Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nakládka a vykládka přepravovaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, v čem spočívá převzetí zboží od dodavatele, co je třeba kontrolovat, na co je potřeba dát si pozor Ústní ověření
b Vyjmenovat základní typy dokumentů, se kterými se lze běžně setkat při přejímce zboží Ústní ověření
c Předvést přejímku daného typu zboží, tzn. dle dodacího listu provést kvantitativní a kvalitativní kontrolu zboží, zkontrolovat cenu zboží, včetně případných slev a dalších náležitostí, správně potvrdit dodací list, případně na dodacím listu zvýraznit odchylky od skutečnosti Praktické předvedení
d Popsat, v čem spočívá vykládka zboží na místě určení, co je třeba pohlídat a co je třeba zajistit Ústní ověření
e Popsat jaké doklady jsou třeba při předání zboží na místě určení Ústní ověření
f Předvést, jak je třeba vyplňovat předispoziční protokol při přesunu zboží mezi jednotlivými prodejnami firmy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě pro zásobovače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní zásady PO a BOZP, které se k pozici "Pracovník interního zásobování prodejen" vztahují Ústní ověření
b Vysvětlit, jaké máme v ČR skupiny řidičských oprávnění a jaké dopravní prostředky daná skupina oprávnění umožňuje řídit Ústní ověření
c Uvést, jaká základní právní norma v ČR upravuje provoz na našich komunikacích Ústní ověření
d Popsat, jak je vhodné postupovat při fatální poruše vozidla v případě, že v nákladovém prostoru je uloženo zboží podléhající rychlé zkáze Ústní ověření
e Uvést, jak je třeba postupovat, pokud jste účastníkem dopravní nehody; Zvláště pak vysvětlit, kdy je naši povinností k dopravní nehodě volat PČR a kdy jsou účastníci nehody oprávněni situaci řešit sami Ústní ověření
f Vyplnit protokol o dopravní nehodě dle předložené vzorové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kancelářských programů pro zásobovače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní HW a SW vybavení osobního PC a popsat jeho základní funkce a určení Ústní ověření
b Dle předloženého zadání na internetu nalézt 5 libovolných alternativních dodavatelů daného sortimentu/služeb (využít lze libovolný internetový prohlížeč); Důležité je, aby každý dodavatel byl spolehlivý plátce DPH (toto je třeba prověřit na internetu) Praktické předvedení
c Vypracovat hodnocení 5 alternativních dodavatelů podle základních metrik (např.: cena zboží, cena dopravy, splatnost faktur, minimální objem dodávky, frekvence dodávek) v libovolném textovém nebo tabulkovém editoru Praktické předvedení
d Přiložit cenové srovnání jednotlivých dodavatelů v textové podobě jako přílohu e-mailu a zaslat na stanovenou e-mailovou adresu (využít lze libovolného e-mailového klienta) Praktické předvedení
e Dle zadaných vzorových míst určení sestavit optimální závozovou trasu z ohledem na celkovou ujetou vzdálenost (co nejnižší) a na celkový čas jízdy (co nejkratší)
(využít lze libovolného mapového portálu na internetu)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečný odstup Praktické předvedení
b Předvídat dopravní situaci Praktické předvedení
c Předvést defenzivní způsob jízdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat „optimální otáčky motoru“ ve vztahu ke spotřebě PHM Ústní ověření
b Řadit rychlostní stupně s ohledem na ekonomiku jízdy (optimální otáčky motoru) Praktické předvedení
c Využít setrvačnosti vozidla ke snížení spotřeby PHM a optimálnímu opotřebení vozidla Praktické předvedení
d Vysvětlit vztah tlaku v pneumatikách ke spotřebě PHM Ústní ověření
e Vysvětlit vztah přetížení vozidla ke spotřebě PHM Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč je povinen předložit řidičské oprávnění skupiny B. Uchazeč má možnost při zkoušce použít své vozidlo skupiny N1, způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V případě, že chce uchazeč při zkoušce použít své vozidlo, musí o tomto záměru informovat autorizovanou osobu při podání přihlášky ke zkoušce a zároveň musí doložit, že je vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Po posouzení předaných podkladů rozhodne autorizovaná osoba o použití (nepoužítí) vozidla uchazeče ke zkoušce a své rozhodnutí sdělí obratem uchazeči.

 

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici "Pracovník interního zásobování prodejen" se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory, které budou splňovat požadavky k možnosti ověření získaných znalostí a dovedností uchazeče.

Pro správné splnění kompetence Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy, kritéria c) je třeba splnit obě následující podmínky:

- řídit minimálně po dobu 30 minut

- ujet alespoň 20 km.

 

Hlavní podstatou zkoušky je ověření praktických činností, které musí uchazeč na dané pracovní pozici splňovat a musí prokázat svou znalost k provádění a ke splnění zadaných úkolů. Během praktických činností je nutné dodržovat PO a BOZP na pracovišti, kde bude probíhat závěrečná zkouška. Cílem je ověřit schopnost a dovednost uchazeče zajišťovat logistické operace mezi jednotlivými prodejnami a jejich centrálou.

Pro úspěšnou realizaci zkoušky je nutné se orientovat v základním rozsahu v práci na PC, dopravních předpisech, základech problematiky PO a BOZP, a prokázat pokročilou dovednost bezpečné a úsporné jízdy a znalost přejímky a dopravy zboží, včetně znalosti související dokumentace. Ke zdárnému vykonání zkoušky je třeba vykonat zkušební jízdu v městském provozu s dodávkou, kterou lze řídit s řidičským oprávněním skupiny B.

Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči dodatečné podklady, které jsou uvedeny v materiálních a technických předpokladech pro provedení zkoušky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.