Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování typologie postav a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy postav (popsat jejich charakteristické rysy, uvést vliv na stylizaci oděvu a možnosti vizuální úpravy tělesných proporcí) Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady barevné typologie a jejich vliv na stylizaci, popsat způsoby určování vhodného barevného spektra Ústní ověření
c Provést rozbor tělesných proporcí klienta a určit typ jeho postavy Praktické předvedení
d Provést barevou typologii (určit barevný typ) klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v trendech odívání a módní poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň pět českých a/nebo zahraničních časopisů nebo web stránek, z nichž lze získat informace o současných módních a vizážistických trendech Ústní ověření
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními a vizážistickými trendy Ústní ověření
c Vyjmenovat tři světové a tři české návrháře, charakterizovat jejich tvorbu, její vývoj, popř. jakých ocenění dosáhli Ústní ověření
d Interpretovat módní trendy v odívání Praktické předvedení
e Popsat historický vývoj pánského a dámského stylu odívání Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy módní trendy, móda, styl odívání, elegance, stylizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného typu a členění oděvu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor tělesných proporcí konkrétního klienta a rozlišit základní tvar postavy (odchylky od symetrie, případně od normálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řešení vizuálních úprav tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodný tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout optické korekce proporcí postavy konkrétního klienta pomocí střihového řešení oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodné členění Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat, jak vyzdvihnout přednosti dané postavy klienta, uvést, co jeho postavu podpoří Praktické předvedení a ústní ověření
e Analyzovat dopady špatného výběru oděvu pro danou postavu klienta, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Aplikovat návrhy typu oděvu a střihového řešení do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného materiálu a vhodné barevné kombinace oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vhodné materiály (vzor a strukturu) pro konkrétního klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor, který druh barevného spektra je vhodný pro konkrétního klienta (využít barevnice nebo šátkový test) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení optických korekcí tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí vzorů a barev Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat dopady nevhodného výběru materiálu, barvy a vzoru pro danou postavu klienta, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat návrhy vhodných materiálů, barev a vzorů do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování skladby šatníku konkrétního klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout správnou skladbu šatníku pro konkrétního klienta v souladu s jeho profesí, postavením a zájmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit vhodnou skladbu oděvů klienta pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozbor módních návrhů oděvu z hlediska stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodných oděvních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat oděvní doplňky vhodné pro klienta, druh oděvu a příležitost Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat tyto poznatky do skladby oděvních návrhů konkrétního klienta pro podtržení jeho osobnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce při realizaci oděvních návrhů ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy a merchandising (barvy, tvary, velikosti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést doporučení pro marketing (doporučení pro velikost sérií, pro velikosti výrobků, pro uplatnění skladových výrobků, pro aranžování výrobků a obsluhu klienta na prodejně) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace návrhu oděvů a komunikace s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést klientovi skladbu oděvů pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Obhájit návrh skladby oděvů před klientem, zdůvodnit navrhované řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat vhodné a nevhodné řešení pro podporu nové stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Doporučit harmonické sladění doplňků, barvy vlasů a líčení klienta k navržené skladbě oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče navrhovat vhodné tvarové a barevné řešení oděvů pro konkrétní klienty.

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence sestaveny v jeden proces – uchazeči je zadáno navrhnout vhodné typy oděvů pro konkrétního klienta (uchazeč si typ konkrétního klienta losuje z nabídky autorizované osoby), tzn. provede rozbor tělesných proporcí klienta a určí typ postavy, provede barevnou typologii, dále pomocí ručního skicování nebo PC navrhne individuální řešení optické korekce postavy pomocí oděvu a navrhne vhodnou skladbu oděvů v návaznosti na vlastní analýzu klienta a módní trendy, návrhy provede včetně přiřazení vhodných oděvních materiálů a doplňků. Dále uchazeč dostane zadání navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy jako činnost stylisty pro firmu nebo firemní prodejnu (uchazeč si zaměření výrobní firmy zvolí sám).

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku několika (minimálně 10) odlišných typů klientů (různé tělesné proporce a barevné typy, také přiřadí potenciálnímu klientovi různé profese a zájmy) ve formě fotografie (nebo figuranta) a popisu.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu minimálně 1 měsíc před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek návrhové činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu. Při ověřování splnění kritérií způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba se zaměřit na kreativitu, invenci, celkový přehled a především vhodnost návrhu a výběru materiálů a doplňků; při ověřování splnění kritérií se požaduje i stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování odborných kompetencí Spolupráce při realizaci oděvních návrhů ve firmě a Prezentace návrhu oděvů a komunikace s klientem se všechna kritéria ověřují pomocí simulace modelové situace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví zaměřeného na oděvnictví nebo oděvního designu nebo oděvní stylistiky.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví zaměřeného na oděvnictví nebo oděvního designu nebo oděvní stylistiky.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví zaměřeného na oděvnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti oděvnictví nebo oděvního návrhářství nebo výtvarnictví nebo oděvního designu nebo oděvní stylistiky.
 4. Profesní kvalifikace 31-072-M Oděvní stylista/oděvní stylistka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví zaměřeného na oděvnictví nebo oděvního designu nebo oděvní stylistiky.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici učebnu nebo atelier umožňující ověření všech kompetencí, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Psací a kreslicí potřeby, bílé čtvrtky formátu A4
 • PC, software pro navrhování a konstrukci oděvů (např. Lectra – Kaledo Style nebo Grafis)
 • Barevnice a šátky pro barevnou typologii
 • Vzorky textilních materiálů (minimálně 30 vzorků různých barev, vzorů a struktur)
 • Probandy nebo barevné fotografie (minimálně 10) odlišných typů klientů (vhodné pro stanovení tělesných proporcí postavy a stanovení barevného typu) s uvedením profese a zájmů klienta a figurant simulující roli klienta
 • Ukázky historických oděvů (minimálně 20 obrázků, fotografií nebo skic)
 • Módní časopisy

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda), umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha

Moděva, o. d., Konice