Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Při pohybu strojů dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení s ústním ověřením
b Popsat hlavní zásady organizace práce na pracovišti a BOZP Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kácení a zpracování kácených stromů Praktické předvedení
b Předvést vyvážení dříví a jeho ukládání na skládku Praktické předvedení
c Charakterizovat základní sortimenty dříví vyráběné těžebním strojem Ústní ověření
d Popsat nasazování kolopásů a kolových řetězů Ústní ověření
e Zadat data sortimentace dříví do počítačového programu řídicí jednotky těžebního stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Seřizování, ošetřování a údržba těžebního stroje, hydraulické ruky a kácecí hlavice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit řezací lištu, řetěz a hydraulickou hadici Praktické předvedení
b Popsat základní funkce těžebních strojů Ústní ověření
c Popsat úkony údržby těžebních strojů a provést základní údržbu stroje Ústní ověření s praktickým předvedením
d Pracovat s návodem k obsluze a servisním katalogem Praktické předvedení
e Provést kalibraci měřicího zařízení Ústní ověření s praktickým předvedením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulické ruky a kácecí hlavice na harvestoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky a kácecí hlavice Ústní ověření
b Popsat ovládání hydraulické ruky Písemné ověření
c Předvést funkci hydraulické ruky a kácecí hlavice Praktické předvedení
d Předvést práci stroje při kácení stromu, odvětvování a sortimentaci surového kmene na obchodní sortiment Praktické předvedení
e Předvést nakládání a vykládání sortimentů na vyvážecí soupravu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulické ruky na vyvážecí soupravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky Ústní ověření
b Předvést práci stroje při nakládání a vykládání sortimentů dřív Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101775&kod_sm1=43).

 

Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu, kde lze ověřit dovednosti v ovládání těžebních strojů.

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupiny T.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.