Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pedikérka a nehtová designérka
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhodnocování celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit aktuální stav nohou, náchylnost na onemocnění a alergie Praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Vysvětlit klientovi možnosti ošetření nohou Praktické předvedení
d Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu nohou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit koupel nohou Praktické předvedení
b Vybrat vhodné pracovní nástroje, přípravky a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vydezinfikovat nohy Praktické předvedení
d Upravit délku nehtů Praktické předvedení
e Odstranit zatvrdlou kůži nohou a nehtů Praktické předvedení
f Upravit nehty lakováním anebo leštěním, zdobením Praktické předvedení
g Ošetřit pokožku vhodným kosmetickým přípravkem podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování pokožky nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení přípravků podle charakteru ošetření nohou Ústní ověření
b Zvolit vhodný přípravek pro peeling, masku, masáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést peeling a masáž chodidla nohy Praktické předvedení
d Provést parafínový zábal Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti alergií při použití kosmetických přípravků, vyjmenovat nejznámější alergizující látky Písemné ověření
f Popsat, kdy není možné vykonávat masáž nohou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit metody modelování resp. úpravu poškozených nehtů Ústní ověření
b Vybrat vhodnou metodu modelování nehtů a zhodnotit její výhodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit nehty na francouzskou manikúru pomocí UV metody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění depilace nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti depilace nohou Ústní ověření
b Vybrat vhodné přípravky a pomůcky k depilaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat depilaci nohou ke kolenu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané dezinfekční přípravky na dezinfekci kůže, pracovního nářadí a pomůcek u pedikúry Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací Ústní ověření
c Vysterilizovat pracovní nástroje včetně zápisu do sterilizačního deníku Praktické předvedení
d Uklidit pracoviště po každém klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o nohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení pedikúry, modeláže nehtů a zajištění hygieny a vystavit objednávku Praktické předvedení
c Vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro pedikúru a zhodnotit použitelnost pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o novinkách v oblasti péče o nohy Praktické předvedení
b Doporučit vhodné kosmetické přípravky k péči o nohy a vysvětlit přednosti a použití těchto přípravků Praktické předvedení
c Doporučit klientovi postup péče o nohy v případě zdravotních potíží nohou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru, včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pedikerka-a-nehtova-desig#zdravotni-zpusobilost), doložit platným zdravotním průkazem.

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi. Při zkoušce je ověřována práce na nehtech obou nohou figuranta.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovatalespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry nebo alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kosmetických služeb.
 2. Profesní kvalifikace 69-025-H Pedikérka a nehtová designérka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces, včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Prostor pro provedení praktické zkoušky by měl být oddělen od jiných provozů, aby měl absolvent veškerý komfort pro provedení zkoušky. Místnost musí odpovídat hygienickým předpisům pro provoz pedikúry.

 

 

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici níže uvedené vybavení.

 

Figurant pro provedení pedikůry.

Vzor karty zákazníka.

 

Zajištění hygieny:

 • dezinfekce na pokožku
 • dezinfekce na nástroje
 • sterilizační sáčky
 • sterilizátor odpovídající hygienickým předpisům
 • lékárnička
 • jednorázová hygienická podložka pod nohy modelky
 • jednorázové papírové utěrky nebo osušky
 • buničina ve čtvercích

 

Pro pedikúru – ošetření s lázní nohou, parafínový zábal a depilace:

 • pedikúrní křeslo
 • pedikúrní vana
 • stolní lampička pro práci
 • pedikérská elektrická bruska se základní výbavou frézek a příslušenství
 • přípravky do lázně (alespoň 3 druhy)
 • kovové štipky na začištění nehtové kůžičky
 • kovové credo se žiletkami
 • profesionální pedikérské kleště velké na stříhání nehtů
 • kovové nůžky špičaté na nehty
 • pilník pro zapilování délky nehtů (minimálně 2 kusy)
 • pilník pro leštění povrchu nehtů (minimálně 2 kusy)
 • pedikúrní pilník na ztvrdlou kůži pro začištění při dokončení práce
 • štětka na prach
 • podkladové laky minimálně 3 různé druhy podle typu nehtu
 • barevné laky v minimálním počtu 10 ks (různé barvy)
 • vrchní lak minimálně 3 druhy podle vlastností
 • přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů, minimálně 2 různé typy výrobků
 • peeling na nohy, minimálně 3 různé druhy
 • maska na nohy: pro suchou pokožku, potivou pokožku, normální pokožku
 • masážní přípravek minimálně tři různé druhy
 • mikrotenové sáčky
 • ručník na zábaly v počtu 2 ks, popř. speciální termonávleky na zábaly
 • parafín buď rozpuštěný v ohřívacím přístroji nebo parafín ve spreji
 • pro předvedení zdobení, např. štrasové kamínky, akrylátové barvičky, třpytivé laky, přilnavé motivy, atd.
 • přípravek před depilací
 • depilační vosk v kartuši (minimálně 2 druhy v dostatečném množství)
 • depilační ohřívací přístroj na 2 kartuše
 • proužky pro depilaci
 • přípravek na zklidnění pokožky po depilaci, např. olejový a gelový
 • depilační proužky za studena

 

Pro předvedení modeláže nehtů na nohou UV metodou:

 • manikúrní tyčinka
 • pomerančové dřívko
 • profesionální polymerizační přístroj minimálně se 4 UV zářivkami
 • UV gely, bílý UV gel na francouzskou manikúru
 • štětce pro nanášení UV gelů: špičatý, plochý, na Nail Art
 • tyčinka s kovovým hrotem
 • přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů (2 různé druhy)
 • štětka na prach
 • odmašťovací roztok k odstranění disperzního filmu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Anna Menzelová ml., Unie kosmetiček

Patricia Herrera, OSVČ

Jarmila Fendrychová, OSVČ