Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů jógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech, vysvětlit fyziologii svalové činnosti (svalová tkáň a funkce pohybové tkáně) a obecně vyjmenovat typy svalových kontrakcí Písemné ověření
e Popsat základy systémového řízení centrální nervové soustavy, periferního nervového systému a autonomního nervového systému Písemné ověření
f Popsat hierarchii řídícího procesu pohybu Písemné ověření
g Popsat strukturu a funkci dýchací soustavy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dějinách i současném stavu jógy a základních filozofických konceptech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a rozdělit zdroje moderní posturální jógy Písemné a ústní ověření
b Popište rozdíly v pojetí jógy (metody a cíl praxe) mezi Pataňdžaliho Jógasútrou, středověkou Hathajógou a moderní posturální jógou Písemné a ústní ověření
c Vyjmenujte a charakterizujte osobnosti, které stály u vzniku moderní posturální jógy Písemné a ústní ověření
d Charakterizujte čtyři cesty jógy (Karmajógu, Rádžajógu, Bhaktijógu a Džňánajógu) a dvě cesty člověka (pravrtti márga a nivrtti márga) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v Pataňdžaliho osmidílné józe jako základu pro ostatní druhy jógy zabývající se pohybem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé částí Pataňdžaliho systému jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma, pratjáhara, dhárana, dhjána, samádhí) Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit způsob a vhodnost zapojení jednotlivých stupňů Pataňdžaliho systému jógy do skupinové lekce Ústní ověření
c Popsat techniky praxe k jednotlivým částem Pataňdžaliho systému jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma, pratjáhara, dhárana, dhjána, samádhí) Písemné ověření
d Popsat jamu a nijamu (eticko-morální doporučení) v praxi jógy a jejich aplikaci do běžného života. Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v jógovém pohledu na strukturu a funkci částí lidské individuality a v jógové anatomii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat teorii tří těl a pěti obalů Písemné a ústní ověření
b Popsat souvislosti mezi osmidílnou jógou, integrální anatomií a řídicími procesy Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit očistné techniky hathajógy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci jógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika jógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce jógy Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat práci s pozorností a rozvíjení propriorecepce Písemné a ústní ověření
d Sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě uloženého příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést zásady metodiky a organizace jógového tréninku Písemné a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést tři techniky pránájámy Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat, vysvětlit a předvést jednu techniku dhárany (koncentrační techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat a vysvětlit jednu techniku dhjány (meditační techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v józe vzhledem k rozdělení pozic do polohových skupin jógy Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést průpravná cvičení, vysvětlit, proč jsou potřebná, co se při nich děje a uvést příklady Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést krije, vysvětlit, proč jsou potřebné, co se při nich děje a uvést příklady Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést ásany, vysvětlit jejich dělení, ukázat správné vytvoření ásany a nejčastější chyby, vysvětlit ásanu jako posturu/držení těla Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést bandhy a jejich vztah k hlubokému stabilizačnímu systému Ústní ověření
f Vysvětlit a předvést práci s dechem při průpravných cvičeních a ásanách, základní dechové techniky, diagnostickou funkce dechu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést používání muder a jejich účinky Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat mantry jako nástroj mysli Ústní ověření
i Popsat, vysvětlit a předvést 1 základní techniku pránájámy Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat, vysvětlit a předvést tři základní techniky pratjáhary (práce se smyslovým vnímáním) Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat, vysvětlit a předvést tři základní techniky dhárany (koncentrační techniky). Praktické předvedení a ústní ověření
l Popsat, vysvětlit a předvést tři základní techniky dhjány (meditační techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
m Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v józe Praktické předvedení a ústní ověření
n Předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v józe umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové a individuální lekce jógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat osobnost učitele - instruktora jógy Ústní ověření
b Vést individuální i skupinové lekce jógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a předvedení pozic a technik jógy (pozice jógy, dechové, koncentrační a relaxační techniky) Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Předvést schopnost vhodné motivace klientů a vedení lekce v pozitivním duchu a příjemné atmosféře Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů a v problematice zdravotních omezení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ z pohledu jógy Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ z pohledu jógy Písemné a ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ z pohledu jógy Písemné a ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ z pohledu jógy Písemné a ústní ověření
e Uvést přehled zdravotních omezení, při kterých není vhodná běžná skupinová lekce Písemné a ústní ověření
f Uvést přehled omezení s kontraindikovanými konkrétními pozicemi Písemné a ústní ověření
g Předvést praktickou ukázku modifikace pozice nebo průpravné techniky při hypermobilitě a hypomobilitě Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat specifika skupiny „děti“ z pohledu jógy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání složkám záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky se vyžaduje a prokazuje lékařským potvrzením. V tradiční józe je požadována absence duševních poruch a chorob s medikací (léky na tyto potíže jsou kontraindikovány v dechových a mentálních technikách).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a názvosloví na požadované úrovni.

Odborná způsobilost Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů jógy

Všechna kritéria budou ověřena písemně formou testu (multiple choice), pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 5-7 otázek.

Odborná způsobilost Orientace v dějinách i současném stavu jógy a základních filozofických konceptech.

Znalosti popsané ve všech kritériích budou ověřeny písemně formou otevřených otázek, přičemž pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 3 otázky. Při následné ústní části zkoušky se autorizovaná osoba může formou cílených otázek doptat na případné nejasnosti.

U kritéria a) se navíc očekává, že uchazeč vyjmenuje a charakterizuje následující zdroje moderní posturální jógy: Pataňdžaliho Sánkhjajóga, středověká Hathajóga, filozofie neovédánty, indická bojová umění, moderní lékařství a západní gymnastika.

Odborná způsobilost Orientace v Pataňdžaliho osmidílné józe jako základu pro ostatní druhy jógy zabývající se pohybem

kritéria a), c) a d) budou ověřena písemně formou testu (multiple choice), pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 2 otázky.

Odborná způsobilost Orientace v jógovém pohledu na strukturu a funkci částí lidské individuality a v jógové anatomii

Znalosti popsané ve všech kritériích budou ověřeny písemně formou otevřených otázek, přičemž pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 1 otázku. Při následné ústní části zkoušky se autorizovaná osoba může formou cílených otázek doptat na případné nejasnosti.

Odborná způsobilost Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci jógy,

kritérium b):

Uchazeč uvede a charakterizuje tyto části stavby lekce:

 • úvodní část

 • část ve stoji

 • část na zemi

 • techniky jógy

 • závěrečná relaxace.

u kritérií a), b), c) a e) se písemná část zkoušky uskuteční formou otevřených otázek, přičemž pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 2 otázky. Při následné ústní části zkoušky se autorizovaná osoba může formou cílených otázek doptat na případné nejasnosti.

 

Odborná způsobilost Vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy,

kritérium a):

 • základní pozice a polohy jsou: leh na zádech, leh na břiše, leh na boku, sed, klek, stoj a jejich modifikace

 • polohové skupiny jsou: záklony, předklony, torze, úklony, inverze

 

kritéria a), b), d), e):

Charakteristikou jednotlivých pozic různých úrovní se rozumí:

 1. cíl a důvod provádění pozic

 2. výchozí pozice

 3. průběh provádění pozice a dýchání v jednotlivých fázích

 4. zapojené části těla

 5. modifikace pro klienty nezvládající základní provedení pozice

 6. způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze

 7. nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

 

Odborná způsobilost Vedení skupinové a individuální lekce jógy:

Kritéria b), c), d):

Uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení.

 

Odborná způsobilost Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů a v problematice zdravotních omezení:
u kritérií a), b), c), d) e) f) a h) bude písemná část zkoušky provedena formou otevřených otázek, přičemž pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 2 otázky, dále pro

kritérium a):

Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované, nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství, modifikace pozic jógy, specifika ve stavbě lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

 

kritérium b):

Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované, nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období, modifikace pozic jógy, specifika ve stavbě lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

 

kritérium c):

Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované, nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro jedince staršího věku, modifikace pozic jógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek, komunikaci a motivaci.

 

kritérium d):

Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované, nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro jedince s nejčastějšími poruchami pohybového systému – hypermobilita, statická skolióza, osteoporóza, artróza, kolenního kloubu, ramenního kloubu, po výhřezu meziobratlových plotének modifikace pozic jógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

kritérium h):

Popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované, nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro děti, modifikace pozic jógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek, komunikaci a motivaci.

Při následné ústní části zkoušky se autorizovaná osoba může formou cílených otázek doptat na případné nejasnosti.

 

Odborná způsobilost Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Všechna kritéria budou ověřena písemně formou testu (multiple choice), pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 3 otázky.

Odborná způsobilost Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Všechna kritéria budou ověřena písemně formou testu (multiple choice), pro každé kritérium připraví autorizovaná osoba nejméně 3 otázky.

Autorizovaná osoba si připraví: pro teoretickou část zkoušky:

 • soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

 • soubor otázek speciální části (v tomto případě jóga) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

 • pro praktickou část zkoušky:

 • soubor praktických modelových příkladů pro ověření instruktorských praktických dovedností a schopností uchazeče

 

Písemné ověření odborných způsobilostí se provádí formou jednoho dokumentu, který zpracuje autorizovaná osoba a bude obsahovat jak testové uzavřené otázky, tak i otevřené otázky.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existují minimálně 2 otázky.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. (Vyhrazeno pro případné Pokyny ke způsobům ověřování, pokud je to relevantní.)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká komora fitness z. s.

Power Yoga Akademie s. r. o.

Unie jogy z. s.

Česká akademie jogy z. s.