Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Tatér
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování ozdobných obrazců do kůže klienta bez ohrožení jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště a seznámit klienta s postupem provedení tetování Praktické předvedení
b Popsat používání přístrojového vybavení včetně jeho údržby a ošetřování Ústní ověření
c Popsat formy a obsah souhlasu s výkonem ze strany klienta Ústní ověření
d Aplikovat obrazec nebo motiv Praktické předvedení
e Popsat základy estetické kresby s důrazem na kontraindikace aplikace, včetně anatomické vhodnosti (i nebezpečí nepovolené symboliky) Ústní ověření
f Vysvětlit základní požadavky na pigmenty a ostatní spotřební materiál (i legislativní), včetně kritérií pro jejich pořízení Ústní ověření
g Popsat detailně způsob zacházení s kontaminovaným materiálem, včetně jeho likvidace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní požadavky na výkony v oblasti porušování integrity lidské kůže z hlediska epidemiologie a hygieny s důrazem na dezinfekci a hygienická opatření Písemné ověření
b Popsat základní onemocnění kůže - ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory Písemné ověření
c Popsat anatomii a fyziologii kůže Písemné ověření
d Předvést postup poskytování první pomoci s důrazem na šokové stavy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – tetování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poučit klienta o dodržování zásad péče po provedení tetování, především o nevhodném používání kosmetiky, léků a o nebezpečí spojeném s UV zářením Praktické předvedení
b Vysvětlit základní fakta (včetně kontraindikací) o používaných materiálech s důrazem na pigmenty Ústní ověření
c Popsat faktory ovlivňující výsledný estetický efekt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky, které musí obsahovat provozní řád především z hlediska živnostenského zákona, hygienické služby, hasičů Ústní ověření
b Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
c Vyjmenovat obsah hygienického minima pro pracovníky ve službách (podle platné vyhlášky) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (modelová situace - např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsob řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (poranění kotníku, kolene, ramene, pořezání, zasažení očí chemikálií, mdloby, nevolnost) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/piercer#zdravotni-zpusobilost).

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi, kterého zajistí autorizovaná osoba.

 

Ověřování kritéria „Prokázat znalost základů dermatologie s důrazem na ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory“ a kritéria „Prokázat znalost základů somatologie s důrazem na anatomii a fyziologii kůže“ v rámci kompetence Rozpoznávání chorobného stavu pokožky, včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie, je nutno realizovat formou testu.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Test musí obsáhnout problematiku minimálně z šesti odborných okruhů zdravovědy uvedených u jednotlivých kritérií.

 

Odborné okruhy podle jednotlivých kritérií

Kritérium „Prokázat znalost základů dermatologie s důrazem na ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory“:

– Etiopatogenese kožních a pohlavních chorob

– Obecné morfologické projevy u kožních chorob

– Příznaky kožních a pohlavních chorob a jejich rámcové hodnocení

– Hygiena kůže zdravé a nemocné

– Závažné stavy a dermatosy ohrožující život

– Skupina onemocnění ekzémových

– Dermatozy vyvolané virovou infekcí

– Kožní choroby vyvolané parazity

– Plísňová onemocnění kožní

– TBC kůže a uzlin

– Pyodermie

– Kožní choroby z povolání

– Kožní prekancerosy a nádory

– Kožní choroby cévního původu

– Kožní choroby s poruchou rohovatění

– Puchýřnaté choroby

– Kopřivka a lékové exanthemy

– Pohlavní choroby

– Choroby přenosné pohlavním stykem

 

Kritérium„Prokázat znalost základů somatologie s důrazem na anatomii a fyziologii kůže“:

– Funkce kůže

– Základní vrstvy kůže

– Kožní film

– Vrstvy pokožky

– Vrstvy škáry

– Kožní žlázy a přídatné orgány kožní

– Topografie krevních a mízních cév v kůži

– Topografie nervových cest v kůži; čidla a receptory

– Podkoží a podkožní tuk

– Mléčná žláza

 

V prostoru zkoušky nesmí zároveň probíhat další činnost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a rekvalifikační kurz zaměřený na pracovní činnost – „ tetování“ a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže – v provádění tetování.
  2. Profesní kvalifikace 69-034-M Tatér/tatérka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže – v provádění tetování.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška se může uskutečnit pouze v provozovně evidované živnostenským úřadem a schválené (hygienickou službou, stavebním odborem a Hasičským záchranným sborem České republiky) pro oblast porušování integrity lidské kůže.

 

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba minimálně k dispozici níže uvedené vybavení vyhovujícím legislativním požadavkům:

– psací potřeby

– lehátko s omyvatelným povrchem

– sedačka

– stojací lampa se studeným světlem

– pracovní stolek

– označená nádoba na kontaminovaný odpad

– odpadkový koš

– lekárnička první pomoci

– dezinfekční roztoky na kůži

– dezinfekční roztoky na povrchy

– jednorázové papírové utěrky

– sada pigmentů

– mixer na pigmenty

– nádobky na pigment a stojánek

– motivy obrazců

– překreslovací papír

– povrchová anestetika na porušenou kůži

– zakrývací folie

– předkreslovací lihová tužka

– sterilní jehly jednorázové podle přístroje

– přístroj pro aplikaci tetování

– jednorázové holítko

– jednorázové prostěradlo

– ústenka, zástěra a rukavice

– čtvercová netkaná textilie 7-10 cm

– štětičky na anestetikum (ne vatové)

– dávkovač s čisticím roztokem na kůži

– ošetřující krém

AOs dále zajistí figuranta.

 

Uchazeč může pro praktickou část použít svůj vlastní přístroj pro provedení tetování.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Anna Menzelová ml., Unie kosmetiček

Květuše Kebrle, OSVČ

Ing. Jan Kebrle, OSVČ