Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup u zadané pracovní operace při výrobě rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit materiál vhodný ke zhotovení určeného typu rukavic z předložených vzorků, popsat jeho vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zadanou pracovní operaci při výrobě rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba dílců rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní materiály vhodné pro výrobu rukavic Ústní ověření
b Popsat způsob vysekávání dílců na vysekávacím stroji, vyjmenovat potřebná zařízení Ústní ověření
c Popsat způsob ručního vykrajování dílců, vyjmenovat potřebné nástroje a zařízení Ústní ověření
d Vyseknout nebo vykrojit jednoduché dílce rukavic, popsat pracovní postup s ohledem na hospodárné zpracování materiálu a dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rozdíl v technologii vysekávání přírodních a syntetických materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění přípravných a pomocných pracovních operací při výrobě rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přípravné a pomocné pracovní operace používané při výrobě rukavic Ústní ověření
b Vykonat přípravnou pracovní operaci podle technologického postupu a zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrátit jeden pár ušitých rukavic na pomocném zařízení, dbát na přesné dotvarování hran při zpracování rukavic Praktické předvedení
d Zkompletovat ušitý pár rukavic s podšívkou, dbát na přesnost provedení, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit a spojit dílce rukavic šitím, popsat pracovní postup a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Sešít podšívkové dílce rukavic, popsat pracovní postup a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úprava a dokončování rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace, které jsou používány při úpravě a dokončování rukavic Ústní ověření
b Provést úpravu vzhledu rukavic dle dané technologie, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit výrobek dle dané technické dokumentace, popsat účel pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést pracovní operaci balení výrobku, připravit hotový výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkčnost stroje a nářadí, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj pro vykonání určené pracovní operace, nastavit potřebné parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění, mazání a základní údržbu určeného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v rukavičkářské výrobě.

U odborné kompetence Výroba dílců rukavic, kritérium hodnocení d), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií hodnocení počet dílců rukavic (v minimálním počtu 2 - maximálně 10 dílců pro konkrétní druh rukavic), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Zkoušející stanoví u kompetence Výroba dílců rukavic, kritérium hodnocení d), zda budou dílce rukavic zhotoveny technologií vysekávání na vysekávacím stroji, nebo ručním vykrajováním s přihlédnutím k technické dokumentaci pro daný výrobek.

 

Zkouška bude probíhat v dílně určené ke zhotovování rukavic, u konkrétních pracovních operací a strojů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení při dodržení zásad BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář nebo výrobce kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let praxe v oblasti rukavičkářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rukavičkářské výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rukavičkářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rukavičkářské výroby.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rukavičkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rukavičkářské výroby.

 4. Profesní kvalifikace 32-003-H Rukavičkář/rukavičkářka nebo 32-035-E Dělník/dělnice v rukavičkářské výrobě a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti rukavičkářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rukavičkářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky
 • Kožedělná/rukavičkářská dílna vybavená rukavičkářskými stroji, zařízením a nářadím pro zhotovení výrobků, pro danou rukavičkářskou technologii, odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie
 • Rukavičkářské nářadí a zařízení výroby
 • Materiály a polotovary (vrchový, podšívkový a ztužovací materiál, nitě, ozdoby)
 • Referenční vzorek
 • Rukavičkářské materiály pro výrobu společenských, sportovních, pracovních rukavic, vrchové a podšívkové dílce rukavic, výztuže, kování, paspulky, lemovky a nitě (v minimálním počtu 2-5 kusů od každého druhu materiálu)
 • Vzorky společenských, sportovních, pracovních rukavic (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 od každého druhu rukavic)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace pro rukavičkářskou výrobu)
 • Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožedělného zboží, Trnava