Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kadeřník, holič
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dialog se zákazníkem, zjistit požadavky a představy zákazníka Praktické předvedení
b Provést diagnózu vlasů, vlasové pokožky a zhodnotit kvalitu a stav vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit zákazníkovi účes s ohledem na jeho přání, kvalitu vlasů, vlasové pokožky a celkový vzhled a životní styl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné přípravky, nářadí a pomůcky potřebné pro vytvoření zvoleného účesu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup zvoleného účesu a popsat efektivní organizaci práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mytí vlasů a vlasové pokožky Praktické předvedení
b Aplikovat vhodný druh regenerace a zdůvodnit její použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat vhodný druh vlasové vody nebo vlasového tonika a provést ruční masáž pokožky hlavy a zdůvodnit volbu zvoleného přípravku vlasové kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání dámských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné nářadí a pomůcky pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání pánských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat nářadí a pomůcky vhodné pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup provedení zkoušky citlivosti pokožky Ústní ověření
b Určit procento šedivosti vlasů a zvolit vhodný barevný odstín za použití vlasové barevnice (vzorníku barev) Praktické předvedení a ústní ověření
c Správně určit koncentraci peroxidu vodíku a namíchat barvu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést připravenou barvu na vlasy podle zvoleného technologického postupu a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vymýt barvu z vlasů a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Melírování vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést techniky melírování vlasů a zvolit pomůcky a nářadí v souladu se zvoleným účesem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit si melírovací směs a použít vhodnou koncentraci peroxidu vodíku v souladu s návodem výrobce a kvalitou vlasů Praktické předvedení
c Vytvořit zvolenou technikou na vlasech melíry Praktické předvedení
d Vymýt z vlasů melírovací směs a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění chemické preparace vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě diagnózy vlasů vybrat vhodný druh preparačního roztoku, vhodnou velikost natáček a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést chemickou preparaci vlasů do tvaru účesu podle technologického postupu a návodu výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování a konečná úprava vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy vodové ondulace Ústní ověření
b Tvarovat účes technikou ondulace horkým vzduchem Praktické předvedení
c Tvarovat účes technikou vodové ondulace natáčení na natáčky Praktické předvedení
d Tvarovat účes technikou pokládané vlny a kroužkováním Praktické předvedení
e Vyjmenovat a předvést techniky žehlení, kulmování a krepování vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít u všech technik vhodné stylingové přípravky, předvést jejich aplikaci a uvést jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba společenských účesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy dámských společenských účesů Ústní ověření
b Vytvořit dámský společenský účes Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Holení a úprava vousů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vousy na holení mydlením nebo napářkou s dodržením technologického postupu pro změkčování vousů Praktické předvedení
b Holit vousy břitvou po směru jejich růstu a přeholit vousy břitvou proti směru růstu Praktické předvedení
c Ošetřit pokožku po holení, zvolit vhodné přípravky k ošetření podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit vousy do požadovaného tvaru nůžkami, břitvou a elektrickým střihacím strojkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kalkulovat cenu poskytnutých služeb podle platného ceníku a provést výpočet Praktické předvedení
b Vystavit pokladní doklad a vysvětlit hotovostní a bezhotovostní způsob platby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapsat tržbu do záznamu evidence tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech bezpečnosti ochrany zdraví zákazníka i zaměstnance Písemné ověření
b Orientovat se v hygienických předpisech a zásadách osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Písemné ověření
c Orientovat se v předpisech požární ochrany Písemné ověření
d Uvést způsoby běžné údržby kadeřnických zařízení a pomůcek Písemné ověření
e Orientovat se v hygienických a bezpečnostních předpisech pro běžnou údržbu kadeřnické provozovny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kadernik#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba informuje, které nářadí, pomůcky a materiál potřebný pro výkon zkoušky si přinese uchazeč v minimálním počtu 1 kus:

 • nůžky

 • efilační nůžky

 • seřezávač

 • žiletková břitva

 • dámské hřebeny

 • pánský hřeben

 • hřeben se špičkou

 • oboustranný kartáč

 • kulaté kartáče na foukanou

 • pinety

 • natáčky na vodovou ondulaci

 • skřipce, sponky, vlásničky, gumičky

 • ozdoba společenského účesu

 • příčesek

 • pracovní oblečení a obuv

 

Chce-li uchazeč pracovat se svými elektrickými přístroji musí doložit revizi přístroje ne starší než jeden rok.

 

Po dohodě s uchazečem je možné, aby si uchazeč zajistil vlastní figuranty, vlastní fén s platnou revizí a vlastní barvicí, odbarvovací a melírovací přípravky

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Cílem kompetence je sladění požadavků zákazníka s možností profesionální úpravy vlasů. V této kompetenci bude vybrán vhodný typ účesu s ohledem na přání zákazníka.

 

Odborné způsobilosti Barvení vlasů, Provádění chemické preparace vlasů a Tvarování a konečná úprava vlasů

Uchazeč si musí efektivně zorganizovat práci tak, aby mohla být ověřena všechna kritéria jednotlivých kompetencí. Uchazeč musí zhotovit celý úkon.

 

Odborná způsobilost Melírování vlasů

kritérium c) - technika melírování se předvede na minimálně deseti pramenech vlasů.

 

Odborná způsobilost Tvarování a konečná úprava vlasů

Cílem je ověření dovednosti zvládnutí techniky ondulace horkým vzduchem, vodové ondulace natáčením na natáčky, pokládané vlny a kroužkováním, žehlení, kulmování a krepování vlasů.

 

kritérium b) technika ondulace horkým vzduchem se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium c) technika vodové ondulace natáčením na natáčky se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium d) technika pokládané vlny a kroužkování se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium e) technika žehlení se předvede na minimálně deseti pramenech, technika kulmování se předvede na minimálně deseti pramenech, technika krepování vlasů se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Písemná forma ověření se uskuteční formou testu s výběrem odpovědí.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se odborné způsobilosti Dodržování zdravotních a hygienických předpisů BOZP a PO

 

Zkoušející při zkoušce sleduje dodržování technologických postupů, používání odborné terminologie, dodržování návodů výrobce, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a hospodárné nakládání s materiálem.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU kadeřnické, Praha 8

Kadeřnický salon H+M

Školicí centrum RT