Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik kvality
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilní výrobě; prokázat znalosti o omezování dopadu textilních úpravářských chemikálií na životní prostředí a zdraví cílových uživatelů Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilních technologií, základních druhů strojů a zařízení, konstrukce textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba jiných plošných textilií), zušlechťování textilií (úprava textilií, barvení textilií, potiskování textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
f Prokázat znalost textilních surovin rostlinného původu (bavlna, len), živočišného původu (vlna, hedvábí), syntetických materiálů (polyamidové, polyesterové), anorganických materiálů (skleněné, minerální, keramické, kovové, uhlíkové), materiálů z přírodních polymerů (viskóza, modal) a syntetických polymerů Písemné ověření
g Prokázat znalost druhů přízí, nití, vláken (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná, přírodní vlákna, chemická vlákna, vlákna z anorganických surovin, nanovlákna), označování jemnosti a parametrů přízí, nití, vláken včetně jejich ověřování a jejich nejčastějších vad, znalost základů technologie jejich výroby Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, základní vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání osnovy a útku, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin, (osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
i Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu předúpravy textilií (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinita k barvivům) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení, krabování, dekatování, valchování, odkližování, zatěžování Písemné ověření
k Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy textilií, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, antibakteriální) Písemné ověření
l Určit druhy textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
m Rozpoznat vady textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést, vyhodnotit a komentovat analýzy a rozbory vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést, vyhodnotit a komentovat analýzy a rozbory vad a vyhodnotit kvalitu výrobků u konkrétní zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do předepsané dokumentace a záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
d Spolupracovat s vedoucími pracovníky při odstraňování technologických a kvalitativních odchylek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Spolupracovat s návrháři a pracovníky technické přípravy výroby při vývoji a ověřování nových technologií, konstrukcí, vazeb a užitných vlastností textilních výrobků nebo při schvalování nových výrobků do výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést, vyhodnotit a komentovat kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě výsledků provedené zkoušky spolupracovat s ostatními pracovníky při výběru vhodné suroviny, materiálu, barviv (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do příslušné dokumentace a záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování protokolů o výsledcích kontrol v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve zkušebních protokolech ze zadané kvalitativní zkoušky pro textilní surovinu, materiál, polotovar nebo výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit výsledky kvalitativní zkoušky, formulovat závěry a vydat posudek na zkoušenou textilní surovinu, materiál, polotovar nebo výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout nebo předvést spolupráci při navržení a vystavení opatření k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat a kompletovat report kvality za útvar řízení kvality Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít uživatelský program pro zpracování dat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zaznamenat údaje do příslušné dokumentace a záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly kvality textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit zásady pro provádění kontrol a evidenci vývoje kvality v rámci zadané kontrolované oblasti, a to s ohledem na přání a potřeby zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat plán kontroly kvality na určené období Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování metod kontroly kvality textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout konkrétní metody kontroly kvality pro konkrétní zadaný výrobek na jednotlivých stupních zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat Klasifikační řád a vytvořit etalon vad Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konkrétní fyzikální a chemické zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve firemní laboratoři zkušebny podle zadání pro konkrétní zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a zajistit provedení zkoušky v externích zkušebnách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Předvést kontrolu dodržování technologických postupů podle pokynů, zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení v souladu s konkrétním výrobním předpisem a předvést kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést kontrolu dodržování technologické kázně, zkontrolovat soulad pracovních postupů pracovníků s postupy stanovenými konkrétním výrobním předpisem a předvést kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní, mezioperační a výstupní kvalitativní kontrolu pomocí běžných měrných nástrojů a zkušebních pomůcek a vizuální kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vstupní, mezioperační a výstupní kvalitativní kontrolu pomocí speciálních postupů, nástrojů a laboratorních přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zadat provedení funkční zkoušky k ověření a vyhodnocení předepsaných parametrů v porovnání se skutečností u textilních výrobků, k hodnocení jejich způsobilosti a k jejich uvádění do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a oklasifikovat vzorek a porovnat jej s požadavky zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Zařadit výrobek do kvalitativních tříd v rámci své působnosti Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést následnou kontrolu zboží v provozech Praktické předvedení a ústní ověření
g Spolupracovat s ostatními pracovníky při zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v textilní výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pro vyřízení tuzemské i zahraniční reklamace na zakázky, včetně podkladů ke stanovení příčiny reklamace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat podklady pro řízení reklamací od odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit odběratelské penále, poskytnutí slevy z reklamace včetně ověření likvidace odběratelského penále, poskytnuté slevy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat report za oblast reklamací Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaevidovat reklamace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a předpisech s ohledem na zajištění kvality v textilní výrobě - ČSN, podniková norma (PN), podniková norma sdružená (PNS) třídy 80, vždy v platném znění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-kvality#zdravotni-zpusobilost).

Textilní technik kvality pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za kontrolu kvality výroby textilií.

 

Uchazeči bude zadáno modelově provést kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků podle zadání.

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu.

 

V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací u odborných kompetencí: Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě, Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě, Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě a Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě; autorizovaná osoba připraví celkem minimálně 8 modelových situací.

 

Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která bude mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, jako je jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, technologem, vedoucím provozu, prodejcem. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, jako je písemné zaznamenání údajů nebo čtení konkrétní výrobní dokumentace.

 

Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly (zadání pro řešení modelových situací), které obsahově pokrývají co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožní simulovat činnosti textilního technika kvality.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, textilii) a rozpoznání vad v textilních surovinách a textilních produktech bude prokázána kromě písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

Uchazeč určí minimálně 9 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin (vláken), 3 vzorky příze nebo nitě a 3 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 9 vzorcích surovin a produktů: na 3 vzorcích suroviny (vláken), 3 vzorcích příze nebo nitě, 3 vzorcích textilií (v tkanině nebo pletenině nebo netkané textilii).

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

INCOT, spol. s r. o., Králíky

OTAVAN Třeboň, a. s., Třeboň

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu