověření
e Popsat princip oploštěné hrudní páteře a uvést nejčastější postupy vedoucí ke zlepšení držení těla Písemné a ústní ověření
f Provést analýzu modelového příkladu držení těla (kyfotického, lordotického, skoliotického držení těla či oploštění hrudní kyfózy), rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika pilates metody a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby individuální i skupinové lekce pilates (hlavní cíle a cviky úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out) a uzavírací části (closing part)) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy pilates techniky, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy pilates metody Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit modelový individuální cvičební program na určité časové období a příklad jedné individuální lekce na základě zadaného příkladu nebo modelového cvičence Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
f Sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
g Uvést zásady metodiky a organizace funkčního tréninku Písemné a ústní ověření
h Popsat historii vzniku metody pilates a uvést základní údaje o jejím zakladateli a tvůrci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení různých úrovní pilates cviků na podložkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a ukázat jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates ve stoji, lehu na zádech, lehu na břiše, lehu na boku, sedu, kleku, kvadrupedální pozici, a to jak na modelovém cvičícím, tak na modelu kostry Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě pilates ve stoji, lehu na zádech, lehu na břiše, lehu na boku, sedu, kleku, kvadrupedální pozici, a to jak na modelovém cvičícím, tak na modelu kostry Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates na základě různého typu zakřivení páteře a problémů v kořenových či akrálních kloubech, a předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést základní úroveň pilates cviků na podložce a každý cvik charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést středně pokročilou úroveň pilates cviků na podložce a každý cvik charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na pokročilé cviky pilates a obecně charakterizovat rozdíl mezi cviky základní, středně pokročilé a pokročilé úrovně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcky „ring“, vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcky „roller“, vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcky „spine corrector“, vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověřen
d Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcky „pole“, vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcky "Pilates toes gizmo“, vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést příklady 5 až 10 cviků s využitím pomůcek k polohování či dopomocí a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové a individuální lekce pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést lekci pilates pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, ve vhodném tempu, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat v průběhu lekce pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
f Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi zad, hlavy a páteře“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
g Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi kyčelního kloubu“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
h Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi ramenního kloubu“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
i Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi kolene či lokte“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
j Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi chodidla“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
k Popsat specifika skupiny „lidé s bolestmi zápěstí“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky do cvičebního programu a plánu lekce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné ověření
b Charakterizovat a uvést příklady aktivní a pasivní prevence Písemné ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-pilates#zdravotni-zpusobilost)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k provedení zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates

 • kritérium d): Uchazeč ukáže minimálně 1 praktický příklad pro každý princip.

 • kritérium e): Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zadání pro zpracování cvičebního programu jako dlouhodobého pohybového plánu pro individuálního klienta; a příklad jedné konkrétní individuální cvičební lekce. V takovém zadání bude uveden typ držení těla a specifika jednotlivce, jako je věk či zdravotní omezení. Uchazeč zpracuje individuální cvičební program v rozsahu 1-2 normostrany A4 a plán jedné konkrétní individuální lekce v rozsahu 1-2 normostran, kde tematicky rozdělí jednotlivé časové úseky lekce a podrobně popíše i jednotlivé části. Takto zpracovaný cvičební program i plán lekce zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Podle zadání autorizované osoby uchazeč předvede vybranou část lekce v rozsahu 15-20 minut a své návrhy cvičebního programu i individuální lekce u zkoušky obhájí.

 • kritérium f): Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zadání pro zpracování příkladu jedné konkrétní skupinové lekce. V takovém zadání bude uvedena forma lekce a specifika skupiny (počet osob, věková kategorie, zdravotní omezení). Uchazeč zpracuje plán skupinové lekce v rozsahu 1-2 normostrany A4, tematicky rozdělí jednotlivé časové úseky lekce a podrobně popíše i jednotlivé části. Takto zpracovaný plán zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Podle zadání autorizované osoby uchazeč předvede vybranou část lekce v rozsahu 15-20 minut a svůj návrh příkladu skupinové lekce u zkoušky obhájí.

  

Ad kompetence Vysvětlení a předvedení různých úrovní pilates cviků na podložkách, kritérium c), d), e), g): Uchazeč předvádí cviky základní a střední pokročilosti prakticky s ústním komentářem.

Charakteristikou jednotlivých cviků různých úrovní se rozumí:

 1. cíl a důvod provádění cviku,

 2. výchozí pozice,

 3. průběh cviku a dýchání v jednotlivých fázích

 4. zapojené svaly

 5. modifikace pro klienty nezvládající základní provedení cviku

 6. způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze, je-li to nutné

 7. nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

 

Ad kompetence Vedení skupinové a individuální lekce pilates, kritérium a), b), c) a d): Uchazeč tato kritéria předvede na místě po dobu nejméně 15 minut cvičení ve formě individuální lekce s jedním modelovým cvičícím a dalších 15 minut cvičení ve formě skupinové lekce s modelovými cvičícími. Časový úsek a jeho obsah určí autorizovaná osoba na místě.

  

Ad kompetence Modifikace cviků pilates pro specifické skupiny klientů,

 • kritéria a), b), c), d), e), f): Uchazeč tato kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení.

 • kritérium a): Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium b): Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium c): Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince staršího věku, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek, komunikaci a motivaci, apod.

 • kritérium d): Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s nejčastějšími poruchami pohybového systému – hypermobilita, statická skolióza, osteoporóza, artróza, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium e): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s nejčastějšími zraněními pohybového systému – např. kolenního kloubu, ramenního kloubu, po výhřezu meziobratlových plotének apod., modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium f): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s nejčastějšími bolestmi zad, hlavy a páteře, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium g): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s bolestmi kyčelního kloubu, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium h): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s bolestmi ramenního kloubu, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium i): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s bolestmi kolene či lokte, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 • kritérium j): Obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s bolestmi chodidla, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

  

Ad kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách, kritérium b): Uchazeč popíše základní pravidla a uvede příklady pasivní prevence ve smyslu vytvoření bezpečného prostředí a aktivní prevence jako pravidel chování.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

 1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka, pro každé kriterium bude v testu minimálně 7 otázek.

 2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates

 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates

 • Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů

 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Písemné ověření kompetencí se provádí formou jednoho dokumentu, který zpracuje autorizovaná osoba a bude obsahovat jak testové uzavřené otázky, tak i otevřené otázky.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká komora fitness z. s.

IQ Pohyb academy s. r. o.

Sabongui Pilates Academy

My Fit studio s. r. o.

My Pilates s. r. o.