Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik jízdních kol
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol a elektrokol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Ústní ověření
b Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro jízdu na veřejných komunikacích Ústní ověření
c Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení
d Popsat zákonné výkonové parametry a podmínky pro provoz elektrokola podle ČSN EN 15 194 Ústní ověření
e Charakterizovat záruční podmínky baterie a celého elektrokola Ústní ověření
f Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol a elektrokol Ústní ověření
g Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem, specifikovat likvidaci elektrobaterií jízdních kol Ústní ověření
h Charakterizovat význam "prohlášení o shodě", kdo ho vydává a na základě čeho, označování štítky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v typech jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol Ústní ověření
b Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření
c Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření
d Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského kola Ústní ověření
e Popsat konstrukci a vybavení skládacího jízdního kola Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin a parametrů při údržbě a opravách elektrokol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat elektrické jednotky V, W, A, Ah, Wh Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat Ohmův zákon Písemné a ústní ověření
c Měřit elektrické veličiny multimetrem Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat rozsah napětí baterie Ústní ověření
e Charakterizovat přechodový odpor Ústní ověření
f Vypočítat kapacitu baterie podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v typech pohonů elektrokol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy pohonů podle jejich umístění, jejich efektivitu, výhody a nevýhody Ústní ověření
b Charakterizovat typy elektromotorů používaných u elektrokol Ústní ověření
c Charakterizovat vliv elektropohonu na zatížení konstrukčních částí podle umístění motoru a baterie Ústní ověření
d Charakterizovat efekt rekuperace u přímých motorů, její výhody a nevýhody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola baterií elektrokol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti umístění baterie na elektrokole Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat rozdíly mezi Li-lon, Li-Pol, Pb a NiMh bateriemi, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
c Charakterizovat a provést kontrolu pojistek Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat a provést kontrolu korektního výstupního napětí nabíječky Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat bezpečnostní předpisy pro nabíjení, používání, skladování a transportu baterií Ústní ověření
f Charakterizovat význam používání originálních nabíječek, vliv na baterii Ústní ověření
g Vysvětlit význam samovybíjení, vybíjecího a nabíjecího proudu na kapacitu a životnost článků Ústní ověření
h Charakterizovat vliv rychlonabíjení a přetěžování na životnost baterie Ústní ověření
i Charakterizovat definici cyklu, vliv vybalancování článků v baterii Ústní ověření
j Charakterizovat význam BMS, jeho vliv na bezpečnost a životnost baterie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve snímačích elektrokol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat snímač otáček Ústní ověření
b Charekterizovat torzní snímač síly šlapání (tahu řetězu) Ústní ověření
c Charakterizovat kombinovaný snímač otáček a tahu ve středovém složení Ústní ověření
d Charakterizovat přímou návaznost snímačů na software řídicí jednotky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení závady řídící jednotky elektrokola a navržení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a prověřit funkci a umístění řídicí jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat a zkontrolovat zapojení a funkci konektorů řídicí jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat aktualizace software, jeho nastavení, podle možností výrobce Ústní ověření
d Charakterizovat a zkontrolovat funkci spínače brzd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž elektropohonu jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat komponenty elektropohonu na jízdní kolo podle manuálu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu elektrického zapojení komponentů pohonného systému podle manuálu výrobce Praktické předvedení
c Provést kontrolu nastavení elektropohonu podle manuálu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu funkce elektropohonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení závady kabeláže elektropohonu a navržení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat negativní dopad přechodového odporu a oxidace v kontaktech Ústní ověření
b Charakterizovat možné závady a provést opravu kabelů (propojení, izolace, krimpování konektorů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní dílenské a materiální vybavení pro servis kabeláže Ústní ověření
d Charakterizovat a prověřit bezpečné umístění a uchycení kabeláže na rámu a jejich ochranu při transportu elektrokol Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat a prověřit zabezpečení kabeláže proti vniknutí vody a mechanickému poškození (záruka) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Servis mechanických komponentů elektrokola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a intervaly servisních prohlídek Ústní ověření
b Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů elektrokola Písemné a ústní ověření
c Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů Ústní ověření
d Provést výměnu pláště zadního kola s elektromotorem v náboji podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výměnu brzdových gumiček, lanka a bowdenu u přední ráfkové "V" brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu opotřebení řetězu a jeho výměnu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu opotřebení převodových pastorků a vyměnit kazetu podle zadání Praktické předvedení
h Provést vycentrování zadního kola s výměnou paprsku podle zadání Praktické předvedení
i Provést výměnu brzdových destiček a brzdového kotouče u hydraulické brzdy Praktické předvedení
j Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazání mechanických komponentů elektrokola Písemné a ústní ověření
k Charakterizovat základní dílenské vybavení, nářadí a měřicí přístroje pro servis elektrokol Ústní ověření
l Charakterizovat kontrolu a seřízení hlavového složení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Servis elektropohonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a postup pravidelné prohlídky elektropohonu Ústní ověření
b Charakterizovat diagnostiku závad elektropohonu Ústní ověření
c Nalézt a odstranit závady elektropohonu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat mytí a čištění součástí elektropohonu, kontaktů a jejich ošetřování Ústní ověření
e Provést přehrání software, diagnostiku a instalaci ovlačů na PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol#zdravotni-zpusobilost).

Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů montážních a servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce.

Při posuzování se hodnotí především:

  • přehled v technické dokumentaci elektrokol a celkové problematice elektrokol

  • dodržení technologických postupů - kvalita provedených praktických prací, jejich technologické návaznosti na funkci a bezpečnost elektrokola

  • ověřování praktickým předvedením – je třeba přihlížet k orientaci na pracovišti, volbě nářadí a přípravků

  • kvalita provedené práce, časové hledisko a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů

Pro ověření kritérií odborných kompetencí: Orientace v základních normách a předpisech v oboru jízdních kol a elektrokol; Orientace v typech jízdních kol; Orientace v typech pohonů elektrokol; Kontrola baterií elektrokol; Orientace ve snímačích elektrokol; Určení závady řídící jednotky elektrokola a navržení způsobu opravy; Určení závady kabeláže elektropohonu a navržení způsobu opravy; Servis mechanických komponentů elektrokol; Servis elektropohonu, autorizovaná osoba předloží uchazeči konkrétní komponenty a součásti jízdních kol u kritérií se způsobem ověření praktické předvedení.

Při způsobu ověření kritérií „písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení. U kritérií ověřovaných způsobem písemné a ústní ověřování je možné využít obrazové předlohy, kterou může poskytnout uchazeči autorizovaná osoba nebo si obrazové předlohy uchazeč může přinést vlastní.

Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR, s. r. o.

ekolo.cz, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu

Agentura REPRO, spol. s r. o.

CYCLESTAR, s. r. o.