Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr prádelny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu prádelny a sběren v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Připravit svozový plán mezi provozem prádelny a jednotlivými zákazníky prádelny (modelová situace) Praktické předvedení
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Přijmout prádlo s využitím logistického systému za použití čárového kódu nebo čipů Praktické předvedení
e Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
f Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického označovacího zařízení pro identifikaci prádla a oděvů Ústní ověření
g Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro praní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Ústní ověření
b Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaného prádla pro základní skupiny zdravotnického prádla, hotelového prádla, prádla pro potravinářské provozy (od každého druhu 2 kusy) a popsat zjištěné skutečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaných oděvů používaných ve zvláštních odvětvích: oděvy pro záchrannou službu, hasičský záchranný sbor, oděvy pro svářeče, chemický průmysl, policii, vojenské oděvy (od každého druhu 2 kusy) a popsat zjištěné skutečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít symboly pro údržbu textilních výrobků a oděvů pro stanovení dalšího postupu praní pro 3 kusy textilních výrobků nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu prádla a oděvů do provozu prádelny - předvést pro rovné prádlo, tvarové prádlo a pracovní oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhotovit slovní, obrazovou a fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky pro 3 kusy textilních výrobků nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
g Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení
h Provést analýzu možných problémů praní vybraného sortimentu zakázek prádelny, rozpoznat souvislosti moderních trendů praní, moderních textilních materiálů a skyrtých vad textilních výrobků, a spolupracovat s dodavateli pracích prostředků pro stanovení nových technologických postupů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Písemné a ústní ověření
b Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken, chemických vláken a vláken ze syntetických polymerů (provést jednu zkoušku pro každý druh vláken) Praktické předvedení
c Určit původ skvrn a zašpinění prádla a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup pro detašování skvrn před, v průběhu a po ukončeném pracím cyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13 402–3) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a v zařízení sociálních služeb v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv praní na textilie v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-05 Praní – Hygienicko–epidemiologické kontroly v prádelně v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
g Popsat možná rizika z hlediska platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, požární prebvence, hygienických předpisů a nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758 (80 0005)) Písemné a ústní ověření
i Zpracovat návrh opatření pravidelného sledování všech povinných kontrol z hlediska hygienicko-epidemiologických předpisů pro vedení prádelny, vysvětlit principy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace technologického procesu praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat tvrdost vstupní technologické vody kapkovým testerem v německých stupních (°dH), zkontrolovat kyselost, resp. zásaditost, odpadní máchací vody (hodnota pH), zapsat spotřebu vstupní technologické vody, a o všech měřeních provést záznam - všechna měření provést jedenkrát Praktické předvedení
b Zkontrolovat funkci elektronických dávkovacích zařízení pracích prostředků a prostředků pro úpravu textilií (jedenkrát) Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkci a zajistit běžnou údržbu zařízení pro výrobu nebo dodávku technologické páry, zkontrolovat spotřebu technologické páry výpočtem a měřením Praktické předvedení
d Zkontrolovat spotřebu elektrické energie, plynu a vody, provést záznam a vyhodnotit spotřebu - každou položku provést jedenkrát Praktické předvedení
e Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby pracích strojů, strojů pro odvodňování a sušení prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby strojů pro žehlení rovného i tvarového prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkoordinovat činnosti pracovního kolektivu v rámci technologického toku prádla v prádelně s ohledem na lhůty provedení zakázek, využití technologického zařízení prádelny a úspory vody a energií v procesu praní (modelová situace na jenom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
h Zkoordinovat činnosti pracovníků svozu a rozvozu prádla a koordinovat využití a desinfekci klecových kontejnerů a transportních vozíků (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
i Zpracovat plán údržby a oprav technologického zařízení prádelny, zkontrolovat jeho dodržování a provést záznam (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést obsluhu strojního zařízení prádelny (wash-extraktoru nebo odvodňovacího lisu nebo válcového žehlicího stroje nebo kabinetové žehlicí soupravy) při zaškolení nového pracovníka provozu prádelny v obsluze strojního zařízení prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat skladování a expedici vyžehleného prádla s ohledem na zbytkové teplo prádla po žehlení a nebezpečí vzniku požáru prádla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zakázek v provozu čistírny a sběren na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní evidence vyčištěných zakázek s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na předpisy o nakládání s odpady v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na prováděné opravy a údržbu strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat plán údržby a oprav strojního zařízení provozu čistírny a provést kontrolu plnění plánu na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Argumentovat zákazníkovi v případě zamítnutí reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu čistírny nebo prádelny a provádění služby čištění s cílem zamezit opakovaným reklamacím (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci všech nabízených služeb provozu čistírny nebo prádelny, předvést správné jednání se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání s obchodním partnerem - dodavatelem pracích prostředků pro prádelnu nebo čistírnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu prádelny, nebo čistírny a předvést vedení podkladů pro výpočet mezd (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zareagovat na havárii a odstávku provozu a navrhnout řešení organizace provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci. Při ověřování odborných kompetencí Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny, Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren, Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány a Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní a čištění prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vlastními slovy vysvětlí a popíše témata vycházející z obsahu kritérií, v nichž je tento způsob ověření uveden, např. vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod.

 

Pro písemné a ústní ověření připraví autorizovaná osoba zadání úkolů na základě obsahu jednotlivých kritérií hodnocení, u kterých je tento způsob uveden; uchazeč písemně zpracuje odpovědi na zadané otázky a úkoly (může i s využitím PC) a detaily doplní ústně - při ověřování odborné kompetence Orientace v normách a předpisech pro praní prádla, oděvů a jiných výrobků uchazeč k ústnímu doplnění informací použije normy, vyhlášku a oborové specifikace, které se k podmínkám provozu prádelny vztahují.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci, a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v půběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

RENATEX, a. s., Ostrava - Poruba

CHRIŠTOF, spol. s r. o., Brno

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov