Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických dokumentech pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou při použití osobních ochranných prostředků v závěsu na laně a složitých lanových přístupech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normových hodnotách a požadavcích na výrobky určené k ochraně proti pádu a používané v lanových přístupech Písemné ověření
b Orientovat se v názvosloví pro osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) určené k ochraně proti pádu a používané v lanových přístupech Písemné ověření
c Pracovat s návody na použití OOPP určených pro práci v lanových přístupech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve funkcích osobních ochranných pracovních prostředků používaných při práci v závěsu na laně a složitých lanových přístupech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit funkci nízkoprůtažného lana Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit funkci dynamického lana Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit funkci nastavovacího zařízení lana Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit funkci záchranného zdvihacího zařízení Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit funkci záchranného postroje Ústní ověření
f Popsat a vysvětlit funkci záchranné smyčky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocení rizik při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a zpracování pracovního postupu pro práci v lanovém přístupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rizika související s ochranou proti pádu Praktické předvedení
b Navrhnout postup pro práci v systému lanového přístupu Praktické předvedení
c Navrhnout nejméně dva způsoby provádění evakuace osob od okamžiku zachycení pádu - evakuace provedena shora směrem dolů a zdola směrem nahoru Praktické předvedení
d Předvést vhodný způsob poskytnutí první pomoci po zachycení pádu osobním ochranným pracovním prostředkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání systému lanového přístupu za použití osobních ochranných prostředků určených k ochraně proti pádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat v systému lanového přístupu včetně přípravy a výběru vhodných OOPP Praktické předvedení
b Předvést evakuační postup včetně přípravy a výběru vhodných OOPP s použitím nastavovacích zařízení lana Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc, zajistit a obnovit základní životní funkce vyproštěné osobě Praktické předvedení
d Předvést práci s lanem - prokázat znalosti uzlových technik Praktické předvedení
e Identifikovat chyby a nedostatky při používání OOPP v systémech lanového přístupu Praktické předvedení
f Vysvětlit problematiku kotvení (odolnost kotvicích míst, způsoby kotvení, určení vhodného kotvicího zařízení, atd.) v systémech lanového přístupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Školení pracovníků vykonávajících práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklady a materiál pro školení vybraných OOPP určených k ochraně proti pádu Praktické předvedení
b Provést instruktáž k funkcím jednotlivých druhů OOPP určených k ochraně proti pádu Praktické předvedení
c Provést instruktáž k pracovním technikám při používání OOPP určených k ochraně proti pádu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována v souladu s vyhláškou 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění.

Ke zkoušce z odborné způsobilosti se může přihlásit pouze uchazeč, který je držitelem PK technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Veškeré praktické zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny s reálnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP) v simulovaných podmínkách - výcvikový prostor/školicí místnost dle min. požadavků pro získání autorizace. Při zkoušce jsou používány skutečné návody na používání jednotlivých typů OOPP.

Ověření kompetencí souvisejících se zpracováním pracovního postupu, znalostí výrobků souvisejících s OOPP proti pádu, znalostí pracovních technik a kontrolou OOPP před jejich užitím bude posuzováno s ohledem na správnost a úplnost pracovního postupu včetně navržení vhodných OOPP, jejich použití a kompatibility s jinými OOPP. Dále s ohledem na znalost funkce a vlastností OOPP a způsobů jejich použití, znalost technik výstupů, sestupů, polohování a evakuace včetně stanovení vhodných kotvicích bodů a znalost a popis možných poškození OOPP.

Při hodnocení se bude přihlížet zejména k bezpečnosti a efektivitě navrženého řešení.

Ověření kritéria a) kompetence Vyhodnocení rizik při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a zpracování pracovního postupu pro práci v lanovém přístupu spočívá ve výčtu rizik souvisejících s ochranou proti pádu pro zadanou konkrétní situaci. Autorizovaná osoba předá uchazeči jako podklad fotku/obrázek nebo textový popis místa práce (budova, most, ocelová konstrukce, demolice, svislý terén, stožár, stísněný prostor, apod.) a na základě těchto informací musí uchazeč o získání kvalifikace komplexně vyhodnotit existující rizika.

Ověření kritéria b) kompetence Vyhodnocení rizik při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a zpracování pracovního postupu pro práci v lanovém přístupu spočívá v navržení patřičných opatření na odstranění nebo minimalizaci rizik vyhodnocených v rámci kritéria a) stejné kompetence a na tomto základě pak navržení bezpečného postupu práce.

Při ověření kritérií a) až f) kompetence Orientace ve funkcích osobních ochranných pracovních prostředků používaných při práci v závěsu na laně a složitých lanových přístupech přidělí autorizovaná osoba uchazeči konkrétní vzorek příslušného OOPP, který uchazeč popíše a vysvětlí jeho funkci.

Ověření kritérií a) až d) kompetence Orientace v pracovních technikách při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v systémech lanového přístupu spočívá v předvedení popsaných činností v podmínkách, které simulují skutečné prostředí práce ve výšce a umožňují pohyb ve výškovém rozmezí alespoň 7 m. K dispozici musí být kotvicí body s dostatečnou únosností, uchazeč použije reálné OOPP. Před zkušební komisí mohou toto kritérium plnit maximálně 3 uchazeči najednou, kteří mohou vzájemně spolupracovat.

Ověření kritéria c) kompetence Orientace v pracovních technikách při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v systémech lanového přístupu spočívá v praktickém předvedení (na dalším uchazeči nebo členu zkušební komise) pomocí zdravotnických prostředků dovednosti zastavení masivního krvácení na horní nebo dolní končetině pomocí tlakového obvazu a znehybnění krční páteře pomocí fixačního límce přímo při speciálních činnostech v závěsu na laně v min. výšce 2 m a evakuaci ošetřeného na bezpečné místo. Ošetření musí být správně provedeno a musí odolat transportu.

Ověření kritéria e) kompetence Používání systému lanového přístupu za použití osobních ochranných prostředků určených k ochraně proti pádu je založeno na posouzení fotografií nebo obrázků různých pracovních činností a určení odchylek a rozporů s normovými požadavky a požadavky správné praxe. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici soubor čítající minimálně 50 různých fotografií formátu A4 nebo obrázků.

Ověření kritérií b) až c) kompetence Školení pracovníků vykonávajících práce ve výškách a nad volnou hloubkou simuluje školení pracovníků vykonávajících práce ve výškách, kdy školeného pracovníka zastupuje zkušební komise a spočívá v praktickém předvedení školení pro kompetenci Orientace ve funkcích osobních ochranných pracovních prostředků používaných při práci v závěsu na laně a složitých lanových přístupech a kompetenci Orientace v pracovních technikách při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v systémech ve všech jejich kritériích.

Kritéria a) až b) kompetence Orientace v normách a technických dokumentech pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou při použití osobních ochranných pracovních prostředků v závěsu na laně a složitých lanových přístupech se ověřují formou testu.

Aktuální soubor testových otázek je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem práce a sociálních věcí). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souboru testových otázek

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu dle klíče v souboru testových otázek.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu jednoho roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CIVOP, s. r. o.

OHL ŽS, a. s.

RAFRA – Radim Frank

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o. s.

VÚBP, v. v. i.