Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik kontrolor jakosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vady skla na předložených vzorcích a vysvětlit jejich příčiny vznikající při výrobě a zpracování skla Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vstupní kontrolu surovin a materiálů Ústní ověření
c Popsat vliv jakosti jednotlivých surovin na výslednou kvalitu sklářských výrobků Ústní ověření
d Popsat mezioperační kontrolu polotovarů Ústní ověření
e Popsat výstupní kontrolu výrobků včetně balicího předpisu Ústní ověření
f Provést kontrolu hotového výrobku podle přiloženého výkresu, včetně proměření rozměrových parametrů výrobku Praktické předvedení
g Provést záznamy a vyhodnocení výstupní kontroly jakosti předloženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém a standard jakosti při výrobě a zpracování skla Ústní ověření
b Určit návaznosti jednotlivých technologických postupů a uvést jaký vliv má jejich nedodržení na jakost výroby" (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolní metody při výrobě a zpracování skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vlivy působící na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při výrobě a zpracování skla, popsat způsoby manipulace Ústní ověření
b Popsat způsoby balení a jejich vliv na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při výrobě a zpracování skla Ústní ověření
c Uvést a rozebrat vhodné klimatické podmínky při výrobě a zpracování skla a pro skladování surovin a hotových výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické složení a základní vlastnosti skel Ústní ověření
b Popsat obecně technologii tavby skloviny Ústní ověření
c Popsat obecně technologii výroby a zpracování skla pro zadaný výrobní proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
d Navrhnout možný způsob odstraňování technologických vad skla vznikajících při výrobním postupu pro konkrétní vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu správnosti technologického postupu u zadaného procesu ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u skleněného polotovaru Praktické předvedení
g Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady navrhnout postup pro její odstranění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly jakosti sklářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpracování systému kontrol jakosti ve všech fázích výrobního procesu sklářské výroby Ústní ověření
b Navrhnout plán kontrol jakosti pro zadanou fázi výrobního procesu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve sklářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o výsledcích vstupní, mezioperační a výstupní kontroly (modelová situace) Praktické předvedení
b Provést záznam o průběhu kontroly dodržování technologického postupu u zadaného procesu ve sklářské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení externích a interních reklamací ve sklářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit chyby na předloženém výrobku ve vztahu k výrobní dokumentaci a povoleným odchylkám i požadavkům zákazníka Praktické předvedení
b Zjistit příčiny a důsledky a navrhnout nápravná opatření k odstranění chybovosti, stanovit akční plán (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat evidenci, statistické zpracování a archivaci reklamačních řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-kontrolo).

U odborné kompetence Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla, kritérium c), určí autorizovaná osoba konkrétní sklářský proces (např. tavení skla, tvarování skla, chlazení skla, prvotní opracování skla, zušlechťování skla a další), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborné kompetence Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě, kritérium a), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků vad skla), a to podle zaměření konkrétní sklářské výroby (např. výroba užitkového skla, obalového skla, plochého skla) a místa konání zkoušky.

U odborné kompetence Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě, kritérium e), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria konkrétní rozpracovaný výrobek, a to podle zaměření konkrétní sklářské výroby (např. výroba užitkového skla, obalového skla, plochého skla) a místa konání zkoušky.

U odborné kompetence Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství, kritéria c) a e), určí autorizovaná osoba konkrétní výrobní proces (např. tavení skla, tvarování skla, chlazení skla, prvotní opracování skla, zušlechťování skla a další), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborných kompetencí Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě pro ověření kritéria b); Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve sklářské výrobě pro ověření kritéria a); Řízení externích a interních reklamací ve sklářské výrobě pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba jednu modelovou situaci.

U odborné kompetence Vypracování plánů kontroly jakosti sklářských výrobků pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba jednu modelovou situaci a určí konkrétní fázi výrobního procesu (např. tvarování skla, zušlechťování skla), ke které se budou vztahovat zadané úkoly. Uchazeč v plánu musí uvést kritické výrobní uzly, kde bude probíhat kontrola jakosti vstupních surovin, mezioperační kontrola polotovarů a výstupní kontrola - zde uvede metody kontroly, resp. použité zkoušky.

U odborné kompetence Vypracování plánů kontroly jakosti sklářských výrobků, kritérium b), se zadaný úkol bude vztahovat k zaměření konkrétní sklářské výroby a místu konání zkoušky (např. výroba užitkového skla, obalového skla, plochého skla).

U odborné kompetence Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve sklářské výrobě, kritérium b), určí autorizovaná osoba konkrétní výrobní proces (např. tavení skla, tvarování skla, chlazení skla, prvotní opracování skla, zušlechťování skla a další), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

VINOLOK, a. s.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov