Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovolijec a cizelér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci a práce s modelem pro umělecké odlévání a cizelování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené dokumentaci a číst jednoduché technické výkresy Praktické předvedení
b Předvést a vysvětlit skládání forem a jader Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit postup práce opracování hrubého odlitku ve vztahu k jeho modelu a konečné podobě odlitého díla Praktické předvedení
d Zařadit dílo k příslušnému slohovému období, popsat příslušný sloh a historické souvislosti (podle fotografií tří uměleckořemeslných předmětů nebo modelů či odlitků) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdůvodnit vhodnost odlévaného kovu ve vztahu k modelu a konečné podobě odlitého díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení uměleckého odlitku podle předloženého modelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup formování, stanovit návaznost jednotlivých operací při zhotovení daného uměleckého odlitku a úpravu vybraného nářadí či nástroje na daný umělecký odlitek a odhadnout na základě časového harmonogramu časovou náročnost formování Praktické předvedení a písemné ověření
b Vyjmenovat druhy tavicích zařízení a popsat jejich funkční prvky Ústní ověření
c Určit pět předložených vzorků odlitých materiálů Praktické předvedení
d Provést zaformování, složení formy, odlití a vyjmutí zaformovaného uměleckého odlitku z formy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlévání uměleckých odlitků složených z více kusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit dělicí roviny jednotlivých částí konkrétního složeného uměleckého odlitku s ohledem na konečné sestavení Praktické předvedení
b Stanovit možnosti a způsoby úprav vícedílných odlitků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce při cizelování daného uměleckého odlitku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce cizelování předloženého odlitku Praktické předvedení
b Určit nutný čas pro provedení cizelování předloženého odlitku Praktické předvedení
c Zhodnotit obrobitelnost předložených vzorků odlitých materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání nástrojů a pomůcek pro ruční cizelování, včetně jejich úprav pro potřeby uměleckých odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jednoduchý svařovaný spoj na předloženém odlitku a opracování zhotoveného svaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout příklady úprav a zhodnocení nástrojů a pomůcek pro ruční cizelování Praktické předvedení
c Vyrobit dle zvoleného postupu konkrétní nářadí nebo nástroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a úprava uměleckých odlitků zhotovených z více odlitých dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout provedení silově namáhaného spoje Praktické předvedení
b Posoudit a určit možné způsoby svařování odlitků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úpravy povrchů uměleckých odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní cizelérské práce na daném odlitku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést jednoduché modelace plechu nebo odlitku tepáním dle zadaného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Konečné povrchové úpravy uměleckých odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled možných postupů povrchových úprav a jejich zhodnocení Ústní ověření
b Uvést přehled, podstatu, použití a zhodnocení chemických povrchových úprav Ústní ověření
c Předvést konečné povrchové úpravy zadaného odlitku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, opravy, renovování a montáž hotových uměleckých odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti údržby uměleckých odlitků Ústní ověření
b Navrhnout opravy předloženého poškozeného uměleckého odlitku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování představuje komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně. Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

 

Během ověřování odborných dovedností dle tohoto standardu uchazeč prokáže dovednost výroby dělené formy dle zadaného modelu. Předvede uložení modelu do pomocné půlky a navrhne vtokovou soustavu a uložení jádra. Následně samostatně zhotoví dle jiného jednoduššího modelu formu s otevřeným jádrem. Použitá technologie lití, do písku nebo na vytavitelný model, je dohodnuta před zkouškou v závislosti na technologických možnostech provozu autorizované osoby a pracovních zkušenostech uchazeče. Dále předvede na zadaném odlitku cizelování a povrchovou úpravu dle příslušného modelu.

 

Obsahem vlastní zkoušky je ověření jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností, které jsou základním předpokladem pro úspěšné vykonávání řemesla. Vzhledem k omezeným časovým možnostem bude uchazeč demonstrovat pracovní postupy na předem připravených situacích a polotovarech. Jednotlivé části zkoušky musí navazovat chronologicky tak, aby simulovaly celý pracovní postup. Jde o prokázání zručnosti, orientace v problematice a teoretické zvládnutí zadání. Na základě toho je zkoušející schopen posoudit úroveň připravenosti uchazeče k výkonu povolání.

 

V úvodu je uchazeč seznámen s pracovištěm, popřípadě pracovišti, prostorovým a časovým průběhem zkoušky a pokyny týkajícími se ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.

 

Ústní ověřování se provádí formou rozhovorů na jednotlivá témata, tj. kladením otázek ke stanovení postupů řešit problémové situace a zdůvodnění zvolených postupů prací. Před zkouškou jsou předem vybrány a připraveny příslušné vzorky, formy, materiály, nářadí, pomůcky, stejně jako fotografie, výkresy, modely apod.

 

Pro písemné ověření musí být vyčleněny prostory k sepsání odpovědí. Otázky zadá autorizovaná osoba písemně, ověří, zda uchazeč porozuměl zadání a předem stanoví čas potřebný ke zpracování odpovědí. Uchazeč je zároveň informován, že jde o stručné a výstižné vyjádření požadovaného řešení doplněné případnými náčrty s popiskami. Hodnotí se věcná správnost odpovědí.

 

Pro praktické ověřování jsou předem připravená pracoviště, materiály, pomůcky a příslušné nářadí v odpovídající kvalitě a především modely k zaformování, dále odlitky, případně plechy určené k cizelování, protepávání, povrchovým úpravám a opravám. Jednotlivé úkoly jsou postupně ústně zadávány a vykonávány. Např. pro předvedení konečné chemické povrchové úpravy patinováním lze využít odlitek, respektive modelovaný plech, který byl předtím opracován v rámci odborné způsobilosti Úpravy povrchů uměleckých odlitků. Pro návrh opravy poškozeného uměleckého odlitku je možné požadovat doplnění chybějící části odlitku, např. domodelování chybějícího prstu ruky. S uchazečem jsou jeho návrhy postupů a užití nástrojů probírány a hodnoceny. Průběžně je kladen důraz na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Autorizovaná osoba kontroluje provedenou práci průběžně a zároveň hodnotí přesnost, správnost a kvalitu jejího provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5 - Zlíchov

Střední odborná škola uměleckořemeslná, s. r. o., Praha 9

Buzuluk Komárov, a. s.

Aleš Svojtka, OSVČ

Miloš Vacek, OSVČ