Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký sestavář - nýtař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letecké výrobě a požadavky dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Ústní ověření
c Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
d Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků používaných v letecké výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s výrobní dokumentací dodanou k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit materiály pro provedení dané pracovní operace v rámci sestavení podsestav nebo vyšších sestav letadla podle výrobní dokumentace (na základě jejich tvrdosti, pružnosti, houževnatosti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný technologický postup sestavení plechových dílců letadla nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro provedení dané pracovní operace v rámci sestavení podsestav nebo vyšších sestav letadla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání a vystružení závěsů v podsestavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup vrtání a vystružení plechových dílců letadla nebo jejich částí podle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, pomocné materiály k vrtání a vystružení závěsů v podsestavách podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit plechový dílec letadla k vrtání a vystružení závěsů v podsestavách podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Vyvrtat nebo vystružit závěsy v podsestavách podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ustavení a sestavení podsestav a větších celků do vyšších sestav včetně vyrovnání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný technologický postup podle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby upravit jejich tvar podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Ustavit a sestavit jednotlivé díly podsestav do větších celků vyšších sestav včetně vyrovnání podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup při spojování jednotlivých dílů letounu nýtováním podle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky k nýtování podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Spojit díly draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést kontrolu rozměrů, kompletnosti všech dílů, vizuální kontrolu vzhledu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup při opravě jednotlivých dílů letounu nýtováním podle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky k nýtování podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit poškozené díly draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést kontrolu rozměrů, kompletnosti všech dílů, vizuální kontrolu vzhledu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení technologické operace podle výrobní dokumentace k zadanému úkolu a kontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení
b Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Obsluhovat stroje a zařízení při provádění technologických operací podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, udržovat, naostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-sestavar-nytar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérií určený rozsah, tj. počet kusů a velikost konstrukčního dílu, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě letadel, kritérium a) až d) uchazeč sestaví jeden technologický postup práce s ohledem na materiál (tvrdost, pružnost), podle zadané výrobní dokumentace zvolí technologický postup a nářadí ke zhotovení jednoho zadaného dílce (sestavy, nebo podsestavy).

U odborné kompetence Vrtání a vystružení závěsů v podsestavách, kritérium a) až d) uchazeč upraví jeden zadaný dílec (sestavy, nebo podsestavy) k vrtání, nebo vystružení závěsů a vyvrtá, nebo vystruží závěsy.

U odborné kompetence Ustavení a sestavení podsestav a větších celků do vyšších sestav včetně vyrovnání, kritérium a) až d) uchazeč provede kontrolní sestavení jednoho celku, upraví tvar dílů podle výrobní dokumentace, ustaví díly podsestav a provede jeho vyrovnání.

U odborné kompetence Spojování jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů, kritérium a) až d) uchazeč spojí díly jednoho draku letadla nýtováním (běžnými i speciálními druhy nýtů), provede kontrolu rozměrů, kontrolu všech dílů a vizuální kontrolu sestaveného draku.

U odborné kompetence Opravy jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů, kritérium a) až d) uchazeč stanoví postup při opravě jednoho zadaného dílu letounu a opraví poškozený díl nýtováním (běžnými nebo speciálními nýty) a provede kontrolu rozměrů a kompletnosti opraveného dílu a vizuální kontrolu.

U odborné kompetence Obsluha a seřizování strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí, kritérium a) až c) uchazeč provede kontrolu jednoho zadaného stroje na výrobu a opravu plechových výrobků a součástí, seřídí ho a nastaví, upne zadanou část nástroje a provede technologickou operaci na zadaném stroji.

U odborné kompetence Ošetřování a údržba strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí, kritérium a) až b) uchazeč provede ošetření jednoho zadaného stroje, včetně kontroly a prohlídky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic s. r. o., Praha

Aircraft Industrie, a. s., Kunovice

Evektor-Aerotechnik, a. s., Bradlec

Jihostroj, a. s., Velešín

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod