Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha solária
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výměna trubic, výbojek, startérů a filtrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit funkčnost nízkotlaké trubice, vysokotlaké výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
b Vyměnit nízkotlakou trubici, vysokotlakou výbojku, startér a filtr Praktické předvedení
c Ověřit funkčnost nové nízkotlaké trubice, vysokotlaké výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provozování solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjištění stavu provozních hodin nízkotlakých trubic a vysokotlakých výbojek s ohledem na druh ovládání Ústní ověření
b Zjistit stav servisních intervalů Praktické předvedení
c Vysvětlit, kdo a jak může provádět servisní práce Ústní ověření
d Předvést postup spouštění solária a nastavení intervalu rozběhu Praktické předvedení
e Zjistit a případně odstranit poruchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Desinfekce kontaktních ploch solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky používané k desinfekci a vysvětlit jejich vlastnosti a způsob použití Ústní ověření
b Provést desinfekci kontaktních a nekontaktních ploch solária Praktické předvedení
c Vysvětlit princip vzniku rezistence a způsob, jak jí zabránit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fototyp klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit klientovi pravidla pro bezpečné opalování Praktické předvedení
c Předvést zjištění vhodné délky opalovací kúry Praktické předvedení
d Posoudit vhodnost opalování vzhledem k výskytu mateřských znamének (příp. doporučit klientovi konzultaci s kožním lékařem) Praktické předvedení
e Vysvětlit rozdíly ve výkonech nízkotlakých trubic a vysokotlakých výbojek a jejich vliv na délku kúry Ústní ověření
f Vysvětlit rozdílnou funkci klasických UV zařičů a regeneračních nízkotlakých kolagenových lamp Ústí ověření
g Vysvětlit možnosti kombinace klasických UV zářičů a regeneračních nízkotlakých kolagenových lamp Ústní ověření
h Doporučit vhodnou délku opalování v závislosti na typu solária Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nevhodnost používání krému s UV faktorem Ústní ověření
b Popsat obecné zásady pro použití kosmetiky Ústní ověření
c Uvést základní druhy kosmetiky a jejich rozdělení na stupně dle obsahu samoopalovacích látek Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi samoopalovací kosmetikou a kosmetikou s bronzerem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních předpisech pro provoz solárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat předpisy stanovené výrobcem pro konkrétní typ solária a vysvětlit je Praktické předvedení
b Uvést základní intervaly kontroly jednotlivých částí solária a předvést jejich zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-solaria#zdravotni-zpusobilost).

 

Praktické činnosti v kompetencích budou předvedeny na figurantovi, kterého ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Jedná se o kompetenci:

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování.

 

Kompetence Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu. Vysvětlení využití kosmetických připravků bude realizováno na vzorcích kosmetických přípravků.

 

Kompetence Provozování solária

kritérium e)

Autorizovaná osoba si připraví minimálně dvě modelové situace, které signalizují poruchu solária a uchazeč o zkoušku uvede, jak bude porucha odstraněna.

 

Kompetence Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

kritérium a)

Fototyp se zjišťuje optickou kontrolou klienta a rozhovorem s klientem. Na základě této analýzy je určen fototyp a klientovi je doporučena délka kůry.

kritérium c)

V každém studiu je jiné solárium s různými výkony trubic. Na základě určení fototypu a typu solária je klientovi určena délka kůry s ohledem na provozovaný typ solária.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obsluhy solárií.
  2. Profesní kvalifikace 69-031-H Obsluha solária a střední vzdělání s výučním listem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obsluhy solárií.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici níže uvedené vybavení a prostory schválené k provozování solária.

  • funkční solárium
  • vzorky kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu
  • desinfekční přípravky k desinfekci kontaktních ploch solária
  • vysokotlaké výbojky
  • startéry a filtry
  • nízkotlaké trubice
  • figurant

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pavel Konopík, OSVČ

Milan Král, a. s., Marcela Malechová

Renata Konopíková, OSVČ

Solární studio Ergoline, Jiřina Lieblová