Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dělení pohybové soustavy člověka Písemné ověření
b Prokázat znalost struktury, tvaru a funkce hlavních kostí a kloubů Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalových tkání, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Ústní ověření
e Popsat principy fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže Písemné a ústní ověření
f Popsat patofyziologii základních civilizačních onemocnění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza držení těla v polohách a v pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondičního tréninku osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést fyziologické držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné závažné odchylky od normy a navrhnout vhodnou pohybovou kompenzaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní funkční testy pohybového aparátu a kardiovaskulárního systému na modelovém cvičícím a interpretovat výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost pohybového programu na základě získané základní anamnézy a zhodnotit rizika na základě osobního rozhovoru s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a provést základní funkční testy pro ověření vhodného typu cvičebního programu a intenzity pohybové aktivity pro jednotlivce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit možná rizika nevhodných pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními a navrhnout vhodná cvičení pro domácí podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést možná nebezpečí a rizika prvních hodin pohybových aktivit u osob s civilizačními onemocněními Písemné a ústní ověření
e Popsat metody udržení motivace a adherence k pohybovým aktivitám Ústní ověření
f Popsat specifika plánování pohybové aktivity seniorů Písemné a ústní ověření
g Prokázat znalost metod rozvoje silových a vytrvalostních schopností u osob s civilizačním onemocněním a určit jejich vhodnost Písemné ověření
h Uvést vhodné pohybové aktivity v terénu pro osoby se základními civilizačními onemocněními s ohledem na rizika daných onemocnění Ústní ověření
i Sestavit návrh pohybového programu pro úvodní 2 cvičební lekce u klientů s nízkou fyzickou zdatností na příkladu jednoho konkrétního klienta a uvést jeho možné modifikace Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení a předvedení správného provedení cviků pro osoby s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat 3 vhodné typy cvičení pro osoby s artrózou, resp. postižením velkých nosných kloubů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat 3 vhodné typy cvičení pro osoby s osteoporózou nebo vysokým rizikem osteoporózy Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat 3 vhodná cvičení a intenzitu cvičení pro diabetiky a lidi s vysokým kardiovaskulárním rizikem Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat 3 vhodná cvičení a intenzitu cvičení pro osoby s vysokým krevním tlakem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení skupinových a individuálních lekcí pro osoby s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést individuální cvičební lekci pro jednoho klienta na základě sestaveného cvičebního programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést hlavní část cvičební lekce zaměřené na posilování určité svalové skupiny pro menší skupinu klientů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Modifikace cvičebního programu pro osoby s civilizačními onemocněními s využitím základních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést 5 cviků s fitballem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést 5 cviků s therra bandem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést 5 cviků s overballem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést 5 cviků s využitím domácího prostředí a běžně dostupných předmětů pro sestavení cvičebního programu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Poskytování informací k modifikaci životního stylu a stravovacích návyků osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních složek potravy v souvislosti s určenou pohybovou aktivitou osob s civilizačními onemocněními Písemné ověření
b Prokázat znalost zásad redukční diety a pitného režimu a uvést vhodné pohybové aktivity v průběhu redukční diety Písemné ověření
c Uvést specifika výživy v programech pohybové aktivity u obézních osob Ústní ověření
d Uvést specifika diabetické diety ve vztahu k pohybovým aktivitám Ústní ověření
e Uvést specifika výživy u osob s aterosklerózou a vysokým krevním tlakem Ústní ověření
f Uvést specifika výživy u osob s osteoporózou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit vztah jednotlivých biologických parametrů (srdeční, resp. tepovou frekvencí, krevní tlak, subjektivní vnímání) a intenzity tělesné zátěže a interpretovat odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit krevní tlak a srdeční, resp. tepovou frekvenci na modelovém cvičícím před, v průběhu a po ukončení cvičení a vysvětlit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit různé hladiny glykémie před, v průběhu a po ukončení pohybové aktivity a navrhnout vhodný pohybový program Ústní ověření
d Určit tělesné složení klienta na modelovém příkladu a interpretovat výsledek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Poskytování první pomoci pro potřeby instruktorů pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle modelovou nenadálou situaci (bezvědomí, epileptický záchvat, krvácení, zástava dechu a oběhu), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech pohybového aparátu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat projevy hypoglykémie a uvést zásady první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro výběr vhodného cvičebního oděvu včetně obuvi u osob s civilizačními onemocněními Ústní ověření
b Předvést obsluhu a užívání cvičebních strojů ve fitness při vedení cvičebních lekcí (běžecký pás, rotoped) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady bezpečnosti při užívání strojů ve fitness při vedení cvičebních lekcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-pohybovych-akt#zdravotni-zpusobilost).

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a užívání adekvátní odborné terminologie a názvosloví tělesných cvičení na požadované úrovni.

 

Za menší skupinu skupinu klientů se považuje skupina 3 klientů, přičemž každý klient má své specifické zdravotní omezení (napříkad jedna osoba má diabetes, druhá osoba artrózu a třetí trpí hypertenzí) tzn. každý klient může trpět jiným onemocněním.

 

Civilizačním onemocněním v rámci tohoto standardu rozumíme: obezita a nadváha, diabetes (cukrovka) 2. typu, dyslipidémie (porucha metabolismu tuků), hypertenze (vysoký krevní tlak), osteoporóza, artróza nosných kloubů, ateroskleróza a její projevy.

Kompetence Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondičního tréninku osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- uchazeč otestuje tyto funkční testy s jedním klientem: Step test, zátěžový test na kole s měřením krevního tlaku do submaximální zátěže, chodecký test 6 min., funkční testy na páteř – například Thomayerův test.

 

Kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- modelové příklady virtuálních osob s civilizačním onemocněním, pro které navrhne uchazeč vhodná cvičení pro domácí podmínky - tento program je připravován na místě, AOs zadá jeden cvičební program.

(na základě těchto příkladů si může autorizovaná osoba vytvořit vlastní příklady zadání):

  • klient 68 let, nadváha, vysoký krevní tlak, nekuřák

  • klientka 45 let, obezita 2. stupně, diabetik, vysoký krevní tlak

  • klient 32 let, obezita 3. stupně, k lékaři nechodí, kuřák

  • klientka 76 let, normální hmotnost, vysoký krevní tlak, nekuřák

  • klientka 53 let, diabetička na inzulínu, hypertenze, kuřačka

 

Kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium i)

- AOs si připraví 20 modelových kazuistik.

- Nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zašle AOs zadání pro zpracování cvičebního programu (rozsah 3-5 normostran A4) časově rozděleny dle jednolivých úseků s podrobným popisem jednotlivých částí. Uchazeč takto zpracovaný cvičební program zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Dle zadání AOS uchazeč předvede vybranou část lekce a svůj návrh u zkoušky obhájí.

- obsah připraveného cvičebního programu: anamnéza klienta, cíl cvičení, motivace, popis jednotlivých fází cvičební jednotky s uvedením jednotlivých pohybových aktivit a cviků, rizika a jejich předcházení, případně řešení komplikací

 

Kompetence Vedení skupinových a individuálních lekcí osob s civilizačními onemocněními, kritérium a)

- uchazeč povede cvičební lekci na základě připraveného cvičebního programu z kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium i)

 

Kompetence Vedení skupinových a individuálních lekcí osob s civilizačními onemocněními, kritérium b)

- uchazeč předvede cvičení v rozsahu 20 minut na modelových cvičících

- autorizovaná osoba sleduje a hodnotí především, zda uchazeč správně vysvětluje a dohlíží na správné provedení cviku

 

Kompetence Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- modelové příklady virtuálního diabetika, na jejichž základě uchazeč interpretuje různé hladiny glykémie před, v průběhu a po ukončení pohybové aktivity a navrhne vhodný pohybový program

- na základě parametrů u níže uvedených příkladů zadá autorizovaná osoba uchazeči pro zkoušku 1 příklad:

  • klient: 55 let, s cukrovkou, která trvá 10 let, výška 170 cm, hmotnost 98 kg; vstupní data: SF 60/min, krevní tlak 160/80 mmHg, glykémie 13,2 mmol/l, (po cvičení 11,4); postup při preskripci – první návštěva

  • klientka: 76 s cukrovkou 2. typu, léčenou metforminem, výška 163 cm, hmotnost 50 kg; vstupní data: SF 74/min, krevní tlak 130/80 mmHg, glykémie 6,2 mmol/l (po cvičení 5,8 mmol/l); postup při preskripci – první návštěva – dlouhodobý program

  • klient: 64 let, s cukrovkou 2. typu 17 let, výška 180 cm, váha 96 kg, léčení inzulínem 6 let, nyní 4 x denně, dále v anamnéze infarkt myokardu před 6 lety; vstupní data: SF 78/min, krevní tlak 155/90 mmHg, glykémie 9,2 mmol/l (po cvičení 5,7 mmol/l); postup při preskripci – první návštěva a další postup

 

Kompetence Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními, kritérium d)

- tělesné složení (index BMI) lze určit na modelovém cvičícím

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetencí

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit s civilizačním onemocněním kritéria a), b) a c)

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními kritéria g)

Poskytování informací k modifikaci životního stylu a stravovacích návyků osob s civilizačními onemocněními kritéria a) a b)

 

2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit s civilizačním onemocněním kritéria e) a f)

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními kritéria d) a e)

 

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠTJ Medicina Praha, o. s.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FV Motl

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno

IKEM Praha

Česká komora fitness