Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava půdy pro založení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést plošnou úpravu plochy s využitím vhodné mechanizace, zvolit vhodný substrát k založení trávníku a popsat technologický postup při odplevelení plochy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat vzorky půdy k půdnímu rozboru a uvést význam základních živin pro růst trávníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat půdu pro založení trávníku s využitím vhodné mechanizace včetně hnojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využití travních druhů při sestavení trávníkových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Determinovat základní druhy trav ve sterilním i fertilním stavu a vysvětlit jejich uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit trávníkové směsi pro různé stanovištní typy trávníků (stinná, slunná, sušší, vlhčí stanoviště) Praktické předvedení
c Uvést rozdělení travnatých ploch podle způsobu využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace zakládání travnatých ploch s využitím nových technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit založení trávníku výsevem na zadané ploše, vypočítat výsevek, zajistit mechanizaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit organizaci založení trávníku pomocí travních rohoží na zadané ploše, zajistit mechanizaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologii založení a možnosti využití štěrkových trávníků Ústní ověření
d Uvést možnosti založení a zhodnotit využití květnatých luk Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zakládání trávníku s využitím předpěstovaných trávníkových koberců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy pěstovaných travních koberců, možnosti a principy vypěstování trávníků od školky po zajištění vlastní pokládky Ústní ověření
b Provést založení trávníku z předpěstovaných travních koberců na rovině a ve svahu Praktické předvedení
c Ošetřit trávník bezprostředně po pokládce koberců, stanovit následná technologická opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání trávníku hydroosevem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a popsat princip a technologický postup založení trávníku hydroosevem, prokázat přehled o složení směsi Písemné ověření
b Založit travnatou plochu na prudkém svahu za pomoci jutových a kokosových rohoží jako doplněk k hydroosevu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování trávníku po založení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav nově založené travnaté plochy, navrhnout možnosti ošetření a péče v optimální technologické návaznosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Odplevelit mladý trávník a květnatou louku vypichováním rostlin Praktické předvedení
c Vyjmenovat základní houbové choroby trávníku včetně uvedení možnosti ochrany proti nim Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regenerace trávníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit potřebu regenerace, renovace, vhodné možnosti přísevu a závlah trávníků Písemné ověření
b Zhodnotit význam vertikutace travnatých ploch a provést vertikutaci na zadané ploše Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a zdůvodnit aerifikaci travnatých ploch Ústní ověření
d Vypočíst potřebnou dávku hnojiva na určenou plochu a sestavit plán hnojení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odplevelování trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nejčastější plevele v trávnících, uvést základní přehled herbicidů a jejich účinných látek Písemné ověření
b Uvést komplex preventivních opatření v boji proti plevelům v trávnících Ústní ověření
c Provést základní údržbu a seřízení rosiče Praktické předvedení
d Namíchat roztok podle zadání Praktické předvedení
e Provést chemickou ochranu v boji proti plevelům v trávnících Praktické předvedení
f Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika ozeleňování střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti extenzivního a intenzivního ozeleňování střech s využitím trávníků na střechách Ústní ověření
b Uvést sortiment substrátů pro extenzivní a intenzivní pěstování trávníků na střechách Ústní ověření
c Popsat možnosti údržby travnatých střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zahradnik).

Při písemném ověřování se uchazeč na základě zadání vyjadřuje písemně v podobě volného vyjádření. U jednotlivých kritérií hodnocení je uvedena doba potřebná k jejich splnění.

U kompetence Příprava půdy pro založení trávníku bude pro kritérium hodnocení a) připraven pozemek 5 x 5 metrů s nerovnostmi do 10 cm. V kritériu hodnocení b) bude pro odebrání vzorků použit jednoduchý vzorkovač. Pro ověření kritéria hodnocení c) bude k dispozici plocha 30 m2.

 

U kompetence Využití travních druhů při sestavení trávníkových směsí kritérium hodnocení a) budou předmětem determinace následující druhy trav ve sterilním i fertilním stavu: Agrostis capillaris, Agrostis stolonifera, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Festuca ovina, Lolium perenne, Phleum pratense, Cinosurus cristatus, Poa pratensis, Poa nemoralis, Poa annua. Předmětem determinace bude rovněž osivo jmenovaných druhů trav. Za úspěšné splnění kritéria se považuje 70 % správně určených vzorků rostlin.

 

Pro kompetenci Organizace zakládání travnatých ploch s využitím nových technologií bude v kritériu hodnocení a) zadána plocha 300 m2, v kritériu hodnocení b) musí být k dispozici svah s libovolným sklonem o ploše 16 m2. Pro kritérium hodnocení d) se „květnatou loukou“ myslí přirozené luční společenství rostlin ve smyslu tzv. přírodě blízkých prvků.

U kompetence Zakládání trávníků s využitím předpěstovaných trávníkových koberců je pro ověření kritéria hodnocení b) nezbytné připravit plochu o minimální výměře 8 m2. Dále je nutné mít k dispozici plochu 6 m2 travnatého koberce pro pokládku.

 

Pro ověření kompetence Zakládání trávníku hydroosevem je pro písemné ověření kritéria a) stanovena časová lhůta 30 minut. Pro kritérium hodnocení b) je nutno mít k dispozici příkrý svah (1:2,1:3), o ploše 10 m2, jutové popř. kokosové rohože k položení, zeminu k prosypání rohoží. Není nezbytně nutné pokládat celou plochu, rozhodující je technologický postup přípravy svahu a ukotvení rohoží.

 

Pro kompetenci Ošetřování trávníku po založení je zapotřebí nově založená travnatá plocha 10 m2 z výsevu nebo plocha stejné velikosti založená z rohoží po přibližně 2 až 3 měsících vývoje.

 

U kompetence Regenerace trávníků je pro ověření kritéria hodnocení a) stanovena časová lhůta 30 minut, pro hodnocení kritéria b) je nutno mít k dispozici travnatou plochu minimálně 50 m2 krátce po posečení a v takovém stavu, aby na ní mohla být provedena vertikutace.

 

Pro kompetenci Odplevelování trávníku je při ověřování kritéria a) stanovena časová lhůta 30 minut. Dále je nutné mít ke splnění kritéria hodnocení c) k dispozici travnatou plochu 10 m2 s běžným výskytem plevelných rostlin. Pro splnění kritéria c) uchazeč předvede základní údržbu aplikační techniky, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení e) a d) bude uchazeč pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvu, manganistan draselný a podobně. Vzhledem k různým možnostem výběru použité techniky je rozsah předvedení kritérií d) až f) vymezen časově na 30 minut.

Výše uváděné výměry ploch platí vždy pro každého uchazeče zvlášť.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnictví Vavřík

Svaz zakládání a údržby zeleně

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace