Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Lepič vrstvených konstrukcí letadel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letecké výrobě a požadavky dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Ústní ověření
c Uvést a popsat zásady práce s nebezpečnými látkami používanými v letecké výrobě Ústní ověření
d Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
e Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků používaných v letecké výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jednotlivých dílů letounu před lepením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit povrchy jednotlivých dílů pro lepení (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava lepidel a tmelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést chemické látky (lepidla, tmely, rozpouštědla atd.) používané v letecké výrobě, popsat způsoby použití a způsoby zpracování Ústní ověření
b Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Odebrat a navážit připravené suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) a upravit je k technologickému procesu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zalévání elektrických součástek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zalévání elektrických součástek podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro zalévání elektrických součástek podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit elektrické součástky pro finální zalití podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Zalít elektrické součástky podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a hermetizace součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro impregnaci nebo hermetizaci letadlových celků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro impregnaci nebo hermetizaci letadlových celků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé části letadlových celků pro impregnaci nebo hermetizaci podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Impregnovat nebo hermetizovat jednotlivé části letadlových celků (trupu, křídla nebo integrálních nádrží letadel) podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení kovových sendvičových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro lepení kovových sendvičových konstrukcí v letecké výrobě podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro lepení kovových sendvičových konstrukcí v letecké výrobě podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sendvičovou konstrukci tmelením a lepením za studena podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést dokončovací práce spojené s lepením sendvičových konstrukcí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé díly letadlových celků pro lepení foliovým a semipregovým lepidlem podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést dokončovací práce spojené s lepením foliovým a semipregovým lepidlem podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení prvků zabezpečujících odlednění na letounu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro lepení prvků zabezpečujících odlednění na letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro lepení prvků zabezpečujících odlednění na letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé díly zabezpečující odlednění na letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Nalepit jednotlivé díly zabezpečující odlednění na letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů součástí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro broušení nebo leštění povrchů součástí letadel podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Strojově brousit a leštit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně nabrousit a vyleštit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Ručně lapovat rovinné plochy lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lepic-vrstvenych-konstruk#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem lepiče vrstvených konstrukcí letadel. V zadáních kritérií hodnocení způsobilostí týkajících se přípravy povrchů, jejich lepení, broušení, lapování a popřípadě dalších úprav se pro účely zkoušky předpokládá velikost konstrukčních dílců letadla zhruba 0,1 až 0,3 m2.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérií určený rozsah, tj. počet kusů a velikost konstrukčního dílu, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Příprava jednotlivých dílů letounu před lepením, kritérium a) až c) uchazeč navrhne a popíše vhodný technologický postup úpravy povrchů a zvoleným postupem připraví povrch jednoho zadaného dílce.

U odborné kompetence Příprava lepidel a tmelů, kritérium b) a c) uchazeč popíše způsob použití zvolených lepidel a tmelů a připraví ze surovin podle technologického postupu lepidla a tmely k lepení a případnému tmelení na jednom zadaném dílci.

U odborné kompetence Zalévání elektrických součástek, kritérium a) až c) uchazeč připraví jednu zadanou součástku pro finální zalití a předvede zvoleným postupem její zalití, které zvoleným postupem předvede.

U odborné kompetence Impregnace a hermetizace součástí, kritérium a) až d) uchazeč připraví jeden celek (trupu křídla nebo integrální nádrže) a podle zadání provede hermetizaci tohoto celku.

U odborné kompetence Lepení kovových sendvičových konstrukcí, kritérium a) až d) uchazeč podle zadané dokumentace vyrobí jeden zadaný celek sendvičové konstrukce (za studena), včetně dokončovacích prací na tomto celku.

U odborné kompetence Lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem, kritérium a) až d) uchazeč na jednom zadaném celku letounu předvede lepení jednoho spoje foliovým a jednoho spoje semipregovým lepidlem a provede dokončovací práce na spoji.

U odborné kompetence Lepení prvků zabezpečujících odlednění letounu, kritérium a) až d) uchazeč podle výrobní dokumentace zvolí postup a chemické látky nebo směsi pro provedení lepení a předvede nalepení jednoho zadaného odledňovacího dílu na letadlový celek.

U odborné kompetence Úpravy a dokončování povrchů součástí broušením a leštěním, kritérium a) až d) uchazeč na jednom zadaném dílci předvede strojové a ruční broušení a leštění s ohledem na dosažení požadovaného tvaru a stavu, a to podle zadané výrobní dokumentace.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic s. r. o., Praha

Aircraft Industrie, a. s., Kunovice

Evektor-Aerotechnik, a. s., Bradlec

Jihostroj, a. s., Velešín

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod