Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Manikér, pedikér
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.10.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii nohy, kůže a nehtu a v patologických projevech kůže a nehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu kůže a nehtu Písemné ověření
b Vyjmenovat funkce kůže Písemné ověření
c Vysvětlit proces obnovy kůže Písemné ověření
d Popsat kostru nohy Písemné ověření
e Popsat svaly nohy Písemné ověření
f Vyjmenovat možnosti péče o zarůstající nehet na noze Ústní ověření
g Popsat péči o clavus (kuželovitá hyperkeratóza – kuří oko) včetně kontraindikací Ústní ověření
h Vysvětlit rozdíl mezi clavem a bradavicí Písemné ověření
i Popsat postup péče při podezření na mykotickou infekci nohou Písemné ověření
j Rozpoznat nehty a kůži nohou s patologickými projevy problémových nehtů, které již pedikérka nesmí ošetřit a musí klienta odeslat k lékaři Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhodnocování celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit aktuální stav nohou klienta, náchylnost k onemocněním a alergiím Praktické předvedení
b Vyjmenovat kontraindikace péče o nohy Písemné ověření
c Vyplnit klientskou kartu klienta Praktické předvedení
d Vysvětlit klientovi možnosti péče o nohy Praktické předvedení
e Navrhnout a doporučit klientovi optimální způsob péče podle zjištěného stavu nohou včetně vhodných přípravků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní typy pedikúry Písemné ověření
b Vybrat a zdůvodnit použití vhodných pracovních nástrojů, přípravků a pomůcek pro péči o nohy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit a provést koupel nohou klienta Praktické předvedení
d Vydezinfikovat nohy klienta Praktické předvedení
e Upravit délku nehtů nohou klienta Praktické předvedení
f Odstranit zatvrdlou kůži nohou a nehtů klienta v rozsahu přípustném dle obsahového vymezení živnosti pedikúra/manikúra Praktické předvedení
g Upravit nehty nohou klienta lakováním anebo leštěním a zdobením Praktické předvedení
h Aplikovat na pokožku nohou klienta vhodný kosmetický přípravek a zdůvodnit jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvolnit zarostlý nehet nohy klienta v rozsahu přípustném dle obsahového vymezení živnosti pedikúra/manikúra, popsat správný postup, možné kontraindikace a rizika Praktické předvedení a ústní ověření
j Upravit ztluštělý (hypertrofický) nehet nohy klienta v rozsahu přípustném
dle obsahového vymezení živnosti manikúra/pedikúra, popsat správný
postup, možné kontraindikace a rizika
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o pokožku nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení přípravků podle charakteru péče o nohy Ústní ověření
b Zvolit vhodný přípravek pro peeling, masku, masáž nohou klienta Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést peeling a masáž chodidla nohy klienta Praktické předvedení
d Uvést, kdy není možné vykonávat masáž nohou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování a úprava nehtů nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti modelování a úpravy poškozených nehtů nohou Písemné ověření
b Vybrat pro klienta vhodnou metodu modelování nehtů nohou, aplikovat ji a zhodnotit její výhody Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit klientovi nehty nohou francouzským lakováním Praktické předvedení
d Upravit klientovi nehty nohou pomocí UV nebo LED lampy a vyjmenovat indikace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění epilace nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti epilace nohou Písemné ověření
b Vybrat vhodné přípravky a pomůcky k epilaci nohou klienta Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat epilaci nohou ke kolenu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání kosmetických přípravků v pedikúře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné požadavky na kosmetické přípravky používané v pedikúře Písemné ověření
b Vysvětlit zásady skladování, označení a aplikace profesionálních kosmetických přípravků pro pedikúru podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
c Uvést, jakými náležitostmi musí být označen kosmetický produkt pro pedikúru, který je určen pro domácí péči Písemné ověření
d Vysvětlit význam a principy značení INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) Ústní ověření
e Určit na kosmetickém přípravku významy uvedených symbolů Praktické předvedení
f Popsat způsob zacházení s kosmetickými přípravky a zásady jejich bezpečné likvidace po expiraci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci při provádění pedikúry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat platné právní předpisy, které určují povinnosti osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné v rámci živnostenského oprávnění pedikúra, manikúra Písemné ověření
b Vyjmenovat základní dokumenty a vybavení požadované při kontrole krajskou hygienickou stanicí Písemné ověření
c Uvést zásady provozní hygieny a osobní hygieny Písemné ověření
d Uvést, které hygienické normy musí splňovat provozovna pedikúry podle platné vyhlášky Písemné ověření
e Popsat základní materiální a technické vybavení provozovny pedikúry Ústní ověření
f Připravit pracoviště před péčí o klienta a uklidit pracoviště po této péči Praktické předvedení
g Popsat úklid pracoviště po skončení provozu pedikúry Ústní ověření
h Vyjmenovat a popsat typy dekontaminace podle stupně účinnosti používané v osobních službách Písemné ověření
i Provést a vysvětlit dezinfekci použitých pracovních nástrojů, které jsou kontaminovány biologickým materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit princip vzniku rezistence bakterií na dezinfekční prostředky a způsob, jak jí zabránit Písemné ověření
k Vysvětlit, kdy je nezbytné provést sterilizaci nástrojů, a popsat postup sterilizace, včetně povinností souvisejících s evidencí Ústní ověření
l Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem v provozovně pedikúry Praktické předvedení
m Popsat náležitosti provozního řádu provozovny pedikúry a zásady jeho zpracování. Uvést, kdy musí být provozní řád vypracován, změněn a kdo ho schvaluje Ústní ověření
n Vyjmenovat druhy odpadu v provozovně pedikúry a popsat způsoby jeho likvidace Písemné ověření
o Popsat první pomoc při popáleninách, alergické reakci, říznutí, poranění oka, zasažení oka chemickou látkou, bezvědomí, epileptickém záchvatu Ústní ověření
p Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na linku záchranného systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Realizace podnikatelských aktivit v oboru pedikúra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy tržba, zisk, výdaje, příjmy, obchodní přirážka, marže, hotovostní a bezhotovostní způsob platby Písemné ověření
b Vyjmenovat základní náklady, které vstupují do ceny služby prováděného ošetření v oboru pedikúra Písemné ověření
c Stanovit prodejní cenu služby na modelovém příkladu v oboru pedikúra Praktické předvedení
d Vystavit doklad o zaplacení se všemi náležitostmi Praktické předvedení
e Provést vyúčtování a evidenci tržeb za služby v oboru pedikúra Praktické předvedení
f Vyjmenovat daně a poplatky vztahující se k oboru pedikúra, uvést lhůty splatnosti Písemné ověření
g Charakterizovat všechny zákonné možnosti řešení evidence a plateb daně z příjmu fyzických osob Písemné ověření
h Vyjmenovat právní předpisy, které stanovují, jakou péči lze provádět v oboru kosmetické služby Písemné ověření
i Definovat odbornou způsobilost pro kosmetické služby Písemné ověření
j Vyjmenovat zakázané výkony v kosmetických službách Písemné ověření
k Vysvětlit obsahovou náplň živnosti pedikúra, manikúra Ústní ověření
l Vyjmenovat základní zákonné povinnosti podnikatele vůči živnostenskému úřadu a zdravotní pojišťovně Písemné ověření
m Uvést podmínku provozování činnosti péče o tělo v provozovně podle stavebního zákona Písemné ověření
n Popsat podmínky požární ochrany provozovny pedikúry Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/manikerka-pedikerka#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky, a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky.

Pro každého uchazeče zajistí autorizovaná osoba jednoho figuranta/figurantku staršího 18 let, na kterém uchazeč předvede praktické činnosti.

Uchazeč si přinese psací potřeby, vlastní pracovní oděv a obuv.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pokyny ke způsobům ověřování:

 • Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověřování „písemné ověření“, jsou ověřována formou volných písemných odpovědí na otevřené otázky.

 • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „praktické předvedení a ústní ověření“, mohou být ověřována v přítomnosti všech uchazečů o zkoušku.

 • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „ústní ověření“, musí být ověřována vždy individuálně pro každého uchazeče, tj. s vyloučením možnosti, že by odpovědi aktuálně zkoušeného uchazeče slyšel jiný uchazeč / ostatní uchazeči. Tato kritéria se ověřují například v odděleném samostatném prostoru (místnosti) nebo takovým způsobem, kdy je zaručeno individuální zkoušení uchazeče o zkoušku.

Praktickou část zkoušky konají současně maximálně 4 uchazeči.

Pro účely zkoušky se klientem rozumí figurant/figurantka určený zkoušejícím.

Péče o nohy a nehty je prováděna na obou nohou figuranta/figurantky.

Odborná způsobilost Orientace v anatomii nohy, kůže a nehtu a v patologických projevech kůže a nehtů

Kritérium a) Uchazeč popíše 1 slepý obrázek kůže a 1 slepý obrázek nehtu.

Kritérium d) Uchazeč popíše 1 slepý obrázek kostry nohy.

Kritérium e) Uchazeč popíše 1 slepý obrázek svalů nohy.

Kritérium j) K ověřování se použije sada 5 barevných fotografií s patologickými projevy na nehtech a okolních tkáních a 5 barevných fotografií s nepatologickými projevy na nehtech a okolních tkáních. Pro splnění kritéria je třeba správně rozpoznat všech deset případů.

Odborná způsobilost Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky

Kritérium a) Uchazeč uvede 4 typy pedikúry.

Kritérium f) Úkon může být proveden pouze na kůži bez známek onemocnění.

Kritérium i) Úkon může být proveden pouze na nehtu bez známek onemocnění. V případě, že figurant nemá zarůstající nehet bez známek onemocnění, je úkon proveden na modelu nehtu.

Kritérium j) Úkon může být proveden pouze na nehtu bez známek onemocnění. V případě, že figurant nemá ztluštělý (hypertrofický) nehet, musí být úkon proveden na modelu nehtu.

Odborná způsobilost Používání kosmetických přípravků v pedikúře

Kritérium e) Součástí zadání jsou obrázky používaných symbolů na kosmetických přípravcích. Výběr pěti symbolů k popisu provede autorizovaná osoba.

Odborná způsobilost Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci při provádění pedikúry

Kritérium a) Uchazeč uvede alespoň 3 právní normy.

Kritérium b) Uchazeč uvede dokumenty podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Kritérium c) Uchazeč uvede alespoň 3 zásady provozní a 3 zásady osobní hygieny podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu jejího trvání.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oblasti kosmetických služeb a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti kosmetických služeb a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb.

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a rekvalifikační kurz zaměřený na pracovní činnost pedikúra a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb.

 4. Profesní kvalifikace Pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtová designérka (69-025-H) a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pedikúry.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz)

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory evidované v živnostenském rejstříku žadatele pro předmět podnikání pedikúra, manikúra

 • Provozní řád provozovny schválený orgánem ochrany veřejného zdraví k provozování pedikúry

 • Vybavení provozovny – pracovního boxu:

  • lékárnička

  • křeslo na pedikúru

  • osvětlení podle hygienických požadavků na osvětlení pracoviště

  • nádoba na odpad

 • Vybavení pro zajištění hygieny:

  • dezinfekce na pokožku

  • dezinfekce na nástroje

  • sterilizátor odpovídající hygienickým předpisům

  • jednorázová hygienická podložka pod nohy figuranta/figurantky

  • jednorázové papírové utěrky nebo osušky

  • jednorázové rukavice

 • Vybavení pro pedikúru, ošetření s lázní nohou, parafínový zábal a epilaci:

  • vana k pedikúře

  • pedikérská elektrická bruska se základní výbavou frézek a příslušenství

  • přípravky do lázně

  • kovové štipky na začištění nehtové kůžičky

  • kovové crédo se žiletkami (kovová rašple s pilníkem) nebo skalpel

  • exkavátor

  • extratenký podnehtový mul

  • modely nehtů: simulační sada pro nácvik ošetření zarůstajícího nehtu, simulační sada pro nácvik abraze nehtové ploténky 

  • profesionální pedikérské kleště velké na stříhání nehtů

  • kovové nůžky špičaté na nehty

  • pilník pro zapilování délky nehtů (minimálně 2 kusy)

  • pilník pro leštění povrchu nehtů (minimálně 2 kusy)

  • pilník pro pedikúru na ztvrdlou kůži pro začištění při dokončení práce

  • podkladový lak

  • barevné laky v minimálním počtu 10 ks (různé barvy)

  • vrchní lak

  • přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů (minimálně 2 různé typy výrobků)

  • peeling na nohy

  • maska na nohy pro suchou pokožku, potivou pokožku, normální pokožku

  • masážní přípravek pro suchou, potivou a normální pokožku

  • mikrotenové sáčky nebo fólie

  • ručník na zábaly v počtu 2 ks, popř. speciální termo návleky na zábaly

  • parafín buď rozpuštěný v ohřívacím přístroji nebo parafín ve spreji

  • pro předvedení zdobení, např. štrasové kamínky, akrylátové barvičky, třpytivé laky, přilnavé motivy

  • přípravek před epilací

  • epilační vosk v kartuši (minimálně 2 druhy v dostatečném množství)

  • epilační ohřívací přístroj na 2 kartuše

  • proužky pro epilaci

  • přípravek na zklidnění pokožky po epilaci, např. olejový a gelový

  • epilační proužky za studena

 • Vybavení pro modeláž nehtů na nohou UV nebo LED metodou:

  • tyčinka pro pedikúru

  • pomerančové dřívko

  • jeden profesionální polymerizační přístroj

  • UV gely, bílý UV gel na francouzskou manikúru

  • štětce pro nanášení UV gelů: špičatý, plochý, na Nail Art

  • tyčinka s kovovým hrotem

  • přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů (2 různé druhy)

  • štětka na prach nebo přístroj na odsávání prachu

  • odmašťovací roztok k odstranění disperzního filmu

 • Pomůcky:

  • karta klienta – formulář

  • 4 slepé obrázky: 1 slepý obrázek kůže, 1 slepý obrázek nehtu, 1 slepý obrázek kostry nohy, 1 slepý obrázek svalů nohy

  • 5 barevných fotografií s patologickými projevy na nehtech a okolních tkáních a 5 barevných fotografií s nepatologickými projevy na nehtech a okolních tkáních

 • Pro každého uchazeče figurant/figurantka starší 18 let

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení, dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • Michaela Kobzová Hallerová, OSVČ

 • Kosmetický institut s. r. o., Hradec Králové

 • PediMedi Centrum, s. r. o., Kutná Hora

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.