Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotolaborant
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s nevyvolaným světlocitlivým fotografickým materiálem Praktické předvedení
b Připravit a založit fotografický materiál do vyvolávacího zařízení (filmový, pozitivní materiál) Praktické předvedení
c Předvést manipulaci se zpracovaným fotografickým materiálem (film, fotografie) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování černobílých fotografických materiálů a funkci jednotlivých lázní pro černobílé materiály Písemné a ústní ověření
b Předvést manipulaci s vývojnicí a filmovým materiálem, vyvolat film Praktické předvedení
c Popsat zvětšovací přístroj a jeho funkce, zhotovit fotografickou zvětšeninu Praktické předvedení a ústní ověření
d Při vyvolávání černobílé fotografie předvést v praxi způsob tzv. maskování části fotografie, nadržování světlem a zadržování světla na části fotografie; vysvětlit princip a důvod použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení potřebné pro zpracování fotografie, vyvolat fotografii Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat manipulaci s filmovým materiálem Ústní ověření
g Provést konečné úpravy a adjustaci fotografie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro zpracování konkrétního fotografického materiálu Ústní ověření
b Provést denní seřízení stroje (minilabu), popsat jeho základní funkce, doplnit spotřební materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy zpracovatelských zařízení a jejich základní funkce, vysvětlit volbu vybraného typu zařízení Ústní ověření
d Zpracovat určený druh fotografického materiálu Praktické předvedení
e Popsat manipulaci s filmovým materiálem po jeho zpracování Ústní ověření
f Zhotovit pozitivy Praktické předvedení
g Vyhodnotit po zpracování výsledné fotografie a opravit barevně a hustotně obraz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný typ zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna) Praktické předvedení
b Přenést digitální obraz z fotoaparátu nebo jiného média do počítače, případně minilabu Praktické předvedení
c Naskenovat film pomocí filmového skeneru Praktické předvedení
d Provést v počítači minilabu ořez, korekce barev, hustoty a kontrastu obrazu, případně jeho doostření Praktické předvedení
e Popsat funkci minilabu, jeho součásti a druhy Písemné a ústní ověření
f Popsat rozdíl mezi fotografickým zpracováním a tiskem obrazu Písemné a ústní ověření
g Uvést druhy materiálů pro zhotovení konečných fotografií Písemné a ústní ověření
h Zhotovit konečnou fotografii podle zadání Praktické předvedení
i Posoudit kvalitu pozitivů a opravit barevně a hustotně obraz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Provést seřízení zpracovatelského zařízení Praktické předvedení
d Provést kalibraci monitoru a kontrolu kopírovacího zařízení Praktické předvedení
e Vyvolat a vyhodnotit test zpracovatelského procesu Praktické předvedení
f Připravit tiskárnu a nastavit funkce pro tisk fotografického obrazu Praktické předvedení
g Vytisknout a vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit princip modelu LAB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Digitalizování analogových obrazových vstupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy skenerů, vysvětlit jejich princip, popsat vlastnosti a rozdíly Písemné a ústní ověření
b Nastavit vhodné funkce skeneru pro daný druh analogového vstupu (negativ, diapozitiv, fotografie) Praktické předvedení
c Naskenovat obraz z fotografie do počítače Praktické předvedení
d Nastavit funkce nástrojů pro automatickou retuš při skenování Praktické předvedení
e Popsat datové formáty používané v grafických programech pro ukládání skenovaného obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
c Zvolit formát obrazu a jeho kvalitu (rozlišení) Praktické předvedení
d Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
e Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyvolat kontrolní test a vyhodnotit údaje Praktické předvedení
b Zkontrolovat a nastavit potřebnou regeneraci lázní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy fotografických roztoků a pravidla při manipulaci s chemickými látkami, jejich označování a balení, s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí Ústní ověření
b Popsat postup při manipulaci s nebezpečnými látkami a chemickými odpady Ústní ověření
c Uvést možnost likvidace odpadů ve fotografii s ohledem na ochranu životního prostředí Ústní ověření
d Uvést možnosti využití fotografických odpadů jako druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy z odborných kompetencí, jež jsou součástí této profesní kvalifikace a vyžadují písemné ověření. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě

Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio

Střední škola mediální grafiky a tisku, Praha 9 (pův. Střední škola polygrafická Praha)

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko

Fotostudio Kráčmar

Deník Sport

Společenstvo drobného podnikání

Střední škola - COPTH, Praha 9 (pův. Střední odborné učiliště služeb Praha 9)

XERTEC a. s.

FotoStudio ´91

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy