Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotolaborant
Platnost standardu: Od 22.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s nevyvolaným světlocitlivým fotografickým materiálem Praktické předvedení
b Připravit a založit fotografický (filmový, pozitivní) materiál do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
c Předvést manipulaci se zpracovaným fotografickým materiálem (filmem, fotografií) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční zpracovávání černobílých fotografických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování černobílých fotografických materiálů a funkci jednotlivých lázní pro černobílé materiály Ústní ověření
b Předvést manipulaci s vývojnicí a filmovým materiálem, vyvolat film Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zvětšovací přístroj a jeho funkce, zhotovit fotografickou zvětšeninu Praktické předvedení a ústní ověření
d Při zvětšování černobílé fotografie předvést způsob tzv. maskování části fotografie, nadržování světlem a zadržování světla na části fotografie, vysvětlit princip a důvod použití tohoto postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení potřebné pro zpracování fotografie, vyvolat fotografii Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat manipulaci s filmovým materiálem po jeho zpracování Ústní ověření
g Provést konečné úpravy a adjustaci fotografie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro zpracování konkrétního fotografického materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést denní seřízení stroje (minilabu), popsat jeho základní funkce, doplnit spotřební materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy zpracovatelských zařízení a jejich základní funkce, vysvětlit volbu vybraného typu zařízení Ústní ověření
d Zpracovat určený druh fotografického materiálu Praktické předvedení
e Popsat manipulaci s filmovým materiálem po jeho zpracování Ústní ověření
f Zhotovit pozitivy Praktické předvedení
g Vyhodnotit výsledné fotografie po zpracování a opravit obraz barevně a hustotně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný typ zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna) Praktické předvedení
b Přenést digitální obraz z fotoaparátu nebo jiného média do počítače, případně minilabu Praktické předvedení
c Provést v počítači minilabu ořez, korekce barev, hustoty a kontrastu obrazu, případně jeho doostření Praktické předvedení
d Popsat rozdíl mezi fotografickým zpracováním a tiskem obrazu Ústní ověření
e Uvést druhy materiálů pro zhotovení konečných fotografií Ústní ověření
f Zhotovit konečné fotografie podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava fotografického zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
c Provést seřízení fotografického zpracovatelského zařízení Praktické předvedení
d Provést kalibraci monitoru a kontrolu kopírovacího zařízení Praktické předvedení
e Vyvolat a vyhodnotit test zpracovatelského procesu Praktické předvedení
f Připravit tiskárnu a provést předtiskovou přípravu Praktické předvedení
g Vytisknout a vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skládání barev v barevných modelech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat základní pracovní barevné prostory, možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní ověření
b Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat základní barevné prostory (ICC profily), možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní ověření
c Vysvětlit princip modelu LAB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní ověření
d Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Digitalizování analogových obrazových vstupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy skenerů, vysvětlit jejich princip, popsat vlastnosti a rozdíly Ústní ověření
b Nastavit vhodné funkce skeneru pro daný druh analogového vstupu (negativ, diapozitiv, fotografie) Praktické předvedení
c Naskenovat obraz z filmu/fotografie do počítače Praktické předvedení
d Nastavit funkce nástrojů pro automatickou retuš při skenování Praktické předvedení
e Popsat datové formáty používané v grafických programech pro ukládání skenovaného obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní ověření
c Zvolit formát obrazu a jeho kvalitu (rozlišení) Praktické předvedení
d Upravit jasovou a barevnou tonalitu fotografického obrazu pomocí funkcí: úrovně, křivky, odstín/sytost Praktické předvedení
e Provést jednoduché opravy obrazu ve vrstvách pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Senzitometrická kontrola fotografických vyvolávacích procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyvolat kontrolní test a vyhodnotit údaje Praktické předvedení
b Zkontrolovat a nastavit potřebnou regeneraci lázní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy fotografických roztoků a pravidla při manipulaci s chemickými látkami, jejich označování a balení, s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí Ústní ověření
b Popsat a předvést postup při manipulaci s nebezpečnými látkami a chemickými odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést možnosti likvidace fotografických odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí Ústní ověření
d Uvést možnosti využití fotografických odpadů jako druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

U odborné způsobilosti Ruční zpracovávání černobílých fotografických materiálů:

kritérium c): uchazeč na zvětšovacím přístroji zhotoví fotografickou zvětšeninu velikosti cca A4 (rozměr cca 20 x 30,5 cm).

U odborné způsobilosti Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu:

kritéria c), f): zkoušející připraví pro vykonání zkoušky fotografie vytvořené digitální zrcadlovkou - 5 fotografií přírody, 5 fotografií skupiny postav a 5 fotografií architektury. Z toho uchazeč zhotoví 3 kusy: 1 fotografii přírody, 1 fotografii skupiny postav a 1 fotografii architektury.

U odborné způsobilosti Příprava fotografického zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk:

kritérium f):

Finální úprava fotografie pro tisk, pre-press (předtisková příprava) zahrnuje:

  • nastavení barevného profilu tiskárny – kalibrace tiskárny (ICC profil)

  • úpravy velikosti obrazu fotografie na požadovaný rozměr při rozlišení 300 dpi (zvětšení/zmenšení fotografie)

  • sloučení viditelných vrstev do jedné vrstvy

  • úprava pomocí filtrů – zostření

  • příprava a přesné definování na tiskový výstup

  • uložení do formátu TIFF bez komprese

kritérium g):

Vytištěný obraz je fotografie ve standardním formátu dle ISO 216 při poměru stran 3:2.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Asociace profesionálních fotografů ČR

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.