Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění technického vybavení školky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout stavebně technické vybavení školky Praktické předvedení
b Navrhnout strojní vybavení školky ve vazbě na specializaci výroby a popsat využití techniky ve školkařských postupech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady skladování a předvýsadbové nebo předseťové úpravy podnoží, roubů a osiva pro školkařskou produkci Ústní ověření
d Popsat zásady skladování a předvýsadbové úpravy školkařských výpěstků ve vazbě na pěstitelský tvar, použitou podnož, termín a cílové určení výsadby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace zajišťování přípravy půdy ve školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy půd vhodných a nevhodných pro školkařskou produkci a zhodnotit jejich vlastnosti Ústní ověření
b Rozhodnout o postupu a termínech prací při zpracování půdy v technologické návaznosti Praktické předvedení
c Navrhnout osazovací postup na ploše 1 ha pro pěstování dřevin ve volné půdě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hnojení ve školce a příprava pěstebních substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup přípravy pozemku při zakládání nebo obnově školky Praktické předvedení
b Uvést zásady a postup při aplikaci P, K, Mg, Ca a organických hnojiv do půdy a vysvětlit význam zeleného hnojení Ústní ověření
c Popsat technologie pro přihnojování ve školkách, uvést jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
d Vysvětlit zásady pro aplikaci dusíku, fosforu a draslíku ve školkařství a uvést možná rizika při přehnojení Ústní ověření
e Zvolit vhodné pěstební substráty pro zadané skupiny rostlin a charakterizovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést výhody a nevýhody substrátů připravovaných svépomocí ve srovnání s nákupem již hotových substrátů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava ploch pro pěstování dřevin v kontejnerech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výběr a přípravu plochy pro kontejnerovnu Ústní ověření
b Navrhnout technologický postup pro budování plochy kontejnerovny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zavlažování ve školkařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat základní součásti závlahového systému Praktické předvedení
b Uvést požadavky na závlahovou vodu a možné zdroje vody, posoudit vydatnost zdroje vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace generativního rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup pro zajištění 1000 ks generativních podnoží okrasných a ovocných stromů Praktické předvedení
b Vysvětlit pojmy stratifikace, skarifikace, moření osiva a uvést zásady správného skladování osiv Písemné ověření
c Popsat a charakterizovat pěstební zařízení nezbytná pro generativní rozmnožování rostlin Písemné ověření
d Provést na určeném vzorku osiva přípravu zkoušky klíčivosti, stanovit hmotnost tisíce semen (HTS) a zdůvodnit tyto činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat výhody a nevýhody generativního rozmnožování ve srovnání s vegetativními způsoby rozmnožování a uvést druhy, u kterých je generativní množení vhodné Ústní ověření
f Popsat organizaci práce při klíčových operacích generativního množení, možnosti normování práce a hodnocení kvality a výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace vegetativního rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat pěstební zařízení nezbytná pro vegetativní rozmnožování rostlin Ústní ověření
b Popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin a předvést minimálně jeden způsob roubování a jeden způsob očkování, včetně přípravy podnoží před očkováním a roubováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologie řízkování dřevin včetně termínů a specifikace substrátů s uvedením příkladů rostlin, pro který je uvedený způsob vhodný, předvést dva způsoby řízkování dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit technologický postup metody množení "in vitro" a její uplatnění ve školkařství Ústní ověření
e Popsat hlavní způsoby vegetativního rozmnožování podnoží a uvést příklady Ústní ověření
f Popsat organizaci práce při klíčových operacích vegetativního množení, možnosti normování práce a hodnocení kvality a výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit záhonové růže a roubované stromy ve školce Praktické předvedení
b Uvést způsoby zapěstování kmínku, zásady provádění řezu na korunku a předvést vyvazování výpěstků k opoře Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup a dodržované zásady při odstraňování obrostu Ústní ověření
d Stanovit technologický postup, potřebu materiálu, strojů, případně pracovních sil pro přesazení 500 ks jehličnatých keřů v kontejnerech ručně nebo na hrnkovacím stroji Praktické předvedení
e Vysvětlit potřebu a zásady při odstraňování podrostu v ovocných a okrasných školkách, uvést podnože a druhy, které podrůstají Ústní ověření
f Vysvětlit způsob pěstování a ošetřování alejových okrasných dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace dobývání a expedice školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby dobývání školkařských výpěstků a příslušnou úpravu před expedicí Ústní ověření
b Stanovit termíny expedice školkařského zboží v závislosti na jednotlivých kulturách a požadavcích trhu Praktické předvedení
c Na základě konkrétního požadavku stanovit časový harmonogram, potřebu strojů a pracovních sil pro dobývání a následnou expedici školkařských výpěstků Praktické předvedení
d Popsat zásady školkařské praxe při manipulaci s prostokořennými výpěstky při dobývání, expedici, třídění a zakládce a poukázat na možná rizika při vykonávaných činnostech se školkařským materiálem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění fytopatologických opatření ve školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klíčové choroby a škůdce ve školkařství, popsat postup ochrany proti nim Ústní ověření
b Navrhnout možnosti boje proti plevelům ve školkách ve vazbě na pěstovanou kulturu, včetně kontejnerovaného materiálu, uvést výhody a nevýhody používání herbicidů ve školkařské produkci Praktické předvedení
c Určit patogena podle zadání konkrétní kultury ve školce, navrhnout ošetření s pomocí registru přípravků na ochranu rostlin a uvést ochranné lhůty se zákazem vstupu do kultury Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést alespoň 3 karanténní choroby a škůdce, se kterými se v ČR lze setkat ve školkařství a specifikovat citlivé hostitelské rostliny s uvedením preventivních opatření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/skolkar).

 

U kompetence Hnojení ve školce a příprava pěstebních substrátů v kritériu e) zvolí uchazeč ze sortimentu substrátů nejvhodnější typ pro zadanou skupinu rostlin. Sortiment substrátů přímo ve školce zajišťuje autorizovaná osoba a příslušnou skupinu rostlin si uchazeč vylosuje z nabídky stanovené autorizovanou osobou.

V kompetenci Organizace vegetativního rozmnožování školkařského materiálu bude mít uchazeč pro splnění kritéria b) k dispozici 1 ks podnože pro ovocné dřeviny a 1 ks podnože pro okrasné dřeviny. Pro splnění kritéria c) předvede dva způsoby řízkování dřevin - jeden u okrasné dřeviny, jeden u ovocné dřeviny.

V kompetenci Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů v kritériu a) ošetří 20 ks záhonových růží, 10 ks ovocných nebo okrasných stromů - roubovanců, v kritériu b) uchazeč bude vyvazovat výpěstky včetně případného ošetření kmínku u 10 ks. V kritériu e) uchazeč prakticky předvede řez na očko, řez na čípek a ošetří obrost vždy u 5 výpěstků.

 

Soubor kompetencí pro uznání profesní kvalifikace je značně rozsáhlý a kromě základních praktických dovedností předpokládá zejména kompletní zvládnutí všech řídicích úkonů ve školkařské výrobě, včetně praktických výpočtů. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Zkouška bude rozdělena do dvou nebo tří termínů v rozdílných ročních dobách. Některé praktické činnosti budou provedeny modelově na rostlinném materiálu upraveném pro potřeby zkoušky tak, aby bylo možné v optimálně dvou (nebo třech) zvolených termínech zkoušku kompletně uskutečnit.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti školkařství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti školkařství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti školkařství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti školkařství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Školkařský provoz vybavený nářadím pro ošetřování rostlin v průběhu vegetace

 • Ruční nářadí pro ošetřování školkařského materiálu a materiál používaný ve školkařské výrobě (nože, nůžky, pilky, vázací materiál, laboratorní váhy, klíčidla, přípravky pro ošetření řezů, sortiment komponentů pro přípravu substrátu, pěstební substráty)

 • Kontejnerovna

 • Množitelský skleník a jednoduchý závlahový systém

 • Sortiment školkařského materiálu různého stáří a stupně rozpěstovanosti, materiál pro označování výpěstků

 • Modelové rostliny, rouby, podnože: minimálně 100 ks okrasných keřů listnatých i jehličnatých ve volné půdě, 100 ks okrasných keřů listnatých i jehličnatých v kontejnerech, 100 ks školkařských výpěstků na kmínku, 50 ks podnoží pro roubování, 50 ks matečných dřevin pro řízkování, 20 ks záhonových růží, minimálně 0,25 kg osiva dřevin

 • Tabulky pro výživu a hnojení speciálních kultur

 • Zkušební místnost

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 15 až 19 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Svaz školkařů

Okrasná školka Kaňák

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace