Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základním popisu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat druhy odpadních vod Ústní ověření
b Popsat druhy kanalizačních soustav a transportních systémů odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukční typy a materiály stok Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby uložení kanalizace a pažení výkopů Písemné a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit funkci objektů na stokové síti Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby čištění kanalizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže, opravy a údržbu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály, nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, opravy a údržby kanalizace Ústní ověření
b Navrhnout technologický postup opravy a údržby na kanalizaci dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologický postup montáže zařízení na kanalizaci dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření na kanalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry dle zadání Praktické předvedení
b Zaměřit objekt kanalizace dle zadání Praktické předvedení
c Provést měření sedimentu dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek na kanalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v protokolu o kontrole (optické, TIS) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti Ústní ověření
b Orientovat se ve výkresu skutečného provedení stavby, mapovém podkladu GIS Ústní ověření
c Popsat druhy zkoušek na kanalizaci Písemné a ústní ověření
d Popsat přípravu kanalizace pro zkoušky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat kameninové, betonové trouby a další nepoddajné materiály kanalizace dle zadání Praktické předvedení
b Opracovat plastové trouby a další poddajné materiály dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky provedení a zabezpečení výkopu, včetně uvedení do původního stavu, BOZP Ústní ověření
b Zpracovat montážní schématický nákres údržby či opravy kanalizace dle zadání včetně zaměření v terénu Praktické předvedení
c Provést montáž části kanalizace dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opravu kanalizační přípojky dle zadání Písemné a ústní ověření
b Provést napojení kanalizační přípojky dle zadání Praktické předvedení
c Popsat opravu úseku kanalizace pro veřejnou potřebu dle zadání Písemné a ústní ověření
d Popsat údržbu kanalizačního zařízení dle zadání Písemné a ústní ověření
e Popsat odstranění ucpávky dle zadání Písemné a ústní ověření
f Popsat osazení kanalizačního poklopu do nivelety vozovky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizaci Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.) Písemné a ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci závadnosti ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce minimálně 2 modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria.

Kompetence – Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže, opravy a údržbu kanalizace – autorizovaná osoba připraví vzorový případ pro teoretické provedení údržby nebo opravy, např. oprava přelivné hrany odlehčovací komory, oprava poklopu vstupní šachty, drobná oprava vyzdívky zděné stoky nebo objektu. Dále autorizovaná osoba připraví vzorový případ pro teoretické provedení montáže zařízení typu uzávěr, zpětná klapka na kanalizaci.

 

Kompetence – Měření na kanalizaci – autorizovaná osoba připraví vzorky trubního materiálu kanalizace pro provedení identifikace typu materiálu a ověření rozměrových charakteristik potrubí. Vzorový případ pro provedení zaměření např. objektu odlehčovací komory, vstupní šachty včetně mocnosti sedimentu.

 

Kompetence – Provádění zkoušek na kanalizaci a) až b) – autorizovaná osoba připraví vzorový protokol o kontrole (optické, TIS) stavu kanalizace, protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti. Dále připraví vzorový výkres skutečného provedení stavby, mapový podkladu GIS.

 

Kompetence – Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů autorizovaná osoba připraví vzorový případ pro provedení opracování trouby nebo jiného stavebního prvku.

 

Kompetence – Montáž kanalizace autorizovaná osoba připraví vzorový případ pro montáž kanalizačního uzávěru nebo zpětné klapky. Praktické předvedení může být prováděno na povrchu na vzorku potrubí.

 

Kompetence – Údržba a opravy kanalizace a) až d) – autorizovaná osoba připraví vzorový případ pro připojení přípojky na veřejnou kanalizaci – realizace výsekem nebo vývrtem se sedlovou odbočkou, zrušení (odpojení) přípojky, včetně zakreslení do schématu.

 

Kompetence – Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací – autorizovaná osoba připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor závadnosti ovzduší.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů, norem a pracovních postupů. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Podkladem pro modelové situace jsou různé výstupy z geografického informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny poruchy na kanalizaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

REVOS Rokycany, s. r. o.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.