Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Realitní zprostředkovatel
Platnost standardu: Od 3.4.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zákona o realitním zprostředkování Písemné ověření
b Prokázat znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí Písemné ověření
c Prokázat znalost ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až třetí Písemné ověření
d Prokázat znalost nezbytných náležitostí základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele Písemné ověření
e Prokázat znalost základních pojmů ze stavebního řádu dle části VI. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají povolování stavebních záměrů a získávání oprávnění k užívání staveb Písemné ověření
f Prokázat znalost ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí Písemné ověření
g Prokázat znalost v základních daňových předpisech (daňové minimum) při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí, zejména v oblasti daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí Písemné ověření
h Prokázat znalost ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6 - 8 Písemné ověření
i Prokázat znalost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních souvisejících s činností realitního zprostředkovatele Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výkresové části stavební projektové dokumentace jednotky či domu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit a zhodnotit stav nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem Ústní ověření
d Popsat alespoň tři základní typy staveb a alespoň dva typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí Ústní ověření
e Rozlišit a popsat základní stavební prvky Ústní ověření
f Popsat alespoň pět nejčastějších vad staveb majících vliv na jejich hodnotu Ústní ověření
g Vysvětlit procesy a možnosti získání stavební dokumentace a popsat způsoby ověření její správnosti, komplexnosti a relevance Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci Písemné ověření
b Orientovat se v oblasti inzertních médií (tištěná, elektronická) Písemné ověření
c Navrhnout využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit inzerát nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat aktuální stav realitního trhu a jeho vývojové tendence Ústní ověření
b Vysvětlit postupy a procesy při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci Ústní ověření
c Vyhledat s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informačních zdrojů poptávanou nemovitou věc (například dům, byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.) Praktické předvedení
d Vyhledat všechny dostupné relevantní informace (dokumenty) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databází s využitím informačních technologií a dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu všech získaných informací o nemovité věci a doporučit optimální postup při jejím prodeji/koupi, nájmu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vést obchodní jednání o zvolené nabídce nemovité věci Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a roli realitního zprostředkovatele v tomto procesu Ústní ověření
h Popsat postupy při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci Ústní ověření
i Popsat pravidla, formální náležitosti a možnosti organizačního zajištění prohlídky nemovité věci Ústní ověření
j Uvést minimálně 1 rozdíl v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a na modelovém případu aplikovat základní náležitosti Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit stanovené kritérium.
4

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem - možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů, role spoluručitele Písemné ověření
b Vysvětlit faktory, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí Ústní ověření
c Popsat tři metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí Ústní ověření
d Stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí Ústní ověření
f Popsat postup žadatele při získání hypotečního úvěru a uvést základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu Ústní ověření
g Popsat možný postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Ověřování kritérií způsobem "písemné ověření"

Autorizovaná osoba připraví test v listinné nebo elektronické podobě.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek (minimálně 48 uzavřených otázek), aby bylo možné jejich kombinacemi vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existují nejméně 4 uzavřené otázky.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

 • Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit

kritérium a) - i)

 • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele

kritérium a), b)

 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

kritérium a)

 

Ověřování kritérií způsobem "ústní ověření"

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem.

 

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

kritérium c) - g)

 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

kritérium a), b)

 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

kritérium b) - c)

 

Ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření"

Uchazeč slovně vysvětlí/doplní/obhájí předváděnou/požadovanou činnost.

 

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit - autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 4 typových stavebních dokumentací objektu (například rodinný dům, byt, hospodářská budova, kancelář)

kritérium a) uchazeč si vylosuje 1 typovou stavební dokumentaci objektu, ze které uchazeč popíše například dispozici, rozložení objektu (například bytu, kanceláře, rodinného domu, hospodářské budovy), umístění oken, dveří, sociálního zařízení, technických zařízení, svislých inženýrských sítí apod.

 • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele -

kritérium a) autorizovaná osoba zadá konkrétní modelový případ vycházející z principů etického kodexu CEPI aplikovatelný na činnosti realitního zprostředkovatele tak, aby byla ověřena znalost etického kodexu a schopnost jeho aplikace v praxi realitního zprostředkovatele ze strany uchazeče.

 

Ostatní kritéria, u kterých je uveden způsob ověření "praktické předvedení a ústní ověření" a "ústní ověření", která nejsou uvedena výše, budou ověřována na modelových situacích:

1. klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu

2. klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji

3. klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu

4. klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí

 

1. modelová situace "klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu nemovité věci"

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 odlišná zadání, z nichž 1 zadání si uchazeč vylosuje.

Příklady k zadání:

- koupě rodinného domu, dostupnost do .... km od ...., užitná plocha od ..... m2

- koupě bytu ..... o rozloze ..... m2 v lokalitě .....

- nájem (např. kancelářských)..... prostor o rozloze ..... m2, lokalita ....., s možností (např.parkování)

- apod.

 

Pozn.: na místa v textu výše označená .....(tečkami) autorizovaná osoba doplní konkrétní parametry.

 

Uchazeč na 1. modelové situaci předvede případně dle stanoveného způsobu ověření i vysvětlí procesy a činnosti realitního zprostředkovatele.

Tyto činnosti a procesy vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

a) vyhledá s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informačních zdrojů poptávanou nemovitou věc

b) vyhledá všechny dostupné relevantní informace (dokumenty) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databází s využitím informačních technologií

c) provede analýzu všech získaných informací o nemovité věci a doporučí optimální postup při jejím koupi nebo nájmu

d) navrhne využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci koupě (nájmu)

e) vede obchodní jednání o zvolené nabídce nemovité věci

f) popíše postup žadatele při získání hypotečního úvěru a uvede základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu ( týká se pouze nemovitých věcí ke koupi)

g) popíše postupy při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci koupě či nájmu

2. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji"

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 odlišná zadání, z nichž 1 zadání si uchazeč vylosuje.

Příklady k zadání:

- prodej bytu ..... o rozloze ..... v lokalitě ....., v ..... vlastnictví,

parametry nemovité věci.....(např. cihla/panel, výtah/bez výtahu, lodžie, přízemí/vyšší podlaží)

- prodej (např. kancelářských) prostor o rozloze ..... m2, lokalita .....,

parametry nemovité věci.....(např: přízemí činžovního domu/obchodní centrum, zajištění parkování/bez parkování)

- prodej zemědělské usedlosti, o rozloze ..... m2, lokalita .....,

parametry nemovité věci.....(např. ve dvoře se nachází hospodářské stavení, sklady, stodola, udírna)

- apod.

 

Pozn.: na místa v textu výše označená .....(tečkami) autorizovaná osoba doplní konkrétní parametry.

 

Na 2. modelové situaci nebudou znovu ověřována kritéria, která jsou součástí 1. modelové situace. Uchazeč u nich pouze předvede a vysvětlí typické odlišnosti při prodeji nemovité věci.

Uchazeč na 2. modelové situaci předvede případně dle stanoveného způsobu i vysvětlí procesy a činnosti realitního zprostředkovatele.

Tyto činnosti a procesy vycházejí z kompetencí a kritérií standardu:

a) posoudí a zhodnotí stav nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace

b) popíše náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a roli realitního zprostředkovatele při její tvorbě

c) popíše pravidla, formální náležitosti a možnosti organizačního zajištění prohlídky nemovité věci

d) vytvoří inzerát nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje

e) navrhne využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje

f) stanoví nabídkovou cenu nemovité věci s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

g) popíše možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí

 

3. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu nemovité věci"

Autorizovaná osoba připraví minimálně 2 odlišná zadání, z nichž 1 zadání si uchazeč vylosuje.

Příklady k zadání:

- nabídka k (např. dlouhodobému) nájmu bytu ..... o rozloze .....lokalita .....

- nabídka k nájmu (např.kancelářských) prostor o rozloze ..... m2 v (např. v obchodním centru)... v lokalitě......

- apod.

 

Pozn.: na místa v textu výše označená .....(tečkami) autorizovaná osoba doplní konkrétní parametry.

 

Na 3. modelové situaci nebudou znovu ověřována kritéria, které jsou součástí 1. a 2. modelové situace. Uchazeč u nich pouze předvede a vysvětí odlišnosti při nájmu nemovité věci.

Uchazeč na 3. modelové situaci předvede případně dle stanoveného způsobu ověření i vysvětlí procesy a činnosti realitního zprostředkovatele.

Tyto činnosti a procesy vycházejí z kompetencí a kritérií standardu:

a) navrhne využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci nájmu

b) stanoví obvyklou výši nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

 

4. modelová situace "klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí"

Uchazeč na 4. modelové situaci vysvětlí procesy a činnosti realitního zprostředkovatele.

Tyto činnosti a procesy vycházejí z kompetencí a kritérií standardu:

a) uvede minimálně 1 rozdíl v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí.

Ke splnění tohoto kritéria stačí uvede-li uchazeč minimálně 1 rozdíl v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci zatížené buď věcným břemenem, nebo zástavním právem, nebo která je dotčena sporným vlastnictvím, nebo dědictvím, nebo exekucí.

b) popíše možný postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky

 

Uchazeč může:

- mimo písemný test použít při zkoušce vlastní výpočetní techniku

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti práva nebo stavebnictví nebo ekonomiky a obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oboru činnosti realitního zprostředkovatele.

 2. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na právo nebo stavebnictví nebo ekonomiku a obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oboru činnosti realitního zprostředkovatele.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, mmr.gov.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost se stoly a židlemi

 • Výpočetní technika vybavená operačním systémem, textovým editorem, tabulkovým procesorem a softwarem pro tvorbu prezentací a editaci fotografií, s připojením k internetu a tiskárnou

 • Příslušná platná legislativa z oboru (úplná znění požadovaných předpisů, popřípadě směrnic v platném znění) v listinné podobě, nebo v elektronické podobě

 • Typová stavební dokumentace pro modelové situace

 • 10 editovatelných fotografií v elektronické podobě

 • Vzorová smluvní dokumentace (zprostředkovatelská smlouva, nájemní smlouva, kupní smlouva, zástavní smlouva s hypoteční bankou)

 • Etický kodex CEPI

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

NAXOS a. s., Mgr. Miroslav Hájek

 

Na tvorbě se dále podílelo:

Ministerstvo pro místní rozvoj