Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava půdy pro založení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést plošnou úpravu plochy s využitím vhodné mechanizace, zvolit vhodný substrát k založení trávníku a popsat technologický postup při odplevelení plochy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat vzorky půdy k půdnímu rozboru a uvést význam základních živin pro růst trávníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat půdu pro založení trávníku s využitím vhodné mechanizace včetně hnojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využití travních druhů při sestavení trávníkových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Determinovat základní druhy trav ve sterilním i fertilním stavu a vysvětlit jejich uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit trávníkové směsi pro různé stanovištní typy trávníků (stinná, slunná, sušší, vlhčí stanoviště) Praktické předvedení
c Uvést rozdělení travnatých ploch dle způsobu využití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace zakládání travnatých ploch s využitím nových technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit organizaci založení trávníku výsevem na zadané ploše, vypočítat výsevek, zajistit mechanizaci a pracovní síly Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit trávník pomocí travních rohoží Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologii založení a možnosti využití štěrkových trávníků Ústní ověření
d Uvést možnosti založení a zhodnotit využití květnatých luk Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zakládání trávníku s využitím předpěstovaných trávníkových koberců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy pěstovaných travních koberců, možnosti a principy vypěstování trávníků od školky po zajištění vlastní pokládky Ústní ověření
b Provést založení trávníku z předpěstovaných travních koberců na rovině a ve svahu Praktické předvedení
c Ošetřit trávník bezprostředně po pokládce koberců, stanovit následná technologická opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání trávníku hydroosevem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a popsat princip a technologický postup založení trávníku hydroosevem Písemné ověření
b Založit travnatou plochu na prudkém svahu za pomoci jutových a kokosových rohoží jako doplněk k hydroosevu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování trávníku po založení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav nově založené travnaté plochy, navrhnout možnosti ošetření a péče v optimální technologické návaznosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Odplevelit mladý trávník a květnatou louku vypichováním rostlin Praktické předvedení
c Vyjmenovat základní houbové choroby trávníku včetně možnosti ochrany proti nim Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regenerace trávníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit potřebu regenerace, renovace, vhodné možnosti přísevu a závlah trávníků Písemné ověření
b Zhodnotit význam vertikutace travnatých ploch a provést vertikutaci na zadané ploše Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a zdůvodnit aerifikaci travnatých ploch Ústní ověření
d Vypočíst potřebnou dávku hnojiva na určenou plochu a sestavit plán hnojení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odplevelování trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nejčastější plevele v trávnících, uvést používané herbicidy a jejich účinné látky Písemné ověření
b Uvést komplex preventivních opatření v boji proti plevelům v trávnících Ústní ověření
c Namíchat roztok herbicidu a provést postřik proti plevelům Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP při míchání roztoku a aplikaci chemických látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika ozeleňování střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti extenzivního a intenzivního ozeleňování střech s využitím trávníků Ústní ověření
b Uvést sortiment substrátů pro extenzivní a intenzivní pěstování trávníků Ústní ověření
c Popsat možnosti údržby travnatých střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence „Příprava půdy pro založení trávníku“ bude pro kritérium hodnocení ad a) připraven pozemek minimálně 5 x 5 metrů s nerovnostmi do 20 cm. V kritériu hodnocení ad b) bude pro odebrání vzorků použit jednoduchý vzorkovač. Pro ověření kritéria hodnocení ad c) bude k dispozici plocha minimálně 30 m2.

 

U kompetence "Využití travních druhů při sestavení trávníkových směsí" kritérium hodnocení ad a) budou předmětem determinace následující druhy trav ve sterilním i fertilním stavu: Agrostis capillaris, Agrostis stolonifera, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Festuca ovina, Lolium perenne, Phleum pratense, Cinosurus cristatus, Poa pratensis, Poa nemoralis, Poa annua. Předmětem determinace bude rovněž osivo jmenovaných druhů trav. Za úspěšné splnění kritéria se považuje 70 % správně určených vzorků rostlin.

 

Pro kompetenci „Organizace zakládání travnatých ploch s využitím nových technologií“ bude v kritériu hodnocení ad a) zadána plocha minimálně 400 m2, v kritériu hodnocení ad b) musí být k dispozici svah s libovolným sklonem o ploše minimálně 16 m2. Pro kritérium hodnocení ad d) se „květnatou loukou“ myslí přirozené luční společenství rostlin ve smyslu tzv. přírodě blízkých prvků.

U kompetence „Zakládání trávníků s využitím předpěstovaných trávníkových koberců“ je pro ověření kritéria hodnocení ad b) nezbytné připravit plochu o minimální výměře 10 m2. Dále je nutné mít k dispozici odpovídající plochu travnatého koberce pro pokládku.

 

Pro ověření kompetence „Zakládání trávníku hydroosevem“ pro kritérium hodnocení ad b) je nutno mít k dispozici příkrý svah (1:2,1:3), o ploše asi 10 m2, jutové popř. kokosové rohože k položení, zeminu k prosypání rohoží. Není nezbytně nutné pokládat celou plochu, rozhodující je technologický postup přípravy svahu a ukotvení rohoží.

 

Pro kompetenci „Ošetřování trávníku po založení“ je zapotřebí nově založená travnatá plocha z výsevu nebo po pokládce rohoží po přibližně 2 až 3 měsících vývoje.

 

U kompetence „Regenerace trávníků“ je pro ověření kritéria hodnocení ad b) nutno mít k dispozici travnatou plochu minimálně 200 m2 krátce po posečení a v takovém stavu, aby na ní mohla být provedena vertikutace.

 

Pro kompetenci „Odplevelování trávníku“ je nutno mít ke splnění kritéria hodnocení ad c) k dispozici travnatou plochu s běžným výskytem plevelných rostlin a selektivní herbicid pro jejich likvidaci.

 

Výše uváděné výměry ploch platí vždy pro každého uchazeče zvlášť.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz zakládání a údržby zeleně

Park, s. r. o.

Agrostis Trávníky, s. r. o.

Střední zahradnická škola Ostrava