Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Číšník
Platnost standardu: Od 7.8.2007 do 1.2.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení
b Vyúčtovat bezchybně tržby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
3

Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat hosty v nabídce nápojů Praktické předvedení + slovně
b Charakterizovat nápoje zařazené na barovém lístku Písemně nebo slovně
c Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu hostů Praktické předvedení + slovní komunikace
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Vyřizování objednávek hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a vyřídit objednávku hosta - přesně a rychle Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem (s využitím PC) - připravit a předložit účet Praktické předvedení + výpočet
c Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce Slovní komunikace
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Příprava teplých nápojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení
b Připravovat teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
c Používat adekvátní technologické vybavení a inventář Praktické předvedení
d Servírovat různé druhy teplých nápojů podle jejich charakteru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba míchaných nápojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přípravu míšených nápojů, používané suroviny Písemně nebo slovně
b Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení
c Připravit míchané nápoje podle receptury Praktické předvedení
d Používat adekvátní technologická zařízení a inventář Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Ošetřování a skladování nápojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišovat jednotlivé druhy teplých a studených nápojů Slovní vysvětlení
b Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Praktické předvedení + slovní vysvětlení
c Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Praktické předvedení + slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Nakládání s inventářem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
b Vést evidenci inventáře, vést záznamy o pohybu inventáře Písemně nebo slovně vysvětlit
c Zkontrolovat a převzít požadovaný inventář Praktické předvedení
d Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
e Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Skladování potravinářských surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
b Evidovat pohyb skladových zásob Písemně nebo na PC
c Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Písemně
d Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
e Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Podávání nápojů hostům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servis nápojů podle jejich charakteru Praktické předvedení
b Obsluhovat kvalitně, efektivně a dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení
c Zabezpečit prodej dalšího sortimentu výrobků na baru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Obsluha zařízení v baru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technologická zařízení a barový pult k provozu Praktické předvedení
b Používat vhodná technologická zařízení a inventář pro konkrétní činnosti při obsluze v baru bezpečně a ekonomicky Praktické předvedení
c Obsluhovat čisticí a mycí zařízení Praktické předvedení
d Obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Organizování práce v baru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
b Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení + slovně
c Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
d Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení + slovně
Je třeba splnit obě kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (zřídka i na oboje).

Uchazeči bude zadána příprava konkrétních činností a úkolů, které si autorizovaná osoba předem připraví a rozpracuje na základě daných kritérií. Pro písemné ověřování lze zvolit i formu testu.

Uchazeč si připraví pracoviště a potřebný inventář. Připraví míchané nápoje podle zadání, bude hodnocena obsluha hosta, hodnocení úrovně komunikace s hostem, společenské a profesionální chování, správnost vyúčtování s hostem, nabídka doplňkového sortimentu, případně služeb.

Bude kontrolována kvalita vykonané práce a organizace práce na pracovišti.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a dodržování časového harmonogramu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci s oborovou skupinou gastronomie, hotelnictví, turismus při NÚOV, sekcí pro NSK, jejímiž členy jsou zástupci následujících organizací:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Asociace hotelů a restaurací ČR

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Česká barmanská asociace

Asociace sommelierů ČR

SOU gastronomie Praha 10

Střední hotelová škola Praha 10

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p. Radhoštěm, příspěvková organizace

Národní ústav odborného vzdělávání