Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci zemědělského mechanizátora Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologií v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavení technologie zakládání jednotlivých druhů krmiv a steliv nejméně u dvou druhů a kategorií hospodářských zvířat, z toho jedné u skotu, posoudit technologii krmení v konkrétních podmínkách chovu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řízení klimatizace a větrání a případně vytápění v modelové stavbě s určeným druhem a kategorií hospodářských zvířat, vysvětlit systém jejich údržby a oprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat mechanizační prostředky pro odstraňování a skladování podestýlky, chlévské mrvy, tuhých a tekutých výkalů a uvést nejčastější závady a poruchy včetně možných rizik s ohledem na životní prostředí, posoudit funkčnost technologie odklizu výkalů v provozu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a posoudit technické zázemí pro manipulaci, třídění a skladování jednotlivých produktů živočišné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit a popsat technologii dojení a ošetřování mléka v konkrétních podmínkách provozu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat nejčastěji používané způsoby a techniku při naskladnění, vyskladnění a přepravě hospodářských zvířat, na konkrétním zadání zpracovat organizaci a plán přesunu daného druhu a kategorie zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systémy napájení jednotlivých druhů a kategorií zvířat a posoudit technologii napájení v konkrétních podmínkách chovu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat možnosti osvětlení stájí s ohledem na požadavky jednotlivých druhů a kategorií zvířat a posoudit světelné podmínky v objektu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout možnosti technologického vybavení pro údržbu a provoz pastvin a pastevních areálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci stájových technologií a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit účetní evidenci strojů a zařízení v živočišné výrobě a spolupráci s ekonomem při vedení podnikových agend a účetnictví Ústní ověření
c Předvést vedení evidence skladování a spotřeby pohonných hmot a maziv Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit sledování, vyhodnocování a řízení spotřeby energií v objektech živočišné výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování péče o techniku v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy preventivních prohlídek a oprav technologií a strojů pro živočišnou výrobu, sestavit harmonogram preventivních prohlídek vybraných technologií a strojů i s ohledem na případný termín naskladnění a vyskladnění zvířat u turnusových zástavů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést preventivní prohlídku stájové technologie v zemědělském provozu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení
c Zpracovat plán údržby a oprav jedné zadané stájové technologie včetně požadavků na náhradní díly Praktické předvedení
d Popsat postup pravidelné údržby traktoru a krmného vozu, přípravu na technické prohlídky Ústní ověření
e Předvést denní údržbu traktoru a krmného vozu Praktické předvedení
f Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek Praktické předvedení
g Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací oprav v živočišné výrobě, zdůvodnit jejich význam pro včasné a správné plánování oprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Navrhnout plán odborných školení modelových pracovníků v živočišné výrobě Praktické předvedení
c Popsat možnosti motivace pracovníků v konkrétních podmínkách provozu živočišné výroby Ústní ověření
d Popsat spolupráci s rostlinnou výrobou v oblasti využití mechanizačních prostředků při řízení a organizaci provozu Ústní ověření
e Popsat organizaci a řízení pracovních postupů v živočišné výrobě Ústní ověření
f Navrhnout v konkrétních podmínkách rozdělení úkolů modelovým pracovníkům a jejich vyhodnocení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat právní předpisy týkající se BOZP a požární ochrany při práci s mechanizačními prostředky Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů využívaných v zemědělství, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, používání pracovních ochranných prostředků a jejich evidence, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-mechanizator#zdravotni-zpusobilost).

V kompetenci Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů určeného stroje živočišné výroby.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému zajištění správného chodu jednotlivých technologií chovu hospodářských zvířat, a to skotu, prasat a drůbeže. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště, ve kterém probíhá zkouška.

Při ověřování kompetencí formou praktického provedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zvládání operací a případně i k časovému hledisku.

Při zkoušce je třeba dbát na respektování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, zejména k požadavkům na pohodu zvířat (welfare) a ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., a souvisejících vyhlášek ve znění pozdějších předpisů.

U kompetence Navrhování technologií v živočišné výrobě se konkrétními podmínkami myslí podmínky zemědělského provozu, ve kterém probíhá zkouška. V kritériích a), b) a i) bude uchazeč navrhovat technologie pro modelové (fiktivní) provozy chovu zvířat.

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu pro řešení kritérií b), c), f) dostane uchazeč modelový popis konkrétních podmínek pracoviště korespondující s podmínkami provozu, ve kterém bude probíhat zkouška (vybavení pracoviště, údaje o modelových pracovnících, rozsah požadovaných prací).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Zemědělský svaz České republiky, Územní organizace Mělník

Mlékařské družstvo Česká Lípa