Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik kontrolor jakosti
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řešit úlohy/příklady z elektrotechniky, ověřující znalost základních veličin a jejich jednotek používaných v elektrotechnice (elektrické napětí, proud, odpor, výkon) a zákonů a metod pro řešení elektrických obvodů (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, dělič napětí) Písemné a ústní ověření
b Rozdělit elektrické/rozvodné sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (s malým napětím SELV, PELV) a z hlediska uspořádání a počtu vodičů (IT, TT, TN-S, TN-C, TN-C-S) na předložených vzorových schématech Ústní ověření
c Určit elektrotechnické bezpečnostní a grafické značky, značení vodičů barvami nebo číslicemi, značení svorek elektrických zařízení a značení elektrotechnických prvků (R, L, C) na připravených elektrotechnických schématech a určit způsob kódování (IP) dle platných norem Ústní ověření
d Rozdělit elektrická zařízení dle použitých napětí (mn, nn, vn, vvn, zvn), dle účelu (silová, sdělovací, řídicí) a dle druhu (DC, AC) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy obsluha a práce na elektrických zařízeních (bez napětí, v blízkosti částí a PPN), práce pod dozorem, pod dohledem a dle pokynů a uvést konkrétní příklady Ústní ověření
b Prokázat znalost příkazu "B" - k čemu slouží, kdy a kým je vydáván, formy vydání, povinné údaje Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost metod k řešení ochrany před úrazem elektrickým proudem - ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí (SELV, PELV, ochrana izolací, kryty, přepážkami, doplňkové ochrany) Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost pracovních a technologických postupů, provozních a bezpečnostních pokynů, směrnic souvisejících s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený vykonávat, popřípadě řídit Ústní ověření
e Popsat a předvést postup při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem pro jednotlivé případy aktuálního zdravotního stavu postiženého Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit z nabízených měřicích přístrojů a prostředků ten nejvhodnější pro předložený zkušební obvod či zapojení, zejména s ohledem na přesnost měření hodnot požadovaných elektrických veličin (napětí, proud, výkon, odpor, kapacita, indukčnost, impedance) Praktické předvedení
b Navrhnout metodu či postup, jak ověřit správnost funkce zvolených měřidel (osciloskop, multimetr, revizní přístroj) na referenčních vzorcích před jejich použitím Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob záznamu (protokol, tabulka, graf) hodnot požadovaných elektrických veličin během měření zejména s důrazem na jeho přehlednost a úplnost a tento záznam vytvořit Praktické předvedení a ústní ověření
d S ověřenými měřidly změřit u daného elektrického obvodu či zařízení požadované elektrické veličiny a zjistit funkčnost elektrických prvků (spínač, dioda, tranzistor) Praktické předvedení
e Dílčími výpočty získat z naměřených hodnot další požadované elektrické veličiny (z naměřených hodnot napětí a proudu dopočítat výkon, odpor, impedanci) Praktické předvedení
f Evidovat, setřídit a filtrovat naměřené a vypočtené hodnoty dle zadaných kritérií (funkční význam veličin pro daný obvod, velikost jejich hodnot) v záznamovém prostředku vytvořeném v bodu d) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod kontroly kvality v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní nástroje pro zlepšování kvality (Fishbone diagram, kontrolní tabulka, histogram, Paretův diagram, vývojový diagram, regulační diagram) Písemné a ústní ověření
b Uvést a popsat pokročilé metody řízení kvality pro analýzu možných vad a jejich důsledků ve výrobním procesu (4Q analýza, 8D report, metody FMEA a Six Sigma) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit proces analýzy způsobilosti procesu a s tím související pojmy - metoda MFU, indexy stability procesu Cp a Cpk, střední hodnota, aritmetický průměr, medián Písemné a ústní ověření
d Spočítat indexy Cp, Cpk, střední hodnotu, aritmetický průměr, medián na zadaném souboru číselných hodnot (20 naměřených hodnot či rozměrů) a dle získaných výsledků rozhodnout, zda se jedná o stabilní či nestabilní výrobní proces Praktické předvedení
e Uvést a popsat vhodný kvalitativní nástroj/metodu pro případ opakující se výrobní vady, nedodržení rozměrových tolerancí při výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocení výsledků kontrol včetně návrhů na nápravná opatření, vydávání posudků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit výsledky funkčních kontrol/rozměrových protokolů daného výrobku či součásti za určité časové období s ohledem na charakter vyskytujících se závad či neshod (náhodné/systémové, funkční/vzhledové, kritické/významné/drobné) Praktické předvedení
b Rozhodnout na základě závažnosti závad a neshod z bodu a), pro které z nich je nutné dále implementovat nápravná opatření (krátkodobá, dlouhodobá) Ústní ověření
c Uvést pro závady a neshody konkrétní návrhy nápravných opatření, včetně definování k tomu využitelných prostředků (kontrolní záznamový arch, tvarová měrka, měřidlo, funkční test) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat kontrolní návod (s důrazem na stručnost, názornost) pro jednu zvolenou závadu či neshodu dílu či výrobku pro zajištění její eliminace v dalším výrobním procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci, normách a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat oblast platnosti (česká, evropská a mezinárodní) u předložených technických norem, legislativních dokumentů (směrnice EU, nařízení vlády, zákon) a výrobkové dokumentaci (prohlášení o shodě, návod zařízení) a vyhledat v nich požadované informace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vybrané obvodové prvky, součástky a funkční bloky (vstupní, výstupní, paměťové, řídicí) v předloženém elektroschématu či zapojení a dále vysvětlit použitá značení, symboly a hodnoty v něm uvedené, vyhledat v katalogu potřebné údaje k danému prvku, součástce Praktické předvedení
c Odečíst požadované údaje, parametry a rozměry v předložené výkresové dokumentaci dílu (geometrické těleso, elektrosoučástka) či sestavy (2 protikusy), včetně souvisejících tolerancí Praktické předvedení
d Načrtnout zobrazení předloženého dílu (geometrické těleso, elektrosoučástka) či sestavy (2 protikusy) nutnými 3D i 2D pohledy, včetně okótování hlavních a funkčních rozměrů a uvedení souvisejících geometrických tolerancí (válcovitost, rovinnost, kolmost, rovnoběžnost) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP v celém průběhu zkoušky.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu. 

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ABB, s. r. o.

OEZ, s. r. o.

Střední průmyslová škola Letohrad