Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Specialista v ergonomii
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních a ostatních předpisech, evropských právních předpisech v oblasti ergonomie práce a prevence pracovních rizik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních evropských směrnicích, týkajících se oblasti BOZP, oblasti technických požadavků a norem v oblasti ergonomie a dále v základních právních předpisech ČR v těchto oblastech Písemné ověření
b Orientovat se v prováděcích právních předpisech k zákonům ČR v oblasti BOZP a v ergonomii Písemné ověření
c Orientovat se v platných technických normách v jednotlivých oblastech ergonomie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základech ergonomie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat definici, náplň, cíle a rozdělení oboru ergonomie Písemné a ústní ověření
b Popsat z ergonomického hlediska vztah člověk - technické vybavení pracoviště (stroje, nástroje, zařízení, roboti, pracovní pomůcky apod.) Písemné a ústní ověření
c Popsat z ergonomického hlediska vztah člověk - pracovní prostředí (osvětlení, mikroklima, hlučnost, vybavení pracoviště, spolupracovníci apod.) Písemné a ústní ověření
d Popsat základní ergonomické požadavky na fyzické, fyziologické, psychické vlastnosti a schopnosti člověka Písemné a ústní ověření
e Popsat ergonomické projektování, normování lidské práce, režim práce a odpočinku, směnovou práci Písemné a ústní ověření
f Popsat ergonomické zásady výrobních a nevýrobních pracovišť Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování kategorizace prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé ergonomické faktory kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a NV 361/2007 Sb. v platném znění Písemné a ústní ověření
b Zpracovat dokumentaci kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a NV 361/2007 Sb. v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v dopadech nesprávného ergonomického řešení na pohodu a zdraví člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základech anatomie, fyziologie lidského těla a psychologie práce Písemné ověření
b Popsat základy ergonomických řešení a terapeutických přístupů v prevenci vzniku MDS (muskuloskeletární onemocnění) v důsledku nadměrné svalové zátěže člověka Písemné a ústní ověření
c Popsat základy ergonomických řešení a terapeutických přístupů v prevenci nadměrné zátěže Písemné ověření
d Popsat problematiku rehabilitační ergonomie Písemné ověření
e Orientovat se v programech výchovy ke zdraví - cviky, prevence bolestí zad, intervenční programy Písemné ověření
f Popsat vliv stresu na pohodu a zdraví člověka Písemné ověření
g Charakterizovat specifika ergonomie pro osoby se specifickými potřebami s ohledem na jejich zdravotní stav (osoby zdravotně postižené), mladistvé osoby, seniory, těhotné ženy a ženy do devíti měsíců po porodu) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v zákonných právech a povinnostech zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovně lékařských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákonech a v jejich prováděcích právních předpisech, které upravují pracovnělékařské služby Písemné a ústní ověření
b Popsat práva a povinnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb a zaměstnavatelů v oblasti ochrany zdraví při práci upravená v platných právních předpisech České republiky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat existující ergonomické postupy, analýzy, normy vztahující se k hodnocení práce, pracovišť, prostředí, výrobků a k nim zpracovávané dokumenty Písemné a ústní ověření
b Popsat systém přípravy a realizace preventivních opatření k ochraně pohody, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně zpracovávaných dokumentů Písemné a ústní ověření
c Popsat systém monitorování stavu a provádění interních a externích auditů, ergonomického posouzení práce, pracovišť, výrobků, včetně zpracovávaných dokumentů Písemné a ústní ověření
d Popsat systém zlepšování pracovního prostředí Písemné a ústní ověření
e Navrhnout a zpracovat ergonomickou analýzu vybraného pracoviště, včetně návrhu vhodných a účinných opatření na zlepšení ergonomie na tomto pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení ergonomických rizik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout intervenční program pro snížení ergonomických rizik na 3 rizikových pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v metodách hodnoticích ergonomii pracovišť Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit teoreticky funkci ergonomických programů a softwaru Ústní ověření
d Popsat systém ergonomických pokynů k práci a další potřebnou dokumentaci, včetně v ní uvedených opatření, jejich účinnost a kontrolu jejich dodržování v praxi Písemné ověření
e Zhodnotit přínos zjišťování ergonomických rizik a jejich řešení na 3 rizikových pracovištích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Komunikace s oblastními inspektoráty práce a s krajskými hygienickými stanicemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci a činnost orgánů inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich práva a povinnosti při provádění kontrol v oblasti ergonomie a ochrany zdraví Písemné ověření
b Vyjmenovat práva a povinnosti zaměstnavatele (kontrolovaná podnikající FO a právnická osoba) a příklady jeho správních deliktů v oblasti ergonomie a ochrany zdraví při práci Písemné ověření
c Vysvětlit problémy spojené s ohrožením zaměstnanců při práci a vznikem nemocí z povolání anebo pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení ergonomických rizik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění preventivních šetření na pracovištích firmy, v níž uchazeč pracuje/pracoval, nebo které poskytuje/poskytoval své služby Písemné ověření
b Popsat systém tvorby dokumentace hodnoticí ergonomii ve firmě Písemné ověření
c Navrhnout systém ergonomické kontroly, doplňování a aktualizace dokumentace v organizaci Praktické předvedení
d Popsat systém školení vedoucích a technických pracovníků na jednotlivých stupních řízení v oblasti ergonomie a ochraně zdraví, ergonomii práce, pracovišť a výrobků, zhodnotit jeho klady a nedostatky Písemné ověření
e Popsat systém vyhodnocování ekonomické účinnosti realizovaných opatření, která jsou součástí systému řízení ergonomie a ochrany zdraví ve firmě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška zahrnuje písemný test (dále jen "test"), prezentaci konkrétní ergonomické dokumentace, kterou uchazeč zpracoval, nebo se na jejím zpracování podílel, včetně návrhu na optimalizaci. Dále posouzení ergonomie na pracovišti dle předložené fotografie nebo videozáznamu. Kompetence „Orientace v právních a ostatních předpisech, evropských právních předpisech v oblasti ergonomie práce a prevence pracovních rizik “ je ověřována pomocí písemného testu. Test se skládá z minimálně 30 otázek. Písemný test není jediným způsobem ověřování kompetencí v rámci profesní kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možno sestavit několik desítek písemných testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 250.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 20 fotografií nebo videozáznamů nejrůznějších ergonomických problémů (např. pracovišť s nedostatky, které se z hlediska ergonomie na nich nacházejí nebo problematiky nepracovního charakteru atd.). Uchazeč si vylosuje jednu fotografii nebo videozáznam, na níž odhalí a popíše nedostatky a rizika. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Práce s fotografiemi či videozáznamy je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na odhalování nedostatků a rizik na pracovišti je 10 až 20 minut.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu, a to v počtu nejméně 70 („otevřených“) ústních otázek. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

 

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

 

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Žadatel o autorizaci musí ke své žádosti přiložit autorizujícímu orgánu soubor zahrnující minimální počty testových písemných otázek a soubor fotografií nejrůznějších pracovišť s nedostatky z hlediska ergonomie. V případě, že součástí zkoušky bude ověřování pomocí losovaných otázek, musí žadatel o autorizaci ve své žádosti přiložit autorizujícímu orgánu i soubor těchto ústních otázek.

 

Při ověřování kritéria c) kompetence Řízení ergonomických rizik uchazeč navrhne stručný systém ergonomické kontroly, doplňování a aktualizace dokumentace ve firmě. Autorizovaná osoba může umožnit vypracovat návrh pro firmu, kterou uchazeč popsal v kritériu a) této kompetence. Uchazeč představí svůj návrh formou prezentace pro zkušební komisi.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KOMORA BOZP a PO ČR

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

TeamPrevent-PREPO