Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Grafik 3D a 2D
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech výroby a profesích animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy při výrobě animovaného filmu (kresba, ploška, loutka, 2D/3D počítačová animace, pixilace) Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti aplikace vlastního výtvarného stylu pro alespoň tři různé technologie animovaného filmu Ústní ověření
c Specifikovat a popsat jaké profese se podílejí na vzniku animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava výtvarné koncepce animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady (námět, scénář, režijní explikaci, charakteristiky hlavních postav, producentský záměr), objasnit pochopení podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výtvarnou koncepci díla - dvou postav a prostředí (jedna scéna) pro prvotní konzultaci s režisérem animovaného filmu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat navrženou výtvarnou koncepci díla, zapracovat případné připomínky režiséra a producenta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba výtvarných podkladů pro výrobu animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrhy dvou postav (nakreslit skicy ve 2D) dle libovolně zvoleného výtvarného stylu Praktické předvedení
b Vytvořit výtvarné návrhy tří prostředí a návrhy pěti rekvizit (props) Praktické předvedení
c Vytvořit návrhy nejméně tří situací, v nichž jsou hlavní postavy v interakci s prostředím Praktické předvedení
d Prezentovat výtvarné návrhy postav Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

 • profesní životopis,
 • ukázky minimálně 3 výtvarných realizací (komiks, ilustrovaná knížka, animované dílo - klip, reklama, film) na CD/DVD nosiči.

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby námět, scénář, režijní explikaci, charakteristiky hlavních postav a producentský záměr. Formát výsledné práce bude barevná nebo kolorovaná kresba, nebo malba v elektronickém formátu .jpg, .tif v rozlišení 300 dpi velikosti A4, která bude následně vytištěna. Rozsah výsledné práce: 4 výkresy - charaktery, 3 výkresy - pozadí, 3 výkresy - situace, 1 výkres - rekvizity.

 

Na základě zadaných kritérií vypracujte následující kompetence.

Kompetence - Orientace v technologických postupech výroby a profesích animovaného filmu:

b) Uchazeč o zkoušku vysvětlí možnost aplikace vlastního výtvarného stylu a jeho využití pro alespoň tři různé technologie animovaného filmu. Technologie určí autorizovaná osoba.

 

Kompetence - Tvorba výtvarných podkladů pro výrobu animovaného filmu:

a) Uchazeč o zkoušku vytvoří návrhy dvou postav (nakreslit skicy ve 2D) dle libovolně zvoleného výtvarného stylu. Každá postava bude vytvořena (nakreslena) ze tří pohledů – zepředu, z boku, zezadu, a dále budou postavy naskicovány s jejich výrazy a emocemi (smutek, smích, strach, dojetí, údiv, pláč). Vše nakreslete ručně nebo pomocí grafického tabletu.

d) Uchazeč o zkoušku odprezentuje výtvarné návrhy postav (každá postava minimálně 2 výkresy: jeden výkres pohledy zepředu, z boku, zezadu, jeden emoce), prostředí (tři výkresy), situací (tři výkresy) a rekvizit (jeden výkres)

1. den zkoušky si uchazeč převezme zadání a zároveň bude ověřována kompetence č. 1. Orientace v technologických postupech výroby a profese animovaného filmu.

2. den budou ověřovány všechny zbývající kompetence.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

 • dodržení režijního a producentského záměru
 • schopnost tvořivě rozvinout původní zadání
 • úroveň prezentace práce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat následující požadavek:

 

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti animované tvorby na pozici výtvarník, režisér nebo producent.

 

Další upřesnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby:

• Doložení praxe v oboru profesním životopisem, ukázkami vlastní práce na animovaném díle podložené titulkovou listinou (titulky na konci filmu se jmény tvůrců), nebo obrazovou kopií titulků filmu.

 

Autorizovaným zástupcem autorizované osoby může být i zahraniční profesionál, který prokazatelně splňuje výše uvedené požadavky nebo jejich kombinaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici následující vybavení:

 • počítačové pracoviště s grafickým softwarovým vybavením vhodným pro tvorbu animovaného audiovizuálního díla a připojením na internet
 • grafický tablet
 • prosvětlovací stůl
 • barevná laserová tiskárna
 • skener pro digitalizaci odrazových a filmových předloh s rozlišením minimálně 2400 dpi
 • psací potřeby (tužky, gumy)
 • pauzovací papír A4 a A3, kreslící papír A3
 • výtvarné potřeby (barevné tužky, fixy, vodové nebo temperové barvy, nádobu na vodu, štětce)

 

Uchazeč má možnost pro vykování zkoušky využít vlastní výtvarné potřeby.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 18 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do 3 dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Mgr. A. Galina Miklínová (výtvarnice, režisérka animovaného filmu, ilustrátorka)

ak. mal. Luděk Bárta, BZP

MgA. Barbora Dlouhá, OSVČ