Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Tatér
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování ozdobných obrazců do kůže klienta bez ohrožení jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště a seznámit klienta s postupem provedení tetování Praktické předvedení
b Popsat používání přístrojového vybavení včetně jeho údržby a ošetřování Ústní ověření
c Popsat formy a obsah souhlasu s výkonem ze strany klienta Ústní ověření
d Aplikovat obrazec nebo motiv Praktické předvedení
e Popsat základy estetické kresby s důrazem na kontraindikace aplikace, včetně anatomické vhodnosti (i nebezpečí nepovolené symboliky) Ústní ověření
f Vysvětlit základní požadavky na pigmenty a ostatní spotřební materiál (i legislativní), včetně kritérií pro jejich pořízení Ústní ověření
g Popsat detailně způsob zacházení s kontaminovaným materiálem, včetně jeho likvidace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní požadavky na výkony v oblasti porušování integrity lidské kůže z hlediska epidemiologie a hygieny s důrazem na dezinfekci a hygienická opatření Písemné ověření
b Popsat základní onemocnění kůže - ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory Písemné ověření
c Popsat anatomii a fyziologii kůže Písemné ověření
d Předvést postup poskytování první pomoci s důrazem na šokové stavy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – tetování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poučit klienta o dodržování zásad péče po provedení tetování, především o nevhodném používání kosmetiky, léků a o nebezpečí spojeném s UV zářením Praktické předvedení
b Vysvětlit základní fakta (včetně kontraindikací) o používaných materiálech s důrazem na pigmenty Ústní ověření
c Popsat faktory ovlivňující výsledný estetický efekt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky, které musí obsahovat provozní řád především z hlediska živnostenského zákona, hygienické služby, hasičů Ústní ověření
b Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
c Vyjmenovat obsah hygienického minima pro pracovníky ve službách (podle platné vyhlášky) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (modelová situace - např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsob řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (poranění kotníku, kolene, ramene, pořezání, zasažení očí chemikálií, mdloby, nevolnost) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/piercer#zdravotni-zpusobilost).

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi, kterého zajistí autorizovaná osoba.

 

Ověřování kritéria „Prokázat znalost základů dermatologie s důrazem na ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory“ a kritéria „Prokázat znalost základů somatologie s důrazem na anatomii a fyziologii kůže“ v rámci kompetence Rozpoznávání chorobného stavu pokožky, včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie, je nutno realizovat formou testu.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Test musí obsáhnout problematiku minimálně z šesti odborných okruhů zdravovědy uvedených u jednotlivých kritérií.

 

Odborné okruhy podle jednotlivých kritérií

Kritérium „Prokázat znalost základů dermatologie s důrazem na ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory“:

– Etiopatogenese kožních a pohlavních chorob

– Obecné morfologické projevy u kožních chorob

– Příznaky kožních a pohlavních chorob a jejich rámcové hodnocení

– Hygiena kůže zdravé a nemocné

– Závažné stavy a dermatosy ohrožující život

– Skupina onemocnění ekzémových

– Dermatozy vyvolané virovou infekcí

– Kožní choroby vyvolané parazity

– Plísňová onemocnění kožní

– TBC kůže a uzlin

– Pyodermie

– Kožní choroby z povolání

– Kožní prekancerosy a nádory

– Kožní choroby cévního původu

– Kožní choroby s poruchou rohovatění

– Puchýřnaté choroby

– Kopřivka a lékové exanthemy

– Pohlavní choroby

– Choroby přenosné pohlavním stykem

 

Kritérium„Prokázat znalost základů somatologie s důrazem na anatomii a fyziologii kůže“:

– Funkce kůže

– Základní vrstvy kůže

– Kožní film

– Vrstvy pokožky

– Vrstvy škáry

– Kožní žlázy a přídatné orgány kožní

– Topografie krevních a mízních cév v kůži

– Topografie nervových cest v kůži; čidla a receptory

– Podkoží a podkožní tuk

– Mléčná žláza

 

V prostoru zkoušky nesmí zároveň probíhat další činnost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Anna Menzelová ml., Unie kosmetiček

Květuše Kebrle, OSVČ

Ing. Jan Kebrle, OSVČ