Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik desinatér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilní výrobě; prokázat znalosti o omezování dopadu textilních úpravářských chemikálií na životní prostředí a zdraví cílových uživatelů Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilních technologií, základních druhů strojů a zařízení, konstrukce textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba jiných plošných textilií), zušlechťování textilií (úprava textilií, barvení textilií, potiskování textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
f Prokázat znalost textilních surovin rostlinného původu (bavlna, len), živočišného původu (vlna, hedvábí), syntetických materiálů (polyamidové, polyesterové), anorganických materiálů (skleněné, minerální, keramické, kovové, uhlíkové), materiálů z přírodních polymerů (viskóza, modal) a syntetických polymerů Písemné ověření
g Prokázat znalost druhů přízí, nití, vláken (mykaná a česaná; klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná; přírodní vlákna, chemická vlákna, vlákna z anorganických surovin, nanovlákna), označování jemnosti a parametrů přízí, nití a vláken, včetně jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost základů technologie jejich výroby Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin, včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, základní vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání osnovy a útku, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
i Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin, včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu předúpravy textilií (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění, jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinita k barvivům) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení, krabování, dekatování, valchování, odkližování, zatěžování Písemné ověření
k Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy textilií, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, antibakteriální) Písemné ověření
l Určit druhy textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
m Rozpoznat vady textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření textilních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh na nový výrobek, dezén nebo variantu podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat skicu a návrh v souladu s požadavkem na konstrukční řešení tkaniny na počítači Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít uživatelský program k technickému zpracování návrhů na grafickém SW Praktické předvedení a ústní ověření
d Spolupracovat s technologem na vývoji a ověřování nových vazeb, výrobků a při návrhu konstrukce (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Spolupracovat s prodejcem a pracovníkem řízení zakázek při přijímání zakázek z hlediska výtvarných, konstrukčních a desinatérských možností (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Spolupracovat s návrháři při přípravě prezentace výrobků na důležité veletrhy a výstavy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro textilní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat s technologem při stanovení odpovídajících druhů materiálů, polotovarů podle zadání užitných vlastností pro navržený výrobek a v souladu s technologickými možnostmi strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Zpracování dokumentace pro výrobu textilií (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat konstrukční dokumentaci výrobků a vzorů pro zkoušky, zkušební a běžný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
b Odladit zpracovaný návrh s výrobními provozy (tkalcovny nebo pletárny nebo úpravny) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vyrobený vzorek textilie podle technické dokumentace, schválit nový dezén podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování výpočtů pro tvorbu nových modelů textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočty spotřeby materiálu, polotovarů a technické produktivity strojů na základě zpracované konstrukce textilie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spolupráce při vytváření podkladů pro tvorbu cen v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklady pro tvorbu cen na základě vypočtené předpokládané spotřeby materiálů a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vypracování konstrukční dokumentace pro výrobu textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat dokumentaci k vytvořenému návrhu dezénu (pro tkaninu včetně snovacího předpisu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaevidovat dokumentaci návrhů a dezénů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-desinate#zdravotni-zpusobilost).

Textilní technik desinatér pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za vývoj a technickou přípravu výroby textilií.

 

Uchazeči bude zadáno vytvořit návrh na nový výrobek, dezén nebo variantu podle konkrétního zadání vycházejícího z plánu vývoje nebo požadavku zákazníka nebo požadavku zakázkové kanceláře nebo jako příklad v rámci modelové situace připravené autorizovanou osobou. Parametry nových výrobků, nových dezénů a nových variant výrobků vycházejí z výrobních programů konkrétních textilních firem.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu.

 

V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě, Vytváření textilních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby a Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro textilní výrobu; autorizovaná osoba připraví celkem minimálně 5 modelových situací.

 

Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která bude mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, jako je jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, technologem, návrhářem, vedoucím provozu, prodejcem. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, jako je písemné zaznamenání údajů nebo čtení konkrétní výrobní dokumentace.

 

Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly (zadání pro řešení modelových situací), které obsahově pokryjí co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožní simulovat činnosti textilního technika desinatéra.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, textilii) a rozpoznání vad v textilních surovinách a textilních produktech bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

Uchazeč určí minimálně 9 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin (vláken), 3 vzorky příze nebo nitě a 3 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 9 vzorcích surovin a produktů: na 3 vzorcích suroviny (vláken), 3 vzorcích příze nebo nitě, 3 vzorcích textilií (v tkanině nebo pletenině nebo netkané textilii).

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu.Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

INCOT, spol. s r. o., Králíky

OTAVAN Třeboň, a. s., Třeboň

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu