Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci zemědělského mechanizátora Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování strojních souprav pro rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sestavení mechanizačních prostředků - strojních souprav pro technologii pěstování nejméně dvou plodin, z toho jedné obiloviny Ústní ověření
b Navrhnout a obhájit příklady vhodné agregace traktorů s různými druhy strojů pro zpracování půdy, setí a sázení s ohledem na jejich vzájemnou velikost a výkon Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat mechanizační prostředky pro chemickou ochranu rostlin - pro polní plodiny a trvalé kultury - sady, vinice, chmelnice Ústní ověření
d Popsat mechanizační prostředky pro výživu a hnojení rostlin, aplikaci jednotlivých druhů statkových a průmyslových hnojiv a způsoby jejich uskladňování Ústní ověření
e Zpracovat návrh technologie sklizně dvou zemědělských plodin v zadaných půdních a geografických podmínkách, z toho jedné obiloviny, a sestavení sklizňové linky Praktické předvedení
f Popsat technologii posklizňového zpracování a skladování u dvou plodin, z toho jedné obiloviny Ústní ověření
g Popsat způsoby sklizně, úpravy, konzervaci a skladování jednotlivých druhů objemných krmiv Ústní ověření
h Zapojit za traktor určený mechanizační prostředek pro zpracování půdy a setí a předvést práci strojní soupravy Praktické předvedení
i Zapojit za traktor postřikovač nebo rozmetadlo a předvést práci strojní soupravy Praktické předvedení
j Předvést sklizeň obilovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci a řízení pracovních postupů v rostlinné výrobě ve spolupráci s agronomem s ohledem na nasazování mechanizačních prostředků Ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
c Na základě výkonových norem stanovit pro zadané podmínky časový harmonogram prací Praktické předvedení
d Navrhnout v zadaných podmínkách rozdělení úkolů modelovým pracovníkům a jejich vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti motivace pracovníků v rostlinné výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní evidenci mechanizačních prostředků v rostlinné výrobě, provozní dokumentaci strojů a vysvětlit zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit evidenci skladování a spotřeby pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin a maziv, vyplnit list evidence spotřeby pohonných hmot, olejů a dalších kapalin a maziv Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit provozní parametry podle předložené dokumentace, potřeby náhradních dílů a vyhodnotit ekonomiku provozu vozidel a strojů Praktické předvedení
d Popsat nakládání s odpady, jako jsou použité oleje a maziva, akumulátory, pneumatiky, použité čisticí prostředky a obaly v souladu s předpisy BOZP a ochrany životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování oprav a údržby, sledování spolehlivosti strojů a obnova strojního vybavení v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram preventivních prohlídek strojů s ohledem na roční období a termín jejich nasazení v rostlinné výrobě Praktické předvedení
b Popsat strojní vybavení dílny pro opravy a údržbu zemědělské mechanizace Ústní ověření
c Zpracovat plán údržby a oprav včetně požadavků na náhradní díly pro zemědělskou mechanizaci Praktické předvedení
d Vysvětlit a ukázat postup pravidelné údržby traktoru a zadaných mechanizačních prostředků (pluhu, secího stroje, postřikovače, rozmetadla) Praktické předvedení a ústní ověření
e Diagnostikovat jednoduchou závadu a navrhnout postup a potřebné vybavení k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek v souladu s výrobními záměry konkrétního podniku Praktické předvedení
g Popsat možnosti a způsoby získávání informací o nových trendech a technologiích v mechanizačních prostředcích pro rostlinnou výrobu Ústní ověření
h Připravit stroj do opravy a provést jeho
převzetí do opravy, provést demontáž stroje, proměřit
a zkontrolovat součásti, provést odmašťování, odrezování a dekarbonizaci dílů
Praktické předvedení
i Provést montáž základních agregátů strojů
a vyměnit je na strojích
Praktické předvedení
j Provést seřízení stroje při záběhu i před
výstupem z opravy
Praktické předvedení
k Přebrat stroj po opravě, zkontrolovat kvalitu
provedené opravy a předepsat záběhové
podmínky
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní právní předpisy týkající se BOZP a požární prevence při práci s mechanizačními prostředky Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů využívaných v zemědělství, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, používání pracovních ochranných prostředků a jejich evidence, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: Zemědělský mechanizátor| NSP.CZ).

Uchazeč musí mít řidičské oprávnění skupiny T.

 

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností. Základem jsou činnosti týkající se návrhů na sestavení strojních souprav a zajišťování údržby, oprav a obnovy strojního vybavení na úseku rostlinné výroby.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zvládání operací a k časovému hledisku zvládnutí operací. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

V kompetenci Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů určeného stroje rostlinné výroby.

Pro účely ověřování jednotlivých kompetencí byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obiloviny, olejniny, okopaniny a pícniny.

V kompetenci Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu v kritériích c), d) dostane uchazeč modelový popis podmínek pracoviště odpovídajícího provozu, ve kterém bude probíhat zkouška (vybavení pracoviště, personální zajištění prací, rozsah požadovaných oprav).

V kompetenci Zajišťování oprav a údržby, sledování spolehlivosti strojů a obnova strojního vybavení v rostlinné výrobě bude mít uchazeč pro řešení kritérií a), c), f) k dispozici seznam mechanizačních prostředků v provozu, ve kterém probíhá zkouška, provozní, technickou a servisní dokumentaci. V rámci zkoušky se seznámí s jejich technickým stavem, s četností jejich využívání v zemědělském provozu. Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje modelový harmonogram preventivních prohlídek a plán údržby a oprav mechanizačních prostředků v provozu, ve kterém probíhá zkouška. V rámci kritérií h), i, j, k) předvede jednoduchou opravu jednoho ze zadaných mechanizačních prostředků: pluhu nebo secího stroje nebo postřikovače nebo rozmetadla.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Zemědělský svaz České republiky, Územní organizace Mělník

Mlékařské družstvo Česká Lípa