Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkající se obsluhy úpravny uranu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technických, bezpečnostních, provozních předpisech a dokumentaci relevantní informace týkající se povinností pracovníků při procesu drcení, mletí a chemické zpracování uranové rudy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle technologického předpisu technologie zpracování uranové rudy (způsob provedení jednotlivých činností při drcení, mletí a chemickém zpracování uranové rudy) Ústní ověření
c Popsat proces měření bilančních hodnot uranové rudy a způsob zpracování uranové rudy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení technologického procesu linky chemického zpracování uranové rudy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení technologického procesu chemického zpracování (pracoviště vybavené zařízením pro drcení, mletí a loužení uranové rudy) a vysvětlit jeho funkci a povinnosti při jeho obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k chemickému zpracování uranové rudy Ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při procesu zpracování uranové rudy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování zařízení v sestavě technologické linky chemické úpravny uranu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a činnosti při ošetřování a údržbě technologické linky Ústní ověření
b Provést úkony denního ošetření a běžné údržby technologické linky Praktické předvedení
c Provádět běžné kontroly technického stavu technologické linky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Monitoring ionizujícího záření na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení ovzduší pracovního prostředí, veličiny a parametry a jejich nebezpečí Ústní ověření
b Předvést používané prostředky k monitorování prostředí s ionizujícím zářením a popsat způsob měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést používané prostředky k osobnímu monitorování ionizujícího záření a popsat způsob měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Odkaz V NSP: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102773

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

DIAMO, s. p.