Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů s elektropohonem (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti osobních automobilů s elektropohonem Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
d Orientovat se v zásadách bezpečnosti práce při diagnostické a opravárenské činnosti u elektropohonů Písemné ověření
e Popsat osobní ochranné prostředky používané při opravách elektromobilů - izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, dielektrický koberec Písemné ověření
f Popsat jednotlivé stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. a jejich použití při opravárenské činnosti u elektromobilů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určených autorizovanou osobou v aktuální verzi dílenské příručky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro vozidla s hybridním pohonem nebo elektropohonem určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat speciální pravidla provozu servisu při přítomnosti vozidla s elektropohonem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky v osobních automobilech s elektropohonem Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v osobních automobilech s elektropohonem Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy a vlastnosti čidel výkonových prvků elektonických systémů používaných v osobních automobilech s elektropohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektopohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, údržbu a výhody a nevýhody olověných akumulátorů Písemné ověření
b Popsat konstrukci, údržbu a výhody a nevýhody nikl-kadmiových akumulátorů Písemné ověření
c Popsat konstrukci, údržbu a výhody a nevýhody nikl-metal akumulátorů Písemné ověření
d Popsat konstrukci, údržbu a výhody a nevýhody akumulátorů: lithium-ion, li-ion, lithium-ON, LiFePO4 Písemné ověření
e Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých článků v jeden celek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost rekuperace (interního dobíjení během jízdy) Ústní ověření
b Popsat činnost externích nabíječek, činnost a druhy, rozdíly a výhody/nevýhody Ústní ověření
c Popsat kombinovanou zástrčku CCS /Combined charging system/ Písemné ověření
d Předvést připojení vozidla na externí nabíjení (wallbox a sériově dodanou nabíječku k vozidlu) Praktické předvedení
e Uvést vozidlo do beznapěťového stavu Praktické předvedení
f Zkontrolovat správnost a skutečnou přítomnost beznapěťového stavu předepsaným měřením s pomocí diagnostického přístroje Praktické předvedení
g Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému znovuobnovení napětí na VN systému neoprávněnou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíly a charakteristiku elektromotorů používaných k pohonu vozidel (komutátorové, bezkomutátorové, synchronní, asynchronní) Písemné ověření
b Popsat princip činnost asynchronního motoru a jeho režimy Písemné ověření
c Popsat princip, konstrukci, činnost a výhody a nevýhody synchronního motoru Písemné ověření
d Popsat měniče napětí a regulace, funkci, činnost, konstrukce Písemné ověření
e Popsat činnost elektromobilu při jízdě (baterie, měnič, elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných pohonných jednotek Písemné ověření
b Popsat jízdu s využitím spalovacího motoru, resp. elektromotoru, výhody, nevýhody, emise Písemné ověření
c Popsat rekuperaci Písemné ověření
d Popsat činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid, mild hybrid a full hybrid Písemné a ústní ověření
e Popsat systém KERS (KINETIC ENERGY RECOVERY SYSTEM) Písemné ověření
f Popsat základní rozdíly elektrické soustavy vozidla se spalovacím motorem a vozidla systému hybrid Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních režimech hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci pohonu vozidla s mikrohybridním pohonem Písemné ověření
b Popsat funkci pohonu vozidla s mildhybridním pohonem Písemné ověření
c Popsat funkci pohonu vozidla s fullhybridním pohonem Písemné ověření
d Popsat konstrukci a přincip činnosti rekuperace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a opravy hybridního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na vozidle s elektropohonem, typ určí autorizovaná osoba Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách spojených s mikrohybridním systémem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu funce řídicí jednotky, napětí akumulátorů, dobíjecího napětí, systému start-stop na vozidle určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu, vytištění a vyplnění předepsaných protokolů, označení hybridního vozidla na dílně, ve spolupráci s autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kroky vedoucí k ověření beznapěťového stavu vozidla, možná rizika, jejich popis, aktivace, zapojení a nastavení předepsané měřicí techniky, ve spolupráci s autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat činnost technika při příjmu vozidla s elektropohonem v servisu po dopravní nehodě (zajištění požární bezpečnosti, umístění vozidla do karanténní zóny v areálu servisu podle platných vnitřních směrnic provozu) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30380&kod_sm1=37).

 

Vstupní předpoklady: vyučen automechanik, autoelektrikář nebo odpovídající profesní nebo úplné kvalifikace, řidičské oprávnění B. Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“), nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • dodržování technologických postupů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Stroje Polák

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Scania ČR

Agrotec