Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Krmivářský dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek z pytlované krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat vzorek z volně ložené krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit počet dílčích vzorků ze zadaného množství krmné suroviny podle vnitřních předpisů výrobny krmných směsí Praktické předvedení
d Provést záznam do skladové evidence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha pytlovací a balicí linky krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat pytlovací a balicí linku hotových krmivářských výrobků Praktické předvedení
b Provést namátkovou kontrolu požadované hmotnosti balených výrobků, při zjištění odchylky informovat vedoucího výrobny Praktické předvedení
c Zkontrolovat správný chod pytlovací a balicí linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Paletování krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit hotové výrobky na palety Praktické předvedení
b Zabalit palety s výrobky do fólie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Odvoz krmivářských hotových výrobků do skladu nebo na expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odvézt paletu s hotovými výrobky ručním paletovým vozíkem a uložit ji do skladu Praktické předvedení
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce při manipulaci a expedici výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zacházení s medikovanými premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a předvést příjem medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování medikovaného premixu Ústní ověření
c Popsat postup a předvést výdej medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/krmivarsky-delnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející seznámí uchazeče s vnitřními předpisy výrobny krmných směsí, na které zkoušku skládá.

Zkouška probíhá při příjmu zadaných krmivářských surovin a obsluze pytlovací linky.

Pracovní oděv si uchazeč donese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Odborný poradce pro krmivářství