Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Samostatný textilní technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a prokutů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilní technologie, základních druhů strojů a zařízení a konstrukci textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba plošných textilií, úpravář textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost běžných textilních surovin rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály polyamidové (PAD), polyesterové (PES)) Písemné ověření
f Prokázat znalost druhů přízí (mykaná, česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčatějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemné ověření
g Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika včetně způsobů jejich ověřování) a nejčastějších vad tkanin. Prokázat znalost přípravy pro tkaní (soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
i Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích, postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické) apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemné ověření
k Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí a vlivu na zdraví uživatelů, orientaci v normách REACH Písemné ověření
l Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
m Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
n Vyhledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
o Vysvětlit používání textilních pomocných přípravků (TPP) a chemikálií v technologických procesech a předvést práci s bezpečnostními listy dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést funkční zkoušku, ověřit a vyhodnotit předepsané technologické vlastnosti, trvanlivost a spolehlivost v porovnání se skutečností u textilních výrobků, vyhodnotit jejich způsobilost, popř. uvést do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit výrobu funkčních vzorků a prototypů včetně vyhodnocení, formulace závěrů a vydání posudků Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit úplnost podkladů, vhodnost postupů zpracování, stanovit optimální spotřeby materiálu a času během výroby vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit základní technologie a navrhnout kontrolní metody Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu uživatelských programů k technickým propočtům (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést spolupráci s návrhářem na vývoji a ověřování nových technologií, konstrukcí, vazeb a užitných vlastností textilních výrobků (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést spolupráci s vedoucím provozu nebo dílny při odstraňování technologických odchylek a nedostatků (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést spolupráci při realizaci technologických změn, inovace výrobků, při oponentním řízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
i Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit provedení kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést spolupráci s ostatními pracovníky při výběru dodavatelů barviv a pomocných prostředků včetně naplnění předpisů REACH Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kontrolu dodržování technologických postupů podle pokynů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést provedení nebo zajištění kontroly dodržování technologické kázně včetně navržení opatření ke zvýšení kvality (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést provedení kontroly norem spotřeby času i materiálu po uvedení do výroby s případným provedením nutných změn a korekcí (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracovávání výrobních podkladů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat poznatky získané při výrobě vzorků, předvést jejich promítnutí do výrobních podkladů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklady pro tvorbu návodů k použití výrobků s důrazem na jejich úplnost a názornost (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zpracování podkladů pro kalkulaci ceny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat komplexní technologickou přípravu textilní výroby včetně technologických postupů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést vedení příslušné dokumentace a záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek vzorků a prototypů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat zkušební protokol z provedené funkční zkoušky (uchazeč zpracovává předložené údaje z reálné situace) k ověření a vyhodnocení předepsaných parametrů (technologických vlastností, trvanlivosti a spolehlivosti) a užitných vlastností textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Statisticky zpracovat výsledky a data ze zkoušek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6198).

 

Samostatný textilní technik technolog pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za technickou přípravu výroby textilí. Uchazeči bude zadáno vytvořit technologický postup na zadaný textilní výrobek, dezén nebo variantu podle konkrétního zadání vycházejícího z plánu vývoje nebo požadavku zákazníka nebo požadavku zakázkové kanceláře nebo jako příklad v rámci modelové situace připravené autorizovanou osobou. Technologický postup a parametry výrobků, dezénů a variant výrobků vycházejí z výrobních programů konkrétních textilních firem.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu probíhá v kombinaci prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v prostředí odborné učebny. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu uchazeč prokazuje znalosti, které využije při ověřování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu. Dále se v odborné učebně odehrává komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situaci, které simulují činnosti při technické přípravě výroby textilií.

 

Součástí zkoušky je i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivý odborným kompetencím) navrhuje řešení konkrétních úkolů za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka; týká se to odborných kompetencí "Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě", "Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě", "Kontrola dodržování technologických postupů v textilní výrobě" a "Vypracování výrobních podkladů".

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která může mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Většinou půjde o simulaci určité reálné ústní komunikace, např. jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, dezinatérem, návrhářem, vedoucím provozu. Praktické předvedení zahrnuje i písemnou nebo ústní reálnou činnost, např. písemné zaznamenání údajů, čtení konkrétní výrobní dokumentace apod.

 

Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou minimálně 3 komplexní úkoly (zadání) pro řešení modelových situací, které obsahově pokrývají co nejvíce odborných kompetencí a kritérií uvedených v tomto hodnoticícm standardu a které na modelových situacích umožňují simulovat činnosti samostatného textilního technika technologa.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím stndardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticícho standardu. Musí přitom plňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Znalost bežných druhů textilních surovin a produktů (přízí, tkanin, pletenin) a rozpoznání vad bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích, a to minimálně na 5 vzorcích surovin a produktů a 10 vzorcích pro rozpoznání vad.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mileta, a. s., Hořice

VEBA, textilí závody, a. s., Broumov

Otavan Třeboň, a. s.

Střední průmyslová škola textilní Liberec

Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu