Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybářský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika vlastností druhů ryb vhodných pro intenzivní chovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti, morfologické a anatomické znaky předložených ryb a uvést jejich fyziologické požadavky na podmínky při chovu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést reprodukční charakteristiky zadaných druhů ryb chovaných v intenzivních chovech s kontrolovanými podmínkami prostředí Ústní ověření
c Uvést potravní nároky a standardní růstové schopnosti zadaných druhů ryb chovaných v intenzivních chovech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce generačních ryb a získávání váčkového plůdku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy líhňařských přístrojů pro inkubaci jiker Ústní ověření
b Provést anestézii generačních ryb, jejich označení mikročipovými značkami, zanést údaje do databázové evidence v PC Praktické předvedení
c Zajistit přípravu látek pro hormonální stimulaci výtěru a provést jejich aplikaci generačním rybám, včetně stanovení dávky dle druhu a pohlaví ryb Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přechovávání váčkového plůdku a počáteční odchov larválních stádií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování chovu ryb v intenzivních chovech od plůdku až po tržní ryby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodné obsádky ryb dle zadaných parametrů - druhu a velikosti ryb, typu odchovných nádrží Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu růstu ryb a stanovit aktuální biomasu ryb v nádrži Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odlov ryb (minimálně 10 ks) a jejich velikostní třídění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Krmení ryb v podmínkách intenzivních chovů s kontrolovanými podmínkami prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složky potravy ryb, používaná krmiva a jejich vlastnosti Ústní ověření
b Stanovit krmnou dávku dle zadaných parametrů chovu - druhu, kategorie ryb a aktuálních podmínek při chovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit krmnou dávku dle kontroly růstu a aktuální biomasy ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování kvality vody v průběhu intenzivního chovu ryb a provádění opatření k docílení optimalizace chovného prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit požadavky na hlavní fyzikální a chemické vlastnosti vody důležité v intenzivních chovech ryb Ústní ověření
b Předvést stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku, teploty vody, pH a amoniaku v odchovném prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit průběh a jednotlivé fáze nitrifikace Ústní ověření
d Uvést možnosti úpravy kvality vody Ústní ověření
e Popsat a uvést funkci mechanických a biologických filtrů, UV lamp, možnosti aerace a oxygenace, případně další možnosti ovlivnění kvality chovného prostředí Ústní ověření
f Provést zadané asanační opatření - vyčištění nádrží a jejich dezinfekce před dalším chovným cyklem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování zoohygienických zásahů a preventivních opatření v intenzivních chovech ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní a výživný stav živých ryb při kontrolním odlovu, popsat reflexy ryb Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zoohygienické zásahy podle aktuálního stavu rybích obsádek a preventivní opatření k zajištění pohody chovu ryb Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pitvu předložené ryby, určit jednotlivé tělní orgány, zjistit přítomnost ekto a endoparazitů Praktické předvedení
d Uvést možná onemocnění ryb v intenzivních chovech Ústní ověření
e Navrhnout léčebnou koupel dle zadaného onemocnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika finalizace produkce tržních ryb a jejich distribuce odběratelům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na hmotnost a jakost tržních ryb dle druhů chovaných v intenzivních chovech Ústní ověření
b Popsat způsoby výlovu tržních ryb dle typu odchovného zařízení Ústní ověření
c Uvést způsoby přepravy tržních ryb k odběratelům Ústní ověření
d Uvést zásady manipulace s tržními rybami při jejich výlovu, třídění a přepravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce, řízení a odborné vedení pracovníků výrobního úseku rybářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout organizaci práce při činnostech v intenzivních chovech ryb Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat potřebu generačních ryb, nářadí a dalších prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a používání ochranných prostředků v rybářské výrobě Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
e Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
f Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce a používání osobních ochranných prostředků v rybářské výrobě, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
j Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzení

(odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/rybarsky-technik).

 

Ověřování má za cíl posoudit komplexní přístup uchazeče k řešení daných úkolů v rybářské výrobě. Důraz je kladen na zvládnutí základních technologických postupů při chovu ryb v intenzivních chovech, a to jak ve faremních chovech lososovitých ryb, tak v recirkulačních zařízeních s kontrolovanými podmínkami chovného prostředí. Je posuzována samostatnost uchazeče, zejména při praktickém ověřování odborné způsobilosti.

Při zkoušce je třeba dbát na dodržování zásad šetrné manipulace s živými rybami ve smyslu ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž je při zkoušce třeba dbát na respektování a dodržování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu ryb a nakládání s vodami.

U kompetence Charakteristika vlastností hospodářsky významných druhů ryb, jejich tělesné stavby a požadavků na podmínky při rybničním chovu v kritériích a), b) a c) zadá zkoušející 3 druhy z uvedených: pstruh duhový, siven americký, sumec velký, tlamoun nilský (tilápie nilská), keříčkovec jihoafrický, úhoř říční, candát obecný, okoun říční, zástupce jeseterovitých.

U kompetence Monitorování kvality vody v průběhu intenzivního chovu ryb a provádění opatření k docílení optimalizace chovného prostředí v kritériu f) bude provedeno mechanické odstranění kalu a nárostů ze stěn odchovné nádrže, dezinfekce Savem, vápenným mlékem nebo jiným obdobným prostředkem.

U kompetence Navrhování zoohygienických zásahů a preventivních opatření v intenzivních chovech ryb bude zkoušející provádět posouzení zdravotního stavu živé ryby a následně provádět pitvu ryby, a to jednoho kusu z druhů chovaných v intenzivní akvakultuře.

U kompetence Monitorování kvality vody v průběhu intenzivního chovu ryb a provádění opatření k docílení optimalizace chovného prostředí v kritériu d) bude zkoušejícím při zadání upřesněno, zda se jedná o onemocnění virového nebo bakteriálního původu, nebo zda půjde o napadení plísněmi, endoparazity nebo ektoparazity.

U kompetence Charakteristika finalizace produkce tržních ryb a jejich distribuce odběratelům zkoušející zadá uchazeči 3 druhy z uvedených: pstruh duhový, siven americký, sumec velký, tlamoun nilský (tilápie nilská), keříčkovec jihoafrický, úhoř říční, candát obecný, okoun říční, zástupce jeseterovitých.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Rybářství Lnáře, s. r. o.

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň