Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kadeřník, holič
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dialog se zákazníkem, zjistit požadavky a představy zákazníka Praktické předvedení
b Provést diagnózu vlasů, vlasové pokožky a zhodnotit kvalitu a stav vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit zákazníkovi účes s ohledem na jeho přání, kvalitu vlasů, vlasové pokožky a celkový vzhled a životní styl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné přípravky, nářadí a pomůcky potřebné pro vytvoření zvoleného účesu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup zvoleného účesu a popsat efektivní organizaci práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mytí vlasů a vlasové pokožky Praktické předvedení
b Aplikovat vhodný druh regenerace a zdůvodnit její použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat vhodný druh vlasové vody nebo vlasového tonika a provést ruční masáž pokožky hlavy a zdůvodnit volbu zvoleného přípravku vlasové kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání dámských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné nářadí a pomůcky pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání pánských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat nářadí a pomůcky vhodné pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup provedení zkoušky citlivosti pokožky Ústní ověření
b Určit procento šedivosti vlasů a zvolit vhodný barevný odstín za použití vlasové barevnice (vzorníku barev) Praktické předvedení a ústní ověření
c Správně určit koncentraci peroxidu vodíku a namíchat barvu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést připravenou barvu na vlasy podle zvoleného technologického postupu a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vymýt barvu z vlasů a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Melírování vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést techniky melírování vlasů a zvolit pomůcky a nářadí v souladu se zvoleným účesem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit si melírovací směs a použít vhodnou koncentraci peroxidu vodíku v souladu s návodem výrobce a kvalitou vlasů Praktické předvedení
c Vytvořit zvolenou technikou na vlasech melíry Praktické předvedení
d Vymýt z vlasů melírovací směs a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění chemické preparace vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě diagnózy vlasů vybrat vhodný druh preparačního roztoku, vhodnou velikost natáček a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést chemickou preparaci vlasů do tvaru účesu podle technologického postupu a návodu výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování a konečná úprava vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy vodové ondulace Ústní ověření
b Tvarovat účes technikou ondulace horkým vzduchem Praktické předvedení
c Tvarovat účes technikou vodové ondulace natáčení na natáčky Praktické předvedení
d Tvarovat účes technikou pokládané vlny a kroužkováním Praktické předvedení
e Vyjmenovat a předvést techniky žehlení, kulmování a krepování vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít u všech technik vhodné stylingové přípravky, předvést jejich aplikaci a uvést jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba společenských účesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy dámských společenských účesů Ústní ověření
b Vytvořit dámský společenský účes Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Holení a úprava vousů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vousy na holení mydlením nebo napářkou s dodržením technologického postupu pro změkčování vousů Praktické předvedení
b Holit vousy břitvou po směru jejich růstu a přeholit vousy břitvou proti směru růstu Praktické předvedení
c Ošetřit pokožku po holení, zvolit vhodné přípravky k ošetření podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit vousy do požadovaného tvaru nůžkami, břitvou a elektrickým střihacím strojkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kalkulovat cenu poskytnutých služeb podle platného ceníku a provést výpočet Praktické předvedení
b Vystavit pokladní doklad a vysvětlit hotovostní a bezhotovostní způsob platby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapsat tržbu do záznamu evidence tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech bezpečnosti ochrany zdraví zákazníka i zaměstnance Písemné ověření
b Orientovat se v hygienických předpisech a zásadách osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Písemné ověření
c Orientovat se v předpisech požární ochrany Písemné ověření
d Uvést způsoby běžné údržby kadeřnických zařízení a pomůcek Písemné ověření
e Orientovat se v hygienických a bezpečnostních předpisech pro běžnou údržbu kadeřnické provozovny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kadernik#zdravotni-zpusobilost).

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky musí mít platný zdravotní průkaz.

Autorizovaná osoba informuje, které nářadí, pomůcky a materiál potřebný pro výkon zkoušky si přinese uchazeč v minimálním počtu 1 kus:

 • nůžky
 • efilační nůžky
 • seřezávač
 • žiletková břitva
 • dámské hřebeny
 • pánský hřeben
 • hřeben se špičkou
 • oboustranný kartáč
 • kulaté kartáče na foukanou
 • pinety
 • natáčky na vodovou ondulaci
 • skřipce, sponky, vlásničky, gumičky
 • ozdoba společenského účesu
 • příčesek
 • pracovní oblečení a obuv

 

Chce-li uchazeč pracovat se svými elektrickými přístroji musí doložit revizi přístroje ne starší než jeden rok.

 

Po dohodě s uchazečem je možné, aby si uchazeč zajistil vlastní figuranty, vlastní fén s platnou revizí a vlastní barvicí, odbarvovací a melírovací přípravky

 

Kompetence Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Cílem kompetence je sladění požadavků zákazníka s možností profesionální úpravy vlasů. V této kompetenci bude vybrán vhodný typ účesu s ohledem na přání zákazníka.

 

Kompetence Barvení vlasů, Provádění chemické preparace vlasů a Tvarování a konečná úprava vlasů.

Uchazeč si musí efektivně zorganizovat práci tak, aby mohla být ověřena všechna kritéria jednotlivých kompetencí. Uchazeč musí zhotovit celý úkon

 

Kompetence Melírování vlasů

kritérium c) - technika melírování se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Kompetence Tvarování a konečná úprava vlasů

Cílem je ověření dovednosti zvládnutí techniky ondulace horkým vzduchem, vodové ondulace natáčením na natáčky, pokládané vlny a kroužkováním, žehlení, kulmování a krepování vlasů.

 

kritérium b) - technika ondulace horkým vzduchem se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium c) - technika vodové ondulace natáčením na natáčky se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium d) - technika pokládané vlny a kroužkování se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium e) - technika žehlení se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika kulmování se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika krepování vlasů se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Písemná forma ověření se uskuteční formou testu s výběrem odpovědí.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetence:

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů BOZP a PO

 

Zkoušející při zkoušce sleduje dodržování technologických postupů, používání odborné terminologie, dodržování návodů výrobce, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a hospodárné nakládání s materiálem.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kadeřník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oboru kadeřník nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání kadeřník.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika a alespoň 5 let odborné praxe v oboru kadeřník nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání kadeřník.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory schválené pro provozování kadeřnických služeb nebo v případě realizace zkoušky ve škole - provozovna odborného výcviku.
 • PC s připojením na internet.
 • Provozní řád, ceník služeb, kadeřnický blok dámský, kadeřnický blok pánský, záznam evidence tržeb, záznam evidence materiálu, nabídka dodavatele materiálu (lze použít internet).
 • Vybavení provozovny: kadeřnická obsluha, pánské kadeřnické křeslo, dámské kadeřnické křeslo, mycí box.
 • Přístroje a pomůcky: sušicí helma, žehlička, krepovačka, kulma, stříhací strojek, digitální váha, natáčky na chemickou preparaci, odměrka, vzorník barev, ručníky, pláštěnka na stříhání, zástěra na barvení, jednorázová pláštěnka na barvení, miska a štětec na barvení, folie na melírování
 • Fén
 • Barvicí, odbarvovací a melírovací přípravky
 • Preparační roztoky
 • Stylingové přípravky
 • Přípravky na mytí a regeneraci vlasů

Figuranti – 1 muž a 2 ženy

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče formou testu je maximálně 30 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU kadeřnické, Praha 8

Kadeřnický salon H+M

Školicí centrum RT