Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Tkadlec tapiserií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ručně tkané tapiserii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Určit a charakterizovat základní vzory od každé techniky tkaní tapiserií Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných tapiserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh tapiserie. Vybrat jeden typ techniky Praktické předvedení
b Vybrat materiály a určit jejich barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické předvedení
c Vypracovat technický výkres podle zvoleného typu techniky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
d Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení tapiserie dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ručně tkané tapiserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tapiserii podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Provést fixaci tapiserie napařením Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ručně tkané tapiserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit a zakončit tapiserii podle typu Praktické předvedení
b Provést adjustaci tapiserie podle výtvarného návrhu a technického výkresu včetně zavěšení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oprava a údržba ručně tkaných tapiserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby tapiserie Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby tapiserií v rámci jejich opotřebení běžným používáním Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, tkací jehly, tkací rám rozměru A3, kovovou vidličku, háček, velkou šicí jehlu, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu).

 

V rámci hodnocení odborné způsobilosti Určování materiálů a technik používaných v ručně tkané tapiserii autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky.

Při ověřování kritéria hodnocení a) uchazeč určí materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popíše jejich vlastnosti. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč určí a charakterizuje 3 základní vzory od každé techniky tkaní tapiserií.

Celkově se jedná o určování z uvedených vzorků materiálů: len, bavlna, hedvábí, vlna, ovčí rouno, nitě s různými efekty, příze PES, lýko, drát a dále ze 4 vzorků techniky gobelínové, 4 vzorků kelimu, 4 vzorků volné techniky a 4 vzorků spojek.

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč tapiserii dle vlastního návrhu (kolorovaná kresba A4, ručně vypracovaný technický výkres A4) zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na ruční tkaní + střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném nástavbovém oboru vzdělání a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti tkaní tapiserií nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti zahrnující tkaní tapiserií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na ruční tkaní nebo tkaní tapiserií a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti tkaní tapiserií nebo ve funkci učitele praktickíého vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahrnující tkaní tapiserií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zaměřené na textilní výtvarnictví nebo textilní řemesla, zahrnující rovněž oblast tkaní tapiserií, a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti tkaní tapiserií nebo ve funkci učitele praktickíého vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahrnující tkaní tapiserií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 4. Profesní kvalifikace 82-052-H Tkadlec/tkadlena tapisérií + střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti tkaní tapiserií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace..

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Světlá prostorná přiměřeně temperovaná místnost s denním i umělým osvětlením, přívodem teplé a studené vody, s dostačujícím rozvodem el. energie
 • Pracovní stůl
 • Židle
 • Psací potřeby (tužka, propisovací tužka, blok, guma)
 • Čtvrtky na kreslení
 • Pravítko
 • Kružítko
 • 8 vzorků materiálů v max. gramáži 50 g v 5 barvách
 • Vzorník nebo fotografie vzorů gobelínové techniky
 • Vzorník nebo fotografie vzorů kelimu
 • Vzorník nebo fotografie vzorů volné techniky
 • Vzorník nebo fotografie vzorů spojek

 

Pracoviště musí splňovat podmínky BOZP, být vybaveno lékárničkou a hasicím přístrojem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Rudolfinea, o. s.